Kjennelse fra Statens lønnsutvalg betyr at Lokal lønn 2019 er klar for utbetaling.
Kjennelsen fra SLU betyr at lokal lønn 2019 nå er ferdigbehandlet og så snart vi som parter får gjennomført nødvendige beregninger vil oppgjøret kunne utbetales med virkning fra 1. juli 2019. Alle vil få et generelt tillegg. Størrelsen på tillegget vil vi komme tilbake til i detalj når beregningene er gjennomført. Når det gjelder avklaring på hvilke ATF-tillegg som skal være pensjonsgivende vil partene nå hver for seg bruke noe tid på å vurdere å vurdere SLUs kjennelse og den videre prosessen mellom arbeidstakerorganisasjonene og Forsvaret som arbeidsgiver.
Forsvaret

Kjennelse fra Statens lønnsutvalg betyr at Lokal lønn 2019 er klar for utbetaling.

Statens lønnsutvalg (SLU) har kommet med kjennelse i tvisten om lokal lønn 2019 i Forsvaret. Avgjørelsen betyr at alle ansatte i Forsvaret får et generelt tillegg. Spørsmålet om å gjøre ATF tilleggene pensjonsgivende, sendes tilbake til Forsvaret for avklaring, og arbeidet fortsetter.
Publisert: 2020.11.13

Når det gjelder pensjonsgivende variable tillegg uttaler Statens lønnsutvalg følgende i sin kjennelse, der de sier de ikke har myndighet til å vurdere en konkret slutning;

«Spørsmålet om variable tillegg er pensjonsgivende eller ikke, må finne sin løsning lokalt i samsvar med HTA vedlegg 5.» 

I lys av SLU sin uttalelse vil partene nå hver for seg  bruke noe tid før denne saken fortsetter, og igjen blir gjenstand for en videre prosess mellom arbeidstakerorganisasjonene og Forsvaret som arbeidsgiver. 

- Dette er en svært viktig sak for forbundet, og vi vurderer nå hva som er hensiktsmessig vei videre
, sier Torbjørn Bongo, forbundsleder i Norges offisers- og spesialistforbund, og legger til at: Vi kan ikke slå oss til ro før det er etablert ordning der faste tillegg etter ATF er pensjonsgivende

Kjennelsen fra SLU betyr at lokal lønn 2019 nå er ferdigbehandlet og så snart vi som parter får gjennomført nødvendige beregninger vil oppgjøret kunne utbetales med virkning fra 1. juli 2019.  Alle vil få et generelt tillegg. Størrelsen på tillegget vil vi komme tilbake til i detalj når beregningene er gjennomført. 

Dette er en god løsning som vil gi alle medlemmer en uttelling i oppgjøret 2019, i tillegg til en god virkning på oppsatt pensjon pr 31.12.2019.  Medlemmer som i perioden har gått av med pensjon vil bli ivaretatt på lik linje med tjenestegjørende medlemmer. 

Løsningen innebærer at det ikke vil bli lokale forhandlinger for 2019 ved DIF. 

Arbeidstakerorganisasjonenes vurdering her var at det nå har gått lang tid og smittesituasjonen (også ved militære avdelinger) med omfattende nedstengning av samfunnet tilsier at det vil være hensiktsmessig med minst mulig møteaktivitet. Lønnsmessige skjevheter ute ved avdelingene må derfor vurderes løst ved hjelp av andre virkemidler i Hovedtariffavtalen i den kommende perioden. Lokal lønn 2019 har virkningstidspunkt 1. juli 2019. Vi forutsetter nå at arbeidsgiver gjør det de kan for å få til en utbetaling i desember med tilbakevirkende kraft fra virkningstidspunktet. 

Når det gjelder sikringslønn vurderer statens lønnsutvalg å ikke inneha nødvendig myndighet til å gi en konkret slutning. Dette spørsmålet vil ATO forfølge videre i en egen prosess, blant annet i videre dialog med hovedsammenslutningene.  

Om resirkulerte midler merker ATO seg at statens lønnsutvalg bemerker følgende; 
«at 
arbeidsgiver opplyste at det vil bli funnet en løsning på dette spørsmålet»
Dette vil vi dermed også følge opp videre med nødvendige krav om videre prosess. 

Arbeidstakerorganisasjonene (ATO) er godt fornøyd med å ha kommet til en god løsning i flere av de omtvistede sakene. SLU har i denne sammenheng bidratt med god og nødvendig kompetanse. At noen av de omtvistede sakene ikke har medført en konkret slutning, og dermed vurdert til å være utenfor SLU sin myndighet, gir nå muligheter for en videre oppfølging utenfor de lokale lønnsforhandlingene. 

 ATO takker alle medlemmer for utvist tålmodighet i den tiden det har tatt for å komme til en endelig avklaring av det lokale lønnsoppgjøret for 2019. 

Fakta/ Bakgrunn:

Det var i 2019 avsatt 1,24% til lokale forhandlinger.  For forsvaret utgjør dette ca 105 millioner kroner.  Foruten å bli enig om økonomien var det viktigste kravet at forutsigbare tillegg, som ATF, skal være pensjonsgivende inntekt også for Forsvarets ansatte. Andre uenighetspunkter var sikringslønn ved søknad på stillinger på samme gradsnivå samt beregning av resirkulerte midler. 

Det var Befalets Fellesorganisasjon, Norges offisers- og spesialistforbund, Parat forsvar og Forskerforbundet som i mai 2020 sendte stevning til Statens lønnsutvalg. Da hadde partene i Forsvaret forhandlet siden september 2019. Kjennelsen fra Statens lønnsutvalg vil ha virkning for alt personell som er på vår Hovedtariffavtale.

Forrige        180 av 1594        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2021
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå