LEDIG VERV SOM FORSVARETS HOVEDVERNEOMBUD
Har du det som trengs for å bli Forsvarets nye hovedverneombud? Da bør du søke stillingen! Foto: Forsvaret

LEDIG VERV SOM FORSVARETS HOVEDVERNEOMBUD

Arbeidstakerorganisasjonene skal velge nytt Forsvarets hovedverneombud (FHVO), etter at nåværende FHVO går tilbake til stilling i Forsvaret. FHVO velges av de ansattes organisasjoner beskrevet i AML. iht rutiner.
Publisert: 2022.06.29
FHVO skal virke for gjennomføringen av arbeidsmiljølovens målsettinger og ellers utføre sine oppgaver etter arbeidsmiljølovens kapittel 6 og forskrift om organisasjon, ledelse og medvirkning.

FHVO er vernetjenestens fremste talsperson. I sin funksjon understøtte og råd gi sentral etatsledelse i HMS- og AML-relaterte spørsmål, herunder påse at etaten etterlever AML og tilhørende forskrifter. Samt koordinere og støtte Forsvarets øvrige hovedverneombud, på DIF-nivå.

FHVO og Ass FHVO har rutinemessige møter med Forsvarssjef, HR-direktøren i Forsvaret, HMS seksjon i Forsvarsstaben og andre relevante samarbeidspartnere. FHVO har kontorsted ved Akershus festning. Vedkommende skal legge det utvidede arbeidsmiljøbegrepet til grunn for sitt virke.

Krav til søkeren:


Vervet krever stor kunnskap om Forsvaret, Forsvarets organisasjon og HMS arbeid i Forsvaret. Søker må ha god kunnskap om aktuelle lover og regler
Søkere må være tilsatt i Forsvaret og inneha eller gjennomføre 40-timers HMS-kurs kort tid etter tiltredelse.
Personlige egenskaper vil bli vektlagt ved valg av Forsvarets hovedverneombud.
Forhold som kan vektlegges er gode samarbeidsevner, jobbe selvstendig og evnen til å stille klare krav i rollen som verneombud for Forsvaret.
Det kreves god skriftlig og muntlig fremstillingsevne og erfaring fra bruk av dataverktøy.
Aktuelle kandidater må regne med å bli innkalt til intervju.
Vervet hjemler permisjon etter aml kap 6, og forskrift om organisering, ledelse og medvirkning kap 2, samt Hovedavtalen i Staten kap 8.

Det er krav om klarering til H for vervet.
Avlønning etter egen særavtale for Forsvarets Hovedvernombud
Søknad med CV på vervet sendes pr e-post til: leder BFO, Jens B Jahren, jens.jahren@bfo.no
Søknadsfristen er satt til 15.08.2022. Valg av Forsvarets hovedverneombud vil bli foretatt så snart som mulig, tiltredelse avtales nærmere med Forsvarets sentrale hovedvernombud, med seneste tiltredelsesdato 15. sept 2022.
Forrige        112 av 1715        Neste
loader