Nytt grunnbeløp fra 1. mai 2013 kr 85245,-

Grunnbeløpet foreslås øket til kr 85 245,- fra 1. mai 2013.

I Statsråd fredag 31. mai ble nytt grunnbeløp og regulering av pensjonene fastsatt. - Jeg er glad for at regjeringen og organisasjonene er enige om tallgrunnlaget for årets regulering av folketrygdens grunnbeløp og pensjoner, sier arbeidsminister Anniken Huitfeldt.
Publisert: 13.06.03

Regjeringen, og organisasjonene er enige om tallgrunnlaget for reguleringen av grunnbeløpet og pensjonene fra 1. mai 2013.  Tallgrunnlaget har vært drøftet med Pensjonistforbundet, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner, Landsorganisasjonen i Norge, Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, Unio og Akademikerne.

Regulering av grunnbeløpet: Grunnbeløpet øker fra 82 122 kroner til 85 245 kroner. Dette er en økning på 3 123 kroner, tilsvarende 3,80 prosent. Uførepensjonister og andre som får sine ytelser regulert gjennom grunnbeløpet, får en inntektsøkning på 3,80 prosent. Alderspensjon under opptjening oppreguleres også med 3,80 prosent.

Regulering av løpende alderspensjoner: Alderspensjonister får en økning i pensjonen på 3,02 prosent.

Regulering av satsene for minste pensjonsnivå: For alderspensjonister øker satsene for minste pensjonsnivå med 3,29 prosent. Etter økningen utgjør satsene følgende:

  • ektefellen har pensjon: 133 546 kroner (lav sats),
  • ektefellen har ikke har pensjon, men årlig inntekt over to G: 155 372 kroner (ordinær sats),
  • enslig pensjonist, samt for pensjonist med ektefelle med inntekt under to G og som ikke har pensjon: 167 963 kroner (høy sats), og
  • forsørger ektefelle over 60 år og fyller vilkårene for rett til ektefelletillegg: 251 957 kroner (særskilt sats).

Alderspensjoner under utbetaling skal først reguleres med lønnsveksten for de yrkesaktive og fra denne summen fratrekkes 0,75 prosent. Satsene for minste pensjonsnivå for alderspensjonister reguleres med lønnsveksten og justeres deretter for effekten av levealdersjustering for 67-åringer i reguleringsåret. Grunnbeløpet, uførepensjon og alderspensjon under opptjening skal reguleres fullt ut i samsvar med lønnsveksten for de yrkesaktive.

Minstepensjon for uførepensjonister etter reguleringen utgjør:        

  • Enslig pensjonist: 170 496 kroner
  • Gift (med annen minstepensjonist): 157 704 kroner      
  • Gift (ektefelle har tilleggspensjon høyere enn ordinært særtillegg): 135 540 kroner
  • Ung ufør enslig:       210 564 kroner
Drøftingene om nytt Grunnbeløp var ferdig 15. mai og 31. mai fremmet Regjeringen Prop. 166 S (2012–2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Tilleggsløyvingar som følgje av reguleringa av grunnbeløpet og pensjonar i folketrygda mv. frå 1. mai 2013:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/ad/dok/regpubl/prop/2012-2013/prop-166-s-20122013.html?id=728337

(Kilde: PRM fra Arbeidsdepartementet 15.05.13)
Forrige        376 av 1380        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Webutvikling av:A2N