Gradsstrukturen på gruppe 1-nivå vurderes
Gradsnivået til gruppe 1-offiserer
Forsvaret

Gradsstrukturen på gruppe 1-nivå vurderes

- NOF mener behovet må være styrende

Forsvarssjefen har bedt planavdelingen i ISL om en anbefaling om utviklingen av gradsstrukturen blant oberster og høyere grader i forsvarssektoren. En hypotese om en topptung gradsstruktur og et ønske om lik organisering i fred, krise og krig ligger blant annet til grunn for denne utredningen.
Publisert: 2021.05.09
Tor Egil Vangstad, nestleder.
NOF har benyttet seg av invitasjonen til å gi en uttalelse til Forsvarssjefens (FSJ) utredning, og advarer mot den retning som utredningen har pekt. Da sakspapirene fra Forsvarsstaben (FST) er unntatt offentligheten og selve anbefalingen fra utrederne er gradert, har vi begrensede muligheter til å gjengi innholdet fra deres side her, så vi vil heller gjengi våre hovedpunkter i uttalelsen vi ga til FSJ.

NOF opplever at utredningen om antallet oberster og høyere baserer seg på en gammel oppfatning om at Forsvaret er for topptung. Andre hevder at denne gruppen, også kalt gruppe 1-offiserer, har vært frakoblet gradsreduksjonen andre opplevde både under overgangen til den nye ordningen for militært tilsatte (OMT) og senest under kompetanse-, karriere- og talentprosjektet (KKT).

Vi i NOF vil da si det samme nå som vi sa om både OMT og KKT: Behovet må være styrende, ikke matematiske formler med tilfeldige måltall. Vi så jo dette under OMT, der det ble styrt kraftig mot en 70:30-fordeling mellom hhv. spesialister og offiserer, og vår frykt var vel at man skulle la dette måltallet overstyre det faktiske og praktiske behovet. Derfor advarer vi mot at forholdstall og matematikk får overstyre det reelle behovet for visse funksjoner og stillinger på alle gradsnivåer. Behovet må være styrende.

Vi mener også at det er naturlig å ta utgangspunkt i styrkestrukturen. Å tilpasse en gradsstruktur for gruppe 1-offiserene utelukkende til en fredstidsorganisasjon kan virke logisk for noen, men hvis man skal gjøre alvor av å tilstrebe en lik organisering i både fred, krise og krig er det naturlig at man skimter til styrkestrukturen når man innretter produksjonsstrukturen, dvs. slik vi operer i fredstid. Hvis ikke kan man skape kommandomessige skjevheter og upraktiske løsninger når man går over i en krise- eller krigsorganisering.

Samtidig er ikke Forsvaret og forsvarssektoren bare bestående av en kommando- og styrkestruktur, men også omgitt av andre mer støttende avdelinger, hvor det er naturlig at personell som har tjenestegjort i operative stillinger går videre i sin karriere. Dette fremstår både som ønskelig og hensiktsmessig, og uten at det bør forventes at dette personellet skal gå ned i grad for å bekle disse stillingene. Vi har ikke anledning til å dykke ned i gjengivelser og tanker om fremtidig kommando- og kontrollorganisering her, så vi begrenser det til å si at det blir å starte i feil ende hvis man justerer gruppe 1-offiserene basert på eventuelle, fremtidige omorganiseringer av kommando- og kontrollkjeden. At eventuelle omlegginger og omorganiseringer i fremtiden vil kunne utløse et behov for å justere gradsvolum og fordeling innenfor gruppe 1 er en annen ting.

NOF har også advart mot at man legger økonomisk innsparing til grunn for en eventuell nedjustering av gradsstrukturen for denne gruppen. Omfanget av denne gruppen offiserer er tross alt begrenset i den store sammenhengen, og vi stiller oss tvilende til at man vil oppnå noen innsparing av betydning. Samtidig mener NOF at hvis det eneste som nedjusteres med en stilling er gradsnivået (stillingskoden), mens roller, ansvar og myndighet i stort bevares, så er det for NOF mye som taler for at lønnsnivået bør beholdes. Dette prinsippet bør være kjent retorikk fra vår side, da vi også anførte et slikt prinsipp under både OMT- og KKT-prosessen.

NOF er av den oppfatning at også for gruppe 1-offiserer er det behovet som skal være styrende, herunder hensynet til naturlig karriereveier, NATO-paritet og hensynet til hensiktsmessige kommandoforhold, både i krig, krise og fred. Og ikke basert på en gammel sannhet om at vi nødvendigvis er for topptung.
 
Forrige        138 av 1619        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2021
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå