Klart for gjennomføring av lokal lønn i DIF
Vanskelige forhandlinger. Det var flere faktorer som gjorde at partene brukte lang tid for å lande lokal lønn sentralt. En av utfordringene var overgangen til ett nytt lønnssystem. Den andre var å ivareta personell på beordrings- og søknadssystemet som har færre rettigheter en andre statsansatte ifm tilsetting i stilling. Foto: Torgrim Halvari

Lokal lønn er ferdig

- Sikringslønn også på plass i disponeringssystemet

Lokal lønn ble ferdig innen fristen 30. november. Utbetaling er ventet senest i februar 2023.
Publisert: 2022.12.11
Staale Idar Reiten
Partene både i DIF og sentralt er nå ferdig med lokal lønn.  Dette gjelder også forhandlinger for de som er på lederlønnsavtalen.

Som følge av merarbeid med å få på plass det nye lønnssystemet i FIF, vil utbetaling først skje i januar eller februar 2023, men med tilbakevirkende kraft fra 1. mai 2022. Det ligger mer informasjon om utbetaling av lokale lønnstillegg på Forsvarets Intranett.

Det er arbeidsgiver som har ansvar for å informere om resultatet fra lokale lønnsforhandlinger og hvem som fikk ved dette oppgjøret.

Lokal lønn kommer i tillegg til resultatet fra oppgjøret i staten, der militært personell til og med lønnstrinn 64 får kr 10.000,- og fra de som har lønnstrinn 65 høyere får 1,7%.  Dette hadde også virkningstidspunkt 1. mai 2022.

Det er verdt å merke seg at lønnsoppgjøret i år medført innføring av ett nytt lønnssystem.  Dette medfører at en fra 1. mai 2022 gikk fra lønnsansiennitet og lønnsrammer, til ett nytt lønnssystem med stillingsansiennitet for alle stillingskoder som tidligere har vært tilknyttet lønnsrammer.
Det er innført to stiger på 10 og 16 år.  
År 0 i stigene er fra den dato du får ny grad eller ny stillingskode. Med lønnsutvikling på 1,1% på begge stigene i 10 år og deretter med 0,55% de neste 6 årene på 16 års stigen. 

Pr desember 2022 skal alt personellet i Forsvaret være flyttet over på det nye lønnssystemet. Det skal fremkomme av lønnsslippen om du er innplassert på lønnsstige og med hvor mange år du har i lønnsstigen.
Historikk lokal lønn 2022
Partene ble i går 27. september 2022 – etter møter og særmøter – enig i fordeling av lønnspotten fordelt til HTA for LO stat og YS stat. En har også blitt enig om noen sentrale tiltak og føringer til DIF. Her vil jeg spesielt dra frem at sikringsordningen for personell på beordringssystemet er videreført, samt at vi har fått på plass en forsøksordning med sikringslønn for personell på søknadssystemet. Særavtalen om sikringslønn er gjennom dette oppgjøret derfor utvidet til også å omfatte militært personell på disponeringssystemet, etter samme avtale som for personell på beordringssystemet. Avtalen vil i første omgang etableres som en prøveordning gjeldende fra 27.09.2022 til og med 01.08.2023. Partene vil i den samme perioden revidere og etablere ny sentral Forsvarets lønnspolitikk der prinsippet om sikringslønn skal ivaretas.

ATO i YS/LO avtalen vil berømme FST for godt samarbeid og enighet om at militært tilsatte som følge av beordring eller disponering ikke skal gå ned i grunnlønn.

Skal bearbeide kravene. Arbeidet med å se gjennom krav som har kommet inn til forbundet har startet, og partene ved DIF har nå tiden frem til slutten av november med å forhandle ferdig lokal lønn i Forsvaret. 75.9 millioner kroner er nå fordelt ut på DIF i Forsvaret, og forhandlingsdelegasjonen ledes av HTVene i den enkelte DIF. Omtrent halvparten av NOFs medlemmer har sendt inn krav innen fristen, som gikk ut 27/9. Føringene som partene sentralt i Forsvaret ble enig om legger premissene for hvordan kravene senere blir utformet. Når forhandlingene i DIF er ferdig, vil lokale lønnstillegg blir gitt med tilbakevirkende kraft fra 1. mai 2022.

Virksomheter med egen tildeling. Virksomheter som har egne tildelinger som Forsvarsdepartementet (FD), Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), Forsvarsmateriell (FMA), Forsvarsbygg (FB) og Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har egne forhandlinger og er ikke direkte berørt av denne protokollen.

Dette har partene sentralt i Forsvaret blitt enig om:

1. Militære tilsatte på 53 år og eldre kompenseres iht. til Riksmeklers skisse uten at de har nådd 10/16 år stillingsansiennitet i stillingskode. Tiltaket skyldes virkningen av systemendringen i HTA pr 1. mai 2022. Justeringen kostnadsberegnes til kr.6 450 000,-.

2. Alle sivilt ansatte over 60 år (eks førstekonsulenter) som har 25 års tjenesteansiennitet i Forsvaret tilkommer et (1) lønnstrinn. Justeringen kostnadsberegnes til kr. 3 100 000,-.
3. Merbelastningstillegget i særavtalen for sentralt frikjøpte økes med kr 3000,- pr årsverk. Kostnadsberegnet til kr 100.000,-.

4. De sentralt frikjøpte tillitsvalgte forhandles lokalt i DIF.
5. FHVO og Ass. FHVO forhandles i FST.

6. Avtale fra 2021 om særskilt sikringsbestemmelse for militært personell på beordringssystemet i Forsvaret, videreføres til 01.05.2022.

7. Arbeidsgiver inviterer partene til reforhandling av Forsvarets lønnspolitikk med mål om ferdigstillelse innen 31.12 2022.
8. Resterende lønnsmidler fordeles til Forsvarets Driftsenheter (DIF) jf denne protokoll.
Felles protokolltilførsel, betyr at partene er enig om å følge opp disse i etterkant av lokal lønn:

Partene i Forsvaret i avtaleområdet for LO og YS er enig om følgende:

• Parten er enig om felles retningslinjer for delegering i DIF – jfr vedlegg
• Forsvarets lønnspolitikk jf pkt 6 må omhandle sikringslønn. Partene er enig om en prøveordning for militært personell på søknadssystemet etter de samme forvaltningsmessige prinsipper som i den prolongerte avtalen for beordringssystemet. Dette gjelder utelukkende for Forsvaret. Partene vil gjennomgå erfaringer innen 30. april 2023. Dette gjøres gjeldende fra dagens dato til og med 1. august 2023.
• Parten er enig om å følge opp og sluttføre eventuelt utestående arbeid knyttet til endring av Forsvarets utdanningsordning og eventuelle konsekvenser dette har for godskrivningsreglene for militært personell knyttet til LP 05.100 (OF) og 05.101 (OR)
Forrige        90 av 1715        Neste
loader