Hovedtariffavtalen 2.3.8 lokal lønnspolitikk opplæring

HTA 2.3.8 delegert til fem DIFer

Partene i Forsvaret har blitt enig om å delegere Hovedtariffavtalens pkt 2.3.8 til 5 DIFer: FST, Hær, Sjø, Luft og FLO. Delegeringen forutsetter partsenighet om en lokal lønnspolitikk og at opplæring gjennomføres innen 1/3-2012.
Publisert: 12.02.08
Oppdatert: 12.02.08
Partene i Forsvaret har blitt enig om å delegere preliminær fullmakt etter Hovedtariffavtalens (HTA) pkt 2.3.8 til 5 driftsenheter i Forsvaret (DIF): Forsvarssatben (FST), Hæren, Sjøforsvaret, Luftforsvaret og FLO.

Av Staale I Reiten

Forutsetningen for at fullmakten gis, er at det oppnås lokal partsenighet om lønnspolitikken og at sentrale parter har gjennomført opplæring for alle parter innen 1. mars 2012.

Dette betyr at lønnsfastsettingen av stillinger som skal lyses ut skjer ute i den enkelte DIF, da basert på den lokale lønnspolitikken. Ordningen innebærer også at gruppe 2 stillinger, dvs gradssjiktet til og med oberstløytnant/kommandørkaptein kan lyses ut i spenn.  I tillegg ligger det inne at en ifm nytilsetting i stilling kan vurdere lønn på nytt etter 6 mnd (HTA 2.3.8.3).
Delegeringen av fullmakten skal gjennomføres som en prøveordning for 2 år med en evaluering andre avtaleår.
Norges Offisersforbund forutsetter at HTV-nivået i DIFene deltar på opplæringen.

Følgende tidsplan er satt opp for gjennomføring av opplæringen:
FST tirsdag 7/2
LST onsdag 8/2
FLO onsdag 16/2
HST mandag 20/2
SST tirsdag 21/2
Opplæringen vil bli gjennomført av 2 personer fra FST/FPT. En representant for svivile og en en representant fra militær tjenestemannsorganisasjoner vil være til stede.

Det er planlagt sentral behandling av lønnspolitikken tirsdag 28. februar.

Fakta:
HTA 2.3.8 Tilsetting i ledig stilling m.v.

1. Før utlysning av ledig stilling skal tillitsvalgte for organisasjonene i vedkommende virksomhet/driftsenhet/

arbeidsområde orienteres om den lønn stillingen vil bli utlyst med.

De tillitsvalgte kan kreve å få drøfte lønnsplasseringen.

Tillitsvalgte kan innen tre dager kreve at nærmeste overordnede administrative ledd i virksomheten

skal avgjøre spørsmålet. Dette skal skje etter at spørsmålet har vært drøftet med tjenestemannsorganisasjonene

til de tillitsvalgte som har brakt saken inn til avgjørelse.

2. Ved lønnsplassering tas hensyn til likelønn.

3. Arbeidsgiver kan inntil 12 måneder etter tilsetting, og ved overgang fra midlertidig til fast tilsetting, vurdere

arbeidstakerens lønnsplassering på ny innenfor stillingens lønnsalternativer
 

HTA 2.3.1 Lokal lønnspolitikk

Statens lønnssystem forutsetter at de lokale parter har en egen lønnspolitikk. Det enkelte departement/virksomhet

bør med utgangspunkt i sine oppgaver, personalsituasjon og budsjett utarbeide en personalpolitikk der lønnspolitikken går inn som en innarbeidet del. De sentrale avtaleparter tilrår at partene lokalt søker å komme fram til en felles plattform om hvordan lønnssystemet skal brukes og hvilke lønnsmessige tiltak som er nødvendig for å nå virksomhetens mål. Den lokale lønnspolitikken utformes slik at likelønn, midlertidige tilsatte og tilsatte i permisjon ivaretas.

Det skal utarbeides nødvendige oversikter og sammenstillinger over lønn på alle nivå, fordelt på kvinner og menn, og klarlegge eventuelle forskjeller.


( kilde Hovedtariffavtalen i Staten 2010-2012)


Hovedtariffavtalen i Staten finner du under lover og avtaler.
Forrige        649 av 1379        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Webutvikling av:A2N