Boligsituasjon på Sjøkrigsskolen

Håpløs boligsituasjon ved Sjøkrigsskolen

Boligsituasjonen i Bergen generelt og på Sjøkrigsskolen spesielt er presset. Ledelsen i Sjøforsvaret kjenner til situasjonen, men iverksetter ikke nødvendige tiltak. Dette fører til en økonomisk ugunstig situasjon for mange kadetter, som ikke får de rettigheter de har krav på.
Publisert: 14.01.11
I følge gjeldende regelverk har alle elever ved krigsskolene i dag krav på tilbud om bolig. Dette oppfylles ikke ved Sjøkrigsskolen(SKSK), der for liten forlegningskapasitet fører til at tredjeårskadetter ved skolen blir tvunget til å flytte ut. Presset på forsvarsboliger i Bergensområdet er så stort at unge kadetter sjelden konkurrerer seg til bolig. For mange kadetter blir da eneste alternativ det private boligmarkedet i Bergen, som gir større utgifter og en mer komplisert skolehverdag. En stor del av kadettene kommer fra gjennomgående linje, og kommer derfor ikke fra selvstendig bolig, og har dermed ikke krav på kompensasjon i henhold til kompensasjonsavtalen 5.6.4.3. 

NOFKA utarbeidet et saksdokument, og 14. Januar 2013 ble saken løftet fra leder NOF til Sjøforsvarsstaben(SST) med krav om redegjørelse for eksisterende planer for å løse situasjonen, og til Forsvarsstaben (FST) som et krav om kompensasjon dersom man etter søknad ikke får tildelt militær bolig. Svaret fra SST var at de aksepterer situasjonen og ikke har planer om å iverksette tiltak. Svaret fra FST var at de var fornøyd med fremdriften og måten SST følger opp saken, og de viste ikke interesse for å reforhandle punktet som omhandler kompensasjon ifm leie av sivil bolig i kompensasjonsavtalen. Dette svaret var ikke NOFKA fornøyd med, og nestleder NOF, løftet saken videre til politisk ledelse i Forsvarsdepartementet før sommerferien. De har fremdeles ikke kommet med noen tilbakemelding på saken. NOFKA følger saken og jobber aktivt for endring. 
Forrige        296 av 1380        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Webutvikling av:A2N