Kompetansemeldingen er for en ny tid lagt frem i dag

Kompetansemeldingen for en ny tid ble lagt frem i dag

Regjeringen la i dag frem en stortingsmelding Kompetanse for en ny tid (Meld. St. 14 (2012-2013). Den fremlagte Stortingsmeldingen er viktig i hele sin bredde, med det særlig forholdene knyttet til Befalsordningen som opptar forbundet, sier Torbjørn Bongo, nestleder i Norges Offisersforbund (NOF).I dette arbeidet krever NOF at 35-års aldersgrensen for avdelingsbefal endres, forklarer Bongo.
Publisert: 13.03.01
Regjeringen la i dag frem en stortingsmelding Kompetanse for en ny tid (Meld. St. 14 (2012-2013).
Den fremlagte Stortingsmeldingen er viktig i hele sin bredde, med det særlig forholdene knyttet til Befalsordningen som opptar forbundet, sier Torbjørn Bongo, nestleder i Norges Offisersforbund (NOF).
- Vi har lenge hatt det klare standpunkt om at dagens avdelingsbefalsordning ikke godt nok ivaretar personellet som er inne på ordningen. Det har derfor fra forbundets ståsted vært viktig at Regjeringen gjennom meldingen gir føringer og forplikter seg til et arbeid som muliggjør nødvendige endringer på dette området. I dette arbeidet krever NOF at 35-års aldersgrensen for avdelingsbefal endres, forklarer Bongo.

Av Staale I Reiten

Arbeidet med kompetansemeldingen og en gjennomgang av befalsordningen ble varslet ved fremleggingen av langtidsplanen 2012. Forbundet har vært involvert i dette arbeidet og kommet med både krav, innspill og kommentarer.
I løpet av noen korte uker høsten 2012 ble det under ledelse av NK FST/P, Geir Anda, gjennomført et arbeid hvor man vurderte befalsordningen, og hvilke alternativer som finnes til denne. Rapporten fra dette arbeidet ble fremsendt FD, for å danne grunnlag for den kommende meldingen. (Befalsbladet nr 4/2012) I tillegg ble det gjennomført ytterligere 4 arbeidsgrupper, som skulle gi grunnlag for de øvrige arbeidene som meldingen skulle omhandle. Etter dette ble arbeidet flyttet opp Forsvarsdepartementet (FD). Også i denne fasen har NOF bidratt aktivt.

Fra Regjeringen er det også lagt mye arbeid i meldingen, som er regnet som en viktig del av omstillingen av Forsvaret.
-Den neste store satsingen er på personell og kompetanse. Den skal sikre at sektoren forblir en attraktiv arbeidsplass i fremtidens arbeidsmarked. Kompetansepolitikken skal sikre at sektoren klarer å rekruttere og beholde de beste i årene fremover, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. FD forklarer at Forsvaret har samlet base- og støttevirksomhet slik at den kan operere mer kosteffektivt, hjemme og ute. Ny struktur er på plass og nytt materiell er under innfasing: omstillingens tredje akse er å sikre sektoren nødvendig kompetanse i årene fremover.

Veien videre. Etter at Regjeringen nå har lagt frem Stortingsmeldingen, skal Stortinget behandle denne før sommeren i år, og gi sine utfyllende kommentarer/føringer til det videre arbeide. Når dette er gjort vil FD startet opp arbeidet med å følge opp meldingen. Dette betyr også at det skal gjøres et grundigere arbeid med befalsordningen. Dette arbeidet vil neppe ta til for alvor før etter sommerferien.

Norges Offisersforbund vil komme med ytterligere kommentarer så snart vi har satt oss inn i helheten i meldingen, men vi har merket oss allerede nå at det vil komme en generell gjennomgang av særaldersgrensen for yrksetilsatt befal i Forsvaret: Særaldersgrensen for yrkesbefal må vurderes i lys av en prinsipiell debatt knyttet til alle yrkesgrupper
i samfunnet med tilsvarende særbetingelser.
- Særaldersgrensen for befal ble senest vurdert vurdert ifm lov om personell i Forsvaret og innføring av avdelingsbefalsordningen i 2003/2004, og det var da ingen gode argumenter for at denne skulle heves, snarere tvert i mot, sier Bongo, som legger til at kravene til befal er heller skjerpet.

Kompetansemeldingen – fakta:

Meldingen har definert 4 hoved satsningsområder: 

  • Strategisk kompetansestyring og medarbeiderutvikling. Vi skal vite hvilke kompetanse vi har, hvilken vi vil trenge i fremtiden og hvordan komme dit. 
  • Kompetanse integrert i ledelse og styring. Lederne skal måles på deres evne til skape, bruke og videreutvikle kompetanse. 
  • Personellordninger. Vi skal ha ordninger og systemer (herunder Befalsordning) som bidrar til å nå målene innenfor kompetanseområdene. 
  • Samhandling og åpenhet. Hvordan sikrer vi en god kompetanseflyt, både intern i forsvaret og mot resten av samfunnet.
I tillegg omtales Befalsordningen og kjønnsnøytral verneplikt, med basis i bestilling fra Stortinget.

En stortingsmelding, er ikke et forslag fra Regjeringen til Stortinget om å gjøre konkrete vedtak. En melding har den hensikt å beskrive nå situasjonen, hvilke tiltak som er iverksatt og hvilke tiltak og fokusområder som Regjeringen vil har fremover. Hvor på Stortinget inviteres til å debattere og gi innspill til disse områdene.

Link til:
Stortingsmeldingen Kompetanse for en ny tid (Meld. St. 14 (2012-2013)) (Regjeringen.no).
Forrige        416 av 1379        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Webutvikling av:A2N