Krav om pensjon på ATF tillegg behandles i Trygderetten denne uka
Trygderetten behandler denne uka et krav fra et NOF-medlem, om at FA2-tillegg etter ATF skulle vært inkluderte i pensjonsgrunnlaget, i tråd med Lov om SPK. NOF bistår medlemmet via LO Juridiske. Foto: Torgrim Halvari

Krav om pensjon på ATF tillegg behandles i Trygderetten denne uka

Trygderetten behandler denne uka et krav fra et NOF-medlem, om at FA2-tillegg etter ATF skulle vært inkluderte i pensjonsgrunnlaget, i tråd med Lov om SPK. NOF bistår medlemmet via LO Juridiske.
Publisert: 2022.06.16
Staale I Reiten
Flere ansatte fra Kystvakta har etter at de har gått av med pensjon klaget på manglende innberetning av vakt og fartøytjeneste som pensjonsgivende inntekt til Statens Pensjonskasse, uten å få medhold. Etter henvendelse til NOF har de fått støtte fra LO juridiske, som bistår medlemmet i saken i Trygderetten denne uka.

Kravet er at fartøytjeneste (FA) og vakt (V) skulle vært rapportert som pensjonsgivende inntekt etter lov som Statens pensjonskasse § 11 første ledd, subsidiært andre ledd jmf HTA vedlegg 4. Begrunnelsen er at blant annet fartøytjeneste er påregnelig og forutsigbar aktivitet. Virksomhetsplan som seiling gjennom hele året, drøftes på høsten, og det utarbeides seilingsprogram som viser når det enkelte fartøy skal seile og ligge til kai.


Charles Blålid håper på seier i Trygderetten. Foto: Torgrim Halvari

Dette er en forutsigbarhet som gjentas år etter år. Det er derfor naturlig for den enkelte å argumentere med at dette er en del av den ordinære stillingen, som da medfører at tillegget skal være pensjonsgivende.

Kravet om ATF som pensjonsgivende inntekt kommer ikke bare fra Kystvakta. Et samlet personellkorps i Forsvaret er krystallklart. De forventer at forutsigbare ATF-tillegg skal være med i pensjonsgrunnlaget. Dersom dette ikke løses snart, så vil det påvirke om man ønsker å fortsette og jobbe i Forsvaret.
Saken er berammet i Trygderetten fra onsdag til fredag denne uka.

Det er knyttet stor spenning rundt utfallet i saken, og NOF håper at det faller dom i saken før sommerferien.
Fakta Lov om Statens pensjonskasse § 11 lyder:
Arbeidstakerens pensjonsgrunnlag er den faste arbeidsinntekt for det arbeidsforhold som gir rett til medlemskap i Pensjonskassen. Ved tariffavtale mellom staten og hovedsammenslutningene kan det bestemmes at også annen fast arbeidsinntekt skal regnes med i pensjonsgrunnlaget.

Ved tariffavtale fastsettes videre pensjonsgrunnlaget for medlemmer som har varierende inntekter, hvilke tillegg til inntekten som skal regnes med og hvor lenge et medlem må ha hatt slikt tillegg for at det skal regnes med. For de arbeidstakergrupper som ikke omfattes av tariffavtaler inngått i medhold av lov om offentlige tjenestetvister av 18. juli 1958, fastsetter Pensjonskassen hvilken inntekt og tillegg til inntekten som skal regnes med i pensjonsgrunnlaget.
Pensjon for ansatte i Staten og Forsvaret beregnes etter reglene i lov om Statens pensjonskasse.

For § 11 annet ledd, har partene i Staten i hovedtariffavtalen (HTA) avtalt følgende:
Vedlegg 4 i Hovedtariffavtalen konkretiserer hvordan dette skal gjøres.
Hovedregelen er at:
Forutsigbare tillegg, avtalt i tariffavtale, for arbeid som forekommer regelmessig gjennom året og som er vederlag for arbeid i ordinær stilling er pensjonsgivende.
Hovedargumentet fra SPK og Staten for å ikke utbetale pensjon på fartøytjeneste; er at fartøytjeneste kommer inn under unntaket i vedlegg 4 og at det ikke er en del av den enkeltes ordinære stilling.

Trygderetten behandler saker om pensjon og trygd, og er et domstollignende og uavhengig forvaltningsorgan under Arbeids- og sosialdepartementet. I realiteten fungerer Trygderetten som en spesialdomstol og kjennelse fra Trygderetten som skal prøves videre i rettsapparatet må ankes til Lagmannsretten.
Forrige        97 av 1697        Neste
loader