Klart for gjennomføring av lokal lønn i DIF
Vanskelige forhandlinger. Det var flere faktorer som gjorde at partene brukte lang tid for å lande lokal lønn sentralt. En av utfordringene var overgangen til ett nytt lønnssystem. Den andre var å ivareta personell på beordrings- og søknadssystemet som har færre rettigheter en andre statsansatte ifm tilsetting i stilling. Foto: Torgrim Halvari

Klart for gjennomføring av lokal lønn i DIF

- Sikringslønn også på plass i disponeringssystemet

I penger betyr det at 75,9 millioner kroner vil bli delegert til DIF, og fordelt pro rata ut fra antall ansatte i den enkelte DIF. Forhandlingene
Publisert: 2022.09.28
Staale Idar Reiten
Partene ble i går 27. september 2022 – etter møter og særmøter – enig i fordeling av lønnspotten fordelt til HTA for LO stat og YS stat. En har også blitt enig om noen sentrale tiltak og føringer til DIF. Her vil jeg spesielt dra frem at sikringsordningen for personell på beordringssystemet er videreført, samt at vi har fått på plass en forsøksordning med sikringslønn for personell på søknadssystemet. Særavtalen om sikringslønn er gjennom dette oppgjøret derfor utvidet til også å omfatte militært personell på disponeringssystemet, etter samme avtale som for personell på beordringssystemet. Avtalen vil i første omgang etableres som en prøveordning gjeldende fra 27.09.2022 til og med 01.08.2023. Partene vil i den samme perioden revidere og etablere ny sentral Forsvarets lønnspolitikk der prinsippet om sikringslønn skal ivaretas.

ATO i YS/LO avtalen vil berømme FST for godt samarbeid og enighet om at militært tilsatte som følge av beordring eller disponering ikke skal gå ned i grunnlønn.

Skal bearbeide kravene. Arbeidet med å se gjennom krav som har kommet inn til forbundet har startet, og partene ved DIF har nå tiden frem til slutten av november med å forhandle ferdig lokal lønn i Forsvaret. 75.9 millioner kroner er nå fordelt ut på DIF i Forsvaret, og forhandlingsdelegasjonen ledes av HTVene i den enkelte DIF. Omtrent halvparten av NOFs medlemmer har sendt inn krav innen fristen, som gikk ut 27/9. Føringene som partene sentralt i Forsvaret ble enig om legger premissene for hvordan kravene senere blir utformet. Når forhandlingene i DIF er ferdig, vil lokale lønnstillegg blir gitt med tilbakevirkende kraft fra 1. mai 2022.

Virksomheter med egen tildeling. Virksomheter som har egne tildelinger som Forsvarsdepartementet (FD), Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), Forsvarsmateriell (FMA), Forsvarsbygg (FB) og Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har egne forhandlinger og er ikke direkte berørt av denne protokollen.

Dette har partene sentralt i Forsvaret blitt enig om:

1. Militære tilsatte på 53 år og eldre kompenseres iht. til Riksmeklers skisse uten at de har nådd 10/16 år stillingsansiennitet i stillingskode. Tiltaket skyldes virkningen av systemendringen i HTA pr 1. mai 2022. Justeringen kostnadsberegnes til kr.6 450 000,-.

2. Alle sivilt ansatte over 60 år (eks førstekonsulenter) som har 25 års tjenesteansiennitet i Forsvaret tilkommer et (1) lønnstrinn. Justeringen kostnadsberegnes til kr. 3 100 000,-.
3. Merbelastningstillegget i særavtalen for sentralt frikjøpte økes med kr 3000,- pr årsverk. Kostnadsberegnet til kr 100.000,-.

4. De sentralt frikjøpte tillitsvalgte forhandles lokalt i DIF.
5. FHVO og Ass. FHVO forhandles i FST.

6. Avtale fra 2021 om særskilt sikringsbestemmelse for militært personell på beordringssystemet i Forsvaret, videreføres til 01.05.2022.

7. Arbeidsgiver inviterer partene til reforhandling av Forsvarets lønnspolitikk med mål om ferdigstillelse innen 31.12 2022.
8. Resterende lønnsmidler fordeles til Forsvarets Driftsenheter (DIF) jf denne protokoll.
Felles protokolltilførsel, betyr at partene er enig om å følge opp disse i etterkant av lokal lønn:

Partene i Forsvaret i avtaleområdet for LO og YS er enig om følgende:

• Parten er enig om felles retningslinjer for delegering i DIF – jfr vedlegg
• Forsvarets lønnspolitikk jf pkt 6 må omhandle sikringslønn. Partene er enig om en prøveordning for militært personell på søknadssystemet etter de samme forvaltningsmessige prinsipper som i den prolongerte avtalen for beordringssystemet. Dette gjelder utelukkende for Forsvaret. Partene vil gjennomgå erfaringer innen 30. april 2023. Dette gjøres gjeldende fra dagens dato til og med 1. august 2023.
• Parten er enig om å følge opp og sluttføre eventuelt utestående arbeid knyttet til endring av Forsvarets utdanningsordning og eventuelle konsekvenser dette har for godskrivningsreglene for militært personell knyttet til LP 05.100 (OF) og 05.101 (OR)
Forrige        25 av 1650        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2022
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå