Krigsskoleordningen kan raseres

Krigsskoleordningen kan raseres

McKinsey-rapporten som skal fortelle hvordan Forsvaret skal spare flere milliarder kroner på støttevirksomheten er klar. Forslagene er kontroversielle.
Publisert: 15.03.17
Forsvarsdepartement bestilte før jul i fjor en rapport fra konsulentselskapet McKinsey (til en kostnad av over 8 millioner kroner), med mandat til «å vurdere effektiviseringspotensial innenfor utvalgte støttefunksjoner i Forsvarssektoren.» Den lenge varslede rapporten ble offentlig i dag.

Av de viktigste tiltak i rapporten kan vi nevne:
• kutt i forsvarets utdanningsvirksomhet
• effektivisering av IKT anskaffelser
• kutt i personellforvaltning
• mulig sammenslåing av Forsvarsstaben/Forsvarsdepartementet

Norges Offisersforbund mener at det er grunnlag for å stille spørsmål om de skisserte innsparingspotensialer er realistiske og gjennomførbare uten vesentlig konsekvenser for operativ drift og ivaretar de forsvarsspesifikke forhold. I denne sammenheng viser vi til det nylige vedtak om å konkurranseutsette renhold i Forsvaret, hvor det nå fremstår både tvilsomt om det overhode vil være noen økonomisk gevinst, samtidig som beslutningen blant annet gir sikkerhetsmessige utfordringer.
 
Forbundet mener videre at forslagene som fremmes må vurderes i et samfunnsperspektiv, og ikke utelukkende i et økonomisk perspektiv. Videre vil vi påpeke en fundamental brist når McKinsey tar til ordet for kutt i antall HR-årsverk og kutt innen utdanning. Dette samtidig som arbeidet med ny ordning for militært personell tar til ordet for styrket karriere- og tjenesteplanlegging, som nettopp ivaretas av dette personellet! Dette toppes med forslag om kutt i lønn og vilkår til kadettene på krigsskolene.

Med basis i de fremsatte forslag fra McKinsey, tillater vi å stille spørsmål om rapportens estimat i forhold til innsparinger på 3,5 – 4,6 mrd er et luftslott? Er disse innsparingene noe Regjeringen vil klamre seg til – fremfor å ta den viktige debatten om faktisk å øke bevilgningene til Forsvaret?

Forbundet forutsetter at ingen vedtak med bakgrunn i rapporten blir fattet før arbeidstakerorganisasjonene og personell som er berørt blir tatt med på råd og deres erfaringer og kompetanse blir lyttet til og hensyn tatt.

Norges Offisersforbund vil nå behandle rapporten grundig og deretter gi våre innspill skriftlig til Forsvarsdepartementet.

Her kan du lese McKinsey-rapporten i sin helhet.
Forrige        422 av 1605        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2021
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå