Befal opplever at de nærmest stues inn på 4 og 6 manns rom, sammen med personlig bekledning og annet utstyr i månedsvis, uten at de får noen kompensasjon for ulempen dette måtte medføre

Kompensasjon for utilfredsstillende kvarter

Befal opplever at de nærmest stues inn på 4 og 6 manns rom, sammen med personlig bekledning og annet utstyr i månedsvis, uten at de får noen kompensasjon for ulempen dette måtte medføre. Foto: arkiv Forsvaret
Publisert: 2011.04.19
NOF har siden våren 2010 fått flere tilbakemeldinger fra befal i Hæren om at de forlegges til dels særdeles utilfredsstillende i forbindelse med oppsettinger til internasjonale operasjoner. Flere opplever at de nærmest stues inn på 4 og 6 manns rom, sammen med personlig bekledning og annet utstyr i månedsvis, uten at de får noen kompensasjon for ulempen dette måtte medføre. En annen side av samme sak er at dette går ut over arbeidsmiljøet.

Av: Eigil Jespersen ej@nof.no

NOF er klare på at dette er uverdige forhold for befal i Hæren og har sammen med BFO krevd endringer i gjeldende praksis. Primært skal befalet gis tilfredsstillende kvarter. Sekundært skal det hvor tilfredsstillende kvarter ikke finnes gis kompensasjon for benyttet utilfredsstillende kvarter.

I forbindelse med revisjon av Særavtalen for tjenestegjøring i internasjonale operasjoner gjeldende fra 1. januar 2010 – 31. desember 2011 krevde NOF og BFO tilfredsstillende kvarter i oppsettingsperioden (planleggings- og forberedelsesperioden og avdelingsperioden). FDs forhandlingsleder avviste dette kravet senere under forhandlingene, med henvisning til at bestemmelsene om tilfredsstillende kvarter allerede var ivaretatt i Kompensasjonsavtalen. Imidlertid hadde FD den oppfatning at Forsvaret må bestrebe og tilby personellet tilfredsstillende kvarter i oppsettingsperioden (jfr FDs brev til Forsvarsstaben datert 17. februar 2009).

I et møte 7. februar 2011 kunne FD tilby kompensasjon for benyttet utilfredsstillende kvarter i planleggings- og forberedelsesperioden med virkning fra 1. januar 2011.

Tilbudet var uakseptabelt for NOF og BFO. Vi krevde at det i utgangspunktet skulle gis tilfredsstillende kvarter i hele oppsettingsperioden. Der dette ikke kan innfris skal personellet gis kompensasjon for benyttet utilfredsstillende kvarter i hele oppsettingsperioden. Dette skal gis med tilbakevirkende kraft til 1. januar 2010.

NOF er klar over at innkvarteringsforholdene på forhånd skal være avklart jfr Kompensasjonsavtalens vedlegg 6. Men det skal ikke være slik at med å skyve våre krav om iverksetting av utbetalinger ut i tid, utsettes virkningstidspunktet.Partene gjennomførte et forhandlingsmøte i sakens anledning 21. mars 2011, etter krav fra NOF og BFO.

I dette møtet ble våre krav avvist med følgende begrunnelse: ”FD viste til at gjeldende Særavtale ikke har bestemmelser om slik kompensasjon, og et eventuelt krav om dette blir å behandle ved avtalerevisjonen høsten 2011. FD merker seg for øvrig at en slik kompensasjon skal vurderes i hvert enkelt tilfelle og ikke gis med tilbakevirkende kraft”.

FD avviste kravet om forhandlinger.

Organisasjonene viste til at aktiviteter i store deler av oppsettingsperioden ikke hjemler unntak fra AML, og at FDs forutsetning i brev av 17. februar 2009 om at tilfredsstillende innkvartering skal tilstrebes i oppsettingsperioden.

NOF og BFO har i skriv til FST 15. april krevd et tolkingsmøte for å komme til felles forståelse av Kompensasjonsavtalens vedlegg 6, kapitel 3: ”Standard krav til tifredsstillende kvarter”, i oppsettingsperioden før utreise til internasjonale operasjoner.

FST har imidlertid henvist oss til å ta denne saken opp med FD, da FST ikke av partene er gitt fullmakt til å behandle saken.NOF vil legge betydelig press på Forsvaret for å finne en verdig løsning på kvartersituasjonen for befal som stiller seg til disposisjon for Forsvaret i forbindelse med internasjonale operasjoner.Forrige        1184 av 1674        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2022
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå