lønn pensjon lønnsoppgjør pensjonsgivende tillegg
Det er fortsatt fokus fremover
Forsvaret

Lokal lønn 2019 fortsatt på vent og lønnsoppgjøret 2020 starter i september

Covid-19 pandemien får konsekvenser også for lønnsoppgjørene. Lokal lønn 2019 var allerede kraftig på overtid på da Regjeringen innførte de de kraftigste tiltakene som er gjort i fredstid for å unngå en ukontrollerbar situasjon. Det betyr at lokal lønn 2019 drar videre ut i tid mens det allerede er avklart at Hovedlønnsoppgjøret 2020 starter først i september.
Publisert: 2020.04.29
Staale I Reiten

NOF har siden midten av mars jobbet med å avklare forhold rundt den spesielle situasjonen vi er i, og virksomhetskritiske møter har fått prioritet. Lokal lønn 2019 er ikke glemt, og så snart vi starter med forhandlinger videre vil vi varsle om dette.  På vår avtale er det 1,24% som er til fordeling og et resultat vil uansett ha tilbakevirkende kraft til 1/7-2019.

Lønnsoppgjøret 2020.

30. april kl 2400 er normal frist for når partene i staten skal ha klart å forhandle seg til en avtale. Slik blir det ikke i år.  Da LO og NHO ble enig om å utsette lønnsforhandlingene i konkurranseutsatt industri (såkalte frontfagene) ble det raskt klart at en også måtte utsette forhandlingene i Staten. 

Frontfaget har oppstart 3.august og frist for å bli enig 21.august.  I tillegg kommer evt mekling og streik om en ikke blir enig.

Det betyr at en i Staten starter opp forhandlingene når frontfagene er ferdig, men en har satt frist til å bli enig 15.september ved midnatt.  Det betyr også at Hovedtariffavtalen gjelder til og med 15. september.  Om en ikke blir enig i Staten er det meklingsoppstart: 23.september, og meklingsavslutning i perioden 12.-14.oktober. De siste årene har en ikke klart å komme til enighet innen den ordinære fristen, så mye tyder på en vil midten av oktober før en har et resultat i lønnsoppgjøret i Staten. Eventuell oppstart av streik (dersom meklinger ikke fører frem): 15.oktober 2020.

Pensjonsgivende tillegg

NOFs hovedfokus fremover er å lande pensjonsgivende tillegg for militært personell. Derfor er dette et hovedkrav ifm lokale lønnsforhandlinger 2019. En stor andel av lønna til den enkelte blir i dag ikke rapportert som pensjonsgivende inntekt. Dette gjelder blant annet øving, fartøytjeneste og vakt- tillegg. Ved enkelte avdelinger er belastningen høy og disse tilleggene utgjør derfor en vesentlig del av lønna.  Om disse tilleggene blir rapportert som pensjonsgivende inntekt har stor betydning for pensjonsnivået til den enkelte i det nye pensjonssystemet.

Selv om kravet vil medføre økte kostnader for Forsvaret, er pensjonsgivende inntekt nødvendig for at militært personell skal ha samme vilkår som andre statstilsatte, og for at Forsvaret skal kunne beholde og rekruttere nødvendig kompetanse fremover.

Utover å avklare hvilke tillegg som skal være pensjonsgivende var planen at det skulle gjennomføres en runde med lokal lønnsforhandlinger i DIF. Lønnsoppgjøret 2019 allerede har dratt ut i tid og det er usikkert hvordan lokal lønnsforhandlinger i DIF kan gjennomføres med de kontaktriksjonene som er innført, kan det bli aktuelt å håndtere disse som for eksempel gruppejusteringer.  Før det tas en beslutning på dette vil vi be om råd fra blant annet Hovedtillitsvalgte i DIFene.

Vi forventer også at det blir en diskusjon i september når lønnsoppgjøret i Staten starter om det er mulig og ønskelig å gjennomføre lokale lønnsforhandlinger på ordinær måte.

Hvordan lønnsoppgjøret 2020 vil bli påvirket av den spesielle tiden vi er i, er også noe partene vil komme til å måtte diskutere. Den første pekepinnen er fremleggelsen fra Teknisk beregningsutvalg i juni.  Dette er partenes felles statistikkgrunnlag som danner grunnlaget for lønnsoppgjørene i privat og offentlig sektor.

NOF vil komme tilbake med mer informasjon så snart det er fremdrift i sakene.

Forrige        345 av 1697        Neste
loader