Lokal lønn - Forhandlinger om gruppejusteringer og særavtaler i havn lønnsoppgjøret 2014

Lokal lønn 2014 - protokoll ble underskrevet 12. november

Mandag 10. november ble partene enig om de siste detaljer og protokollteksten. Protokollen skal nå være underskrevet og arbeidsgiver vil i løpet av kort tid sende resultatet til DIFene som har ansvar for å informere personellet samt innrapportere oppgjøret til desember lønn.
Publisert: 14.09.05
Oppdatert: 14.11.13

Protokoll for gruppejusteringer og særavtaler ble undertegnet 5. september. Alle DIF-ene ble etter krevende forhandlinger enig. 10. november var det sluttbehandling av HTA 236 c, endring av stillingskode.  For befal var dette saker som medførte opprykk i grad. 

Alle parter skal nå ha signert protokollen og kun en kort kvalitetssikring av data gjenstår før oppgjøret sendes DIFene for bekjentgjørelse til den enkelte og rapportering på lønn. 
Partene er enig om at det er arbeidsgiver/DIF som skal informere den enkelte om resultatet fra forhandlingene. Resultatet fra de lokale forhandlingene kommer i tillegg til oppgjøret sentralt pr 1. mai, der alle fikk minimum 6500 kroner.

Det er ventet at Forsvarsstaben sender resultatet til DIF-nivå i neste uke. Gruppejusteringene, særavtalene samt resultatet fra forhandlingene på DIF-nivået skal innrapporteres av DIFene. Det er en klar målsetting fra arbeidsgiver om utbetaling av oppgjøret på desember lønn, med tilbakebetaling fra virkningsdato 1. august 2014. 

HISTORIKK - Gruppejusteringer, særavtale og avsetning til DIF-nivå.
Fredag 5. september skrev partene under protokoll på gruppejusteringer og avsetninger på særavtaler. Resultatet treffer mange av våre medlemmer opp tom oberstløytnant/kommandørkaptein.
Av en total pott på 128 mill har de sentrale parter i forsvaret fordelt 40 mill kr gjennom gruppejusteringer og avsetninger til særavtaler. De resterende 88 mill kr er fordelt pro rata til de ulike DIF for forhandlinger på enkelt stillinger.

 

NOF er fornøyd med at fordelingene av gruppejusteringene treffer flere av de gradstrinn som dokumentert har hatt et lønnsetterslep de siste år. Videre er vi fornøyd med at avsettinger til særavtaler fanger opp flere forhold NOF har fremmet krav på.

 

Resultatet på militære stillinger.

 

Grad

Lønnsramme

Resultat

Gren /matros

32

Alle i alt 1-20 gis 1 lønnstrinn

sjt /kvm

33

Alle i alt 9-20 gis 1 lønnstrinn

Fenr

34

Alle i alt 9-20 gis 1 lønnstrinn

Løyt

36

Alle i alt 1-7 gis 1 lønnstrinn

Kapt

37

Alle i alt 9-16 gis 1 lønnstrinn

Maj/OK

 

Alle fom 56 tom 60 samt de i 71 og 72 gis 1 lønnstrinn

Oblt/KK

 

Alle fom 56 tom 70 gis 1 lønnstrinn

 

Sjefslista som i alt inneholder 260 personer ble behandlet mot slutten av oppgjøret på sentralt nivå (inklusiv personell på lederlønnsavtalen,  gruppe 1 offiserer ute (PE) samt NSR og forsvarsattachene).

 

På særavtalene fikk vi justert flybesetningstillegget fra B-45 til B-47, men vårt hovedkrav om å øke tillegget til B-65 ble avvist av Luftforsvaret og Forsvarsstaben.

 

Det ble avsatt 700.000 kroner for å terminere de to særavtalene for musikken, biinstrument og arbeidstidsavtale og få de over på annen ordning.  Dette arbeidet skal sluttføres innen 1. desember i år.

 

Kadettene hadde krav inne på en økning fra alterntiv 7-8, samt en likebehandling av SNU elevene i lønn og rekrutteringstillegg.  Vi fikk her gjennomslag for at SNU skal få rekrutteringstillegget på lik linje med kadettene.

 

Vi fikk også gjennomslag for nedsettelse av en arbeidsgruppe som skal vurdere arbeidsvilkår for operativ tjeneste innenlands.

 

Misnøye

NOF viser til at vår hovedkrav ifm gruppeforhandlingene var knyttet til løft for gruppen Major/OK. Vi beklager at arbeidsgiver i liten grad har villet rette opp den skjevhet denne gruppen har opplevd de siste årene.

Nettopp dette viser utfordringen en har med denne gruppen. NOF er derfor godt fornøyd med at vi fikk gjennomslag for en arbeidsgruppe som skal vurdere maj/ok tilbake på lønnsramme.Vi forventer at dette arbeidet ytterligere vil belyse situasjonen til denne gruppen.

 

Utfordringen vi hadde i dette oppgjøret med en generell mindrelønnsutvikling, spesielt for militært personell, gjorde at NOF hadde et klart krav til att Forsvarssjefen kom på banen med mer penger i potten. [LINK-ARTIKKEL]  NOF er overrasket og meget skuffet over at Forsvarsjefen ikke brukte denne anledningen til kompensere noe av det betydelige etterslep befal som gruppe har vært gjenstand for.

 

Veien videre .

Siden partene ble enig om fordeling til DIF-nivå, har arbeidsgiver og tillitsvalgte brukt tiden for å bli enig om fordelingen. Retningslinjene som følger med fullmakten var partene enig om. Fremdriftsplanen har i grovt vært:

  • Uke 36-42 er avsatt til å gjennomfører forberedende forhandlinger på DIF-nivå, med frist for innsending frem til 27/10.

  • Uke 43 Sjefslista samt gjennomføring av forhandlinger om midler avsatt på 05.128 internasjonale operasjoner.  Partene har frist til 1. oktober med å fremme krav på sjefslista. (NOF kommer tilbake med informasjon om frist ift krav)

  • Uke 43/44 Sluttføring av sentral behandling og evt behandling av konflikter fra DIF-nivå.

Det ble også avklart at det blir mulig å bruke lønnsmidler lokalt opp mot midlertidige stillinger, med sikringsregel slik at en beholder tillegget når en går tilbake til fast stilling.

 

Bruken av virkemiddelet HTA 236c, er en enig om skal behandles på DIF nivå om partene blir enig der.  Ved uenighet skal tvisteprotokoll sendes frem til partene sentralt.

 
De lokale lønnsforhandlingene kommer i tillegg til det sentrale oppgjøret i Staten og økningen som ble gjort på A-tabellen fra 1. mai 2014.  Dette utgjorde minimum 6500,- kroner, og kom ifølge FLA på lønna allerede i juni.
Les mer om lønnsoppgjøret 2014 (nof.no 20.06.14)


Protokoller:
Protokoll HTA 233 behandlingen sentralt med protokolltilførsler (pdf)
Protokoll HTA 233 gruppejusteringer og særavtaler pr 01.08.14 (pdf)
Protokoll HTA 233 fordeling til DIF (pdf)

I tillegg beskriver de sentrale retningslinjene hvordan forhandlingene skal gjennomføres på DIF-nivå. 

Skjema for utfylling og innsending til HTV-DIF.

 

Forrige        237 av 1379        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Webutvikling av:A2N