INTOPS Særavtale Forsvaret
Eirik Bakken
Partene i Forsvaret ble tidligere i høst enige i revidert SÆRAVTALE FOR TJENESTEGJØRING I INTERNASJONALE OPERASJONER (INT-OPS avtalen) – nå formalisert ferdig og utgitt. Prosessen ga hint om fremtidig utvikling, men uten større endringer i avtalen for denne gang.
Publisert: 2022.09.30
Kennet Bergland

Ny avtale er gjeldende fra 1. januar 2022 til 31. desember 2023

Det drøyde før avtalen ble ferdigstilt – uten at det har gått på bekostning av når økninger i satser gjøres gjeldende og også uten ulempe for tilsatte, slik NOF ser saken.

 

Virkningstidspunkt 

Avtalens enkeltpunkter og satser har, i hovedsak, virkning fra 01.01.2022 (ved økning i satsene). 

Partene ble enige om at følgende punkter har særskilt dato for ikrafttredelse;

I avtalen

 • Endringene i pkt. 2.6 (forberedende tjeneste i utlandet) og pkt 4.2 (avviklingsperioden) gis virkning fra 1. oktober 2022. 

I administrative bestemmelser 

 • Pkt. 2.2.2 Sikringslønn – gis virkning fra 1. oktober 2022
 • Pkt. 2.4 Sykeopphold og velferdspermisjon – gis virkning fra 1. oktober 2022
 • Pkt. 2.8 Uforutsette endringer i gjennomføring av operasjoner – gis virkning fra 1. juli 2022.


Små endringer i økonomien – Denne revisjonen medfører mindre endringer i økonomi og satser enn NOF ideelt sett ville sett.  NOF har likevel inngått avtalen da vi anerkjenner at satsene over tid har hatt en større utvikling enn det som kommer til uttrykk i denne siste revisjonen. I de senere revisjoner opplever også NOF at våre innspill har fått tilfredsstillende vekting, til tross for utfordringer som følger av at avtalen dekker et betydelig spenn i roller, alder og fag. 

 

Inngang til arbeidet – NOF har hatt ønske om en tydelig profil hvor våre medlemmer får en rettferdig og forsvarlig kompensasjon for ellers like belastninger, samtidig som variasjoner i belastning og/eller ansvar anerkjennes.  Vi har også vektlagt belastningen som tjenesten medfører ut over operasjon- og innsatsområder, inkludert hensyn til familie og privatliv – kort uttrykt.   Det kan nevnes at NOF og de andre organisasjonene ikke har forhandlingsrett, men kun drøftingsrett for de administrative bestemmelsene, og at resultatet her ikke er uttrykk for enighet på alle punkter. 

 

Utdrag fra endringer gjort i avtalen (se også protokollen som ligger ved artikkelen som link): 

 • Gammelt pkt. 2.6 «Forberedende tjeneste i utlandet» er fjernet. Dermed likestilt med forberedende tjeneste i Norge, med tilgang til samme verktøy for kompensasjon. 
 • Pkt. 3.1 «Misjonstillegg»: For gruppen OF 1-2, OR 2-7 og CIV 1-2 er «misjonstillegget» i høy og lav sats økt med hhv. kroner 1100,- og kroner 737,-.
 • Pkt. 3.2 «Erfaringstillegg»: Økt for «15-29 mnd» og «30 - >mnd» med hhv. kroner 100,- og kroner 150,- 
 • Pkt. 3.3 «Familietillegg»: Økt med kroner 500,-, til ny sats kroner 7.500,-.
 • Pkt. 4.2 «Avviklingsperioden»: Her er aktiv etterarbeid før rekreasjonsperioden endret til å medføre vilkår etter HTA og ATF, og ikke lenger utvalgte tillegg fra tjenesteperioden.
 • Opplisting ikke uttømmende. For presis ordlyd og alle endringer se protokoll hhv. avtaledokumentene som vedlagt.

 

  Utdrag fra endringer gjort i de administrative bestemmelsene:

 • Pkt. 2.2.2 – Sikringslønn er presisert. 
 • Pkt. 2.4 «Sykeopphold og velferdspermisjon i Norge»: «Velferdspermisjon» er lagt inn i dette punktet». Familietillegget er fjernet og blir ikke lenger gitt under slike omstendigheter.
 • Pkt. 2.7 og 2.8 er presiserte bl.a. på tema «hjemsending» og «uforutsette endringer».
 • Opplisting ikke uttømmende. For presis ordlyd og alle endringer se referat hhv. avtaledokumentene som vedlagt.

 

Skatt - Det er ikke å forvente at skatte-etat eller lovgivning vil endre på forhold som treffer oppdrag under Internasjonal innsats (INT-INS) forskjellig fra internasjonale oppdrag (INT-OPS) med det første. Dette er også noe NOFs forhandlere tar i betraktning under videre arbeid med denne og tilstøtende avtaler for de som drar ut i INT-INS/INT-OPS. 

 

Videre arbeid i nær fremtid - NOF er opptatt av avtalens evne til både å motivere til og kompensere for aktuell tjeneste. Det er kommunisert at elementer i avtalen er under press for endring i fremtid. Som ett eksempel er det at partene i løpet av forhandlingene forpliktet seg til et særlig arbeid om utenlandstillegget og innretning av dette for fremtiden. 

 

NOFs forhandlere var Kennet Bergland og Magnus Strømsvåg.


Vedlegg
Forrige        89 av 1715        Neste
loader