LTP – Stortinget ber Regjeringen få opp farten
Bør Norge anskaffe LEO 2A7 som vår nye stridsvogn? Dette er et av spørsmålene Stortinget ber Regjeringen komme med et raskt svar på.
Bundeswehr/Marco Dorow

LTP – Stortinget ber Regjeringen få opp farten

Stortingets utenriks- og forsvarskomite har i dag kommet med sin innstilling til ny Langtidsplan for forsvarssektoren (LTP). Kort oppsummert kan man forenkle det til å si at Stortinget ber Regjeringen få opp farten. Flere av tiltakene i LTP ber Stortinget om at gjøres raskere og i større omfang.
Publisert: 2020.11.20
Torgrim Halvari.

Høsten 2018 startet arbeide opp med ny LTP, blant annet gjennom at FFI fikk i oppdrag å gjøre en utredning som grunnlag. Våren 2019 fikk Forsvarssjefen (FSJ) sitt oppdrag med å utrede sitt Fagmilitære råd til kommende langtidsplan. Forsvarssjefen presentert sin plan høsten 2019. NOF sine kommentarer til FMR kan du lese her. Etter dette overtok Regjeringen og Forsvarsdepartementet arbeidet med ny LTP, og rett etter påske i år, kom Regjeringen med sitt første forslag til LTP. (Prop 62S). Dette mente NOF om dette forslaget.

Stortinget var ikke fornøyd med planen som var lagt frem, blant annet fordi den var for lite ambisiøs og for lite konkret og forpliktende, og ba Regjeringen komme tilbake til Stortinget med en ny og oppdatert plan. Dette forventet partiene på Stortinget av den oppdaterte planen.

I midten av oktober kom Regjeringen med sitt oppdaterte forslag til Langtidsplan (Prop 14 S). NOF mente at planen fortsatt var for svak og krevde at særlig Hæren måtte styrkes.

Etter dette har Stortinget arbeidet med å lage en innstilling, dvs forslag til Stortinget konkrete vedtak på ny Langtidsplan. Denne foreligger nå, og hele innstillingen til saken kan du lese her.

Noen av de viktigste endringene fra Stortinget er:

  • Større og raskere styrking av personellområdet
  • Sørge for at Hæren får en dedikert helikopterstøtte
  • Raskere anskaffelse av Stridsvogner.
  • Anmodning om raskere avklare av Sjøforsvarets fremtidige struktur. 

NOF er også spent på hva Stortinget vil uttale om omfanget av strategisk samarbeid, som på noen områder oppfattes som et annet ord for privatisering og out-sourcing av ulike tjenester. Videre er vi spent på hva Stortinget uttaler om kravene til effektiviseringskutt som ligger i Regjeringens forslag til LTP, og som vi tidligere har omtalt som urealistiske. Vi er også spent på om Stortinget sier noe om styrkingen av incentivene for å øke ståtiden blant personell.

Forbundsleder Torbjørn Bongo sier i en kommentar: «Stortinget ber Regjeringen å få opp farten, og det er bra at personellområdet styrkes, og at det kommer styrkinger og raskere iverksettelser for Hæren. Så er vi spent på de områdene som fremstår som mer prinsipielle og personaltiltakene.» I forhold til om forbundet er fornøyd med det Stortinget har kommet frem til sier han: «Det er bra Stortinget styrker og gir melding til Regjeringen om å få opp farten. Og vi har kanskje nærmet oss alternativ D i Forsvarssjefens fagmilitære råd, men vi er fremdeles under hans anbefaling i alternativ A. Så debatten om styrkingen av Forsvaret er ikke over med dette.»

Dette er enigheten
Verdens Gang (VG) har på en oversiktlig måte listet opp Stortingets endringer til foreslått LTP:

-310 flere ansatte i Forsvaret neste år.

-Nye helikoptre til hæren fra 2024.

-Fremme en sak om å erstatte dagens kystvakt- og støttefartøy, herunder en vurdering av en fremtidig standardisert fartøyklasse, og komme tilbake med mulige forseringer i statsbudsjettet 21/22.

-Å utrede å benytte Haslemoen og Drevjamoen som supplement til rekruttskolen som lokaliseres på Terningmoen.

-Sette ned en forsvarskommisjon med bred faglig og politisk sammensetning for å vurdere de sikkerhetspolitiske utfordringene for Norge, med sikte på å skape et bredest mulig grunnlag for videre utvikling i forsvarssektoren.

-Etter behov opprette midlertidig rekruttutdanning for å utdanne personell til HV på -Drevjamoen, etter modell fra Finnmark landforsvar.

-Å se på muligheten for å utnytte eksisterende eiendom, bygg og anlegg og etter behov opprette midlertidig rekruttutdanning for å utdanne nok personell til HV etter modell fra Finnmark. Andre viktige tiltak foreslått av Regjeringen, som det er sikret flertall for:

-Øke forsvarsbudsjettet til et nivå 16,5 milliarder over dagens budsjett, og fortsette effektiviseringsarbeidet.

-Øke bemanningen og kompetansesamarbeidet med sivil sektor.

-Øke bemanningen med flere spesialister og mannskaper. Flertallet av stillingene skal prioriteres mot operative avdelinger.

-Videreutvikle den militære utdanningen ved å flytte rekruttutdanningen ut av de operative avdelingene, til Madla og Terningmoen.

-Styrke Brigade Nord ved å opprette en fjerde kampbataljon i brigaden. Øke hærens ildkraft, blant annet ved å anskaffe langtrekkende presisjonsild.

-Anskaffe nye stridsvogner, og betydelig flere enn hva hæren har i dag.

-Videreutvikle Hærens 2. bataljon til en stående, mekanisert avdeling · Fortsette oppbyggingen av Finnmark landforsvar.

-Erstatte Bell-412 helikoptrene med nye helikopter til Forsvarets Spesialstyrker

-Etablere en ny innsatsskvadron i nord til spesialstyrkene · Opprette flere nye reserveenheter, blant annet et nytt CBRN-kompani, en militærpolitibataljon og en ny ingeniørbataljon.

-Komme tilbake til Stortinget om den den fremtidige innretningen av Sjøforsvarets overflatestruktur i 2022.

-Videreføre korvettene i Skjold-klassen for å opprettholde operativ evne til sjøs.

-Levetidsforlenge ULA-klasse ubåtene.

-Styrke besetningene i Sjøforsvaret gradvis, og styrke base- og luftforsvarsavdelingene frem mot 2024.

-Fortsette moderniseringen av Heimevernet.

Forrige        178 av 1594        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2021
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå