Høyere fokus på operative kapasiteter

Høyere fokus på operative kapasiteter

Fredag 12. juni vedtok Stortinget hvordan rammene for den nye ordningen for militært tilsatte skal se ut.
Publisert: 15.06.16


Slik blir den nye ordningen; skriver Forsvaret på sine hjemmesider:


Det opprettes et spesialistkorps med egne kompetanseutviklingsplaner og et eget karrieresystem i et livslangt perspektiv. Spesialistkorpset (OR) består av grenaderer, konstabler og befal. Opprettelsen av en tilpasset karrierevei for spesialistene medfører en harmonisering med andre Nato-lands personellstruktur.

Den nye ordningen gjør at Forsvaret går bort fra begrepet befalsordning. Forsvaret skal ha to militære tilsettingsforhold: T-35 (innebærer tilsetting til 35 år) og T-60 (tilsetting til 60 år), men den nye ordningen stiller ikke lenger krav om befals- eller offisersutdanning for å bli tilsatt på T-60. De som tar krigsskole skal, som i dag, tilsettes til pensjonsalder.

Grenaderer og konstabler (vervede) får med dette mer forutsigbarhet gjennom lengre tilsettingsforhold. Grenaderer og konstabler vil i ny ordning bli tilbudt fast tilsetting frem til 35 år (T-35) eller 60 år (T-60) ut ifra kompetanse og Forsvarets behov.

Dagens praksiskandidatordning (som gir fagbrev) blir styrket for at spesialistene skal få sivilt meritterende utdanning og anerkjennelse. For å utnytte kompetansen fra lærlingene skal disse rekrutteres til en karriere som spesialist i Forsvaret.

De sivilt tilsatte er ikke en del av den militære ordningen, men er en viktig personellgruppe med stort kompetansemangfold.


Ordningen skal være gjeldende fra 1. januar 2016.

Allerede fra høsten vil Forsvaret jobbe videre med innføring og bruk av ordningen innenfor de fire hovedområdene: tilsetting, disponering, avansement og utdanning.

Tanken er at det skal bli en bedre balanse i hele organisasjonen, slik at Forsvaret ikke blir så topptung slik den er i dag. Målsettingen er at flere kan jobbe i operative avdelinger og færre i staber. Dette innebærer at det blir et større fokus på den operative virksomheten.

«Dette er et arbeid vi skal være med og påvirke», sier forhandlingsleder i NOF, Eigil Jespersen.
Han er videre positiv til innføringen av nye ordning, men er spent på hvordan implementeringsprosessen vil utvikle seg utover høsten.
Forrige        402 av 1605        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2021
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå