Holdning etikk og ledelse (HEL) – noe som angår alle!

Holdning etikk og ledelse (HEL) – noe som angår alle!

Generalløytnant Erik Gustavsen arrangerte i dag Forsvarsstabens HEL-dag, og slo fast at holdning, etikk og ledelse angår oss alle i hverdagen.
Publisert: 2017.12.13
Patricia Benedikte Flakstad, Senior Stabsoffiser Forsvarsstaben (tekst og foto)
Uansett rolle og funksjon så er det viktig at våre vurderinger og handlinger er forankret i Forsvarets kjerneverdier Respekt, Ansvar og Mot.

Sine Vorland Holen, seniorforsker ved Forsvarets stabsskole hadde dagens åpningsforedrag med tema kulturforståelse i operasjoner. Hun snakket om hvilke forventninger en har til ledelsens håndtering av oppdrag som involverer menneskelig sikkerhet og hvilken kompetanse som behøves av ledelsen og Forsvaret for øvrig for å møte kulturelle og kontekstuelle utfordringer i hverdagen. Hun poengterte lederens ansvar som rollemodell for både gode holdninger og kulturforståelse.

Neste taler var Ingar Lund, Forsvarssjefens sjefssersjant, med over 30 års bakgrunn fra spesialstyrkene. Han snakket om innføringen av ny ordning for militært ansatte (OMT) og viktigheten av å skape en kultur for gjensidig respekt og forståelse, og hva som må til for å få offiserer og spesialister til å samarbeide best mulig i det fremtidige Forsvaret. Han poengterte at det er viktig at det ikke utvikler seg ulike kulturer mellom OR og OF, men en felles kultur med gjensidig tillit og avhengighet. En tankevekker var at gjeldende militærjus angående kommando og kommandomyndighet er fra 1957, og ikke er tilpasset OMT. I dette ligger uklarheter om hvem som kan kommandere hvem, eksempelvis kan en fremtidig befalingsmann kommandere en offiser?

Siste taler var Sigurd Svensen, som er landstillitsvalgt i tillitsvalgtordningen i Forsvaret. Han snakket om hvem som er makkeren til sjefen og viktigheten av å støtte og ta vare på hverandre og slo fast at gjensidig respekt er et felles ansvar. Hans oppfordring til alle er å sjekke ut hvem som er ens makker i hverdagen for å få til et best mulig samhold og arbeid. Forsvarets største forbedringspotensiale mente han imidlertid er å få til et balansert OR/OF-korps der det fremgår tydeligere at OR-korpset ikke bare er for macho-gutter, men for alle som ønsker å bli spesialister, jenter som gutter!

Det var en meget begivenhetsrik dag i Fanehallen, og med siste taler så tenkte man ekstra på NOF som medlemmenes makker – hver dag!
Forrige        6 av 1174        Neste
loader
Norges Offisersforbund 2016
Webutvikling av:A2N