Krigens pris
Medaljeseremoni for Afghanistan veteraner. Foto: Taral Jansen/Forsvaret

Krigens pris

En av 10 som har vært ute i Afghanistan i perioden 2001-2020 har i dag fysiske eller psykiske helseskader som mest sannsynlig kommer av tjenesten. Den store majoriteten av Afghanistan-veteranene rapporterte imidlertid om høy eller svært høy tilfredshet med sitt eget liv (79,0 %).
Publisert: 2021.10.05
Staale I Reiten
Afghanistan undersøkelsen 2020 om veteraners erfaringer, helse og livskvalitet etter hendelsene i Afghanistan ble lagt frem i dag. 
Over 9000 norske kvinner og menn var deployert til Afghanistan i perioden 2001–2020. 67,7% svarte på undersøkelsen. Aldersspenn fra 22-70 år, der hovedvekten var mellom 30 og 39 år. 91,7% menn og 8,3% kvinner.
 
Undersøkelsen ble gjennomført i perioden september til november 2020, og har dermed ikke fanget opp de siste hendelsene i Afghanistan. Forrige gang det ble gjennomført undersøkelse blant Afghanistan veteraner var i 2012. Litt over 3000 har svart på begge undersøkelsene i 2012 og 2020. Dette gjør at en har ett sammenligningsgrunnlag og kan se utvikling over tid.

Om en sammenligner med tilsvarende undersøkelse fra 2012 viser svarene at antallet over tid som utvikler psykiske og fysiske lidelser øker. 10,4% rapporterer om fysiske eller psykiske lidelser som generelle stressplager, PTSD, depresjon, angst, insomnia eller bruk av alkohol. Antallet som misbruker alkohol, har imidlertid gått ned fra 2012 undersøkelsen.

De øvrige plagene har økt. En kan også se at noen (0,8%) har blitt frisk, men flere har blitt syke (2%). Tendensen er derfor det tar tid før en ser konsekvensen av tjenesten i internasjonale operasjoner. De som har hatt høyest eksponering for alvorlige hendelser utvikler oftere lidelser. Og de som ikke lengre er i tjeneste i Forsvaret har 82% høyere sannsynlighet for å utvikle en lidelse enn de som fortsatt er i tjeneste, 8,2% vs 14,9%.

- Undersøkelsen må få konsekvenser for hvordan Forsvaret tenker rundt rekruttering til internasjonale operasjoner, sier Magnus Strømsvåg, forbundssekretær og ansvarlig for veteranoppfølging i NOF. Han mener at tallene peker på at det er viktig å ha en avdeling rundt seg og noen som kan forstå det en har opplevd i tjenesten. Dette tilsier at rekruttering til internasjonale operasjoner først og fremst må gjøres blant Forsvarets egne faste ansatte.

Funnene skal nå brukes for å bli bedre på ivaretagelse av veteraner. Major Hans Jakob Bøe, som er leder for undersøkelsen, peker på flere områder som bør følges opp; blant annet registrering av eksponering for alvorlige hendelser, da det er en direkte sammenheng mellom alvorlige hendelser og utvikling av plager, men bør også få implikasjoner for seleksjon til belastende tjeneste.

NOF mener at det fremover må tillegges Forsvaret som arbeidsgiver, et særskilt ansvar om å registrere slike hendelser, da dette kan ha stor innvirkning på eventuelle erstatningssaker som følge av skader som utvikles. Undersøkelsen tilsier også at veteraner som slutter i Forsvaret bør få ett spesielt fokus i oppfølgingen.

Etter NOFs syn må erfaringene også brukes for å understøtte hvilken type personell som sendes ut og til hvilken type operasjoner. Det er denne gangen ikke sett på om antallet operasjoner eller hviletid imellom operasjonene. Dette er også relevant og må etter forbundets vurdering ses på videre i det tallmaterialet som undersøkelsen har bidratt til.

Undersøkelsen tilsier at ivaretagelse av veteraner fortsatt må ha høy prioritet både fra Stortinget, Forsvaret og lokale helsemyndigheter, sier Torbjørn Bongo forbundsleder i Norges offisers- og spesialistforbund (NOF)

Fakta Fakta – Afghanistan undersøkelsen 2020

Et relativt høyt antall veteraner rapporterte om alvorlige hendelser under tjenesten. For eksempel rapporterte 78,0 % om å delta i operasjoner i områder med høyt trusselnivå, 43,5 % hadde opplevd å bli angrepet av fienden og 19,5 % opplevde et øyeblikk der de trodde de skulle dø. Det er tydelig at det er en sammenheng mellom belastning, og senere helseplager. Både kroppslige og psykiske helseplager var markant forhøyet hos veteraner som opplevde høy grad av eksponering for alvorlige hendelser i tjenesten.

Spørreundersøkelsen ble gjennomføres av Forsvarets sanitet (FSAN) i samarbeid med Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). Oppdragsgiver er Forsvarsdepartementet.

Du kan lese hele undersøkelsen her:
Forrige        20 av 1549        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2021
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå