Gruppejusteringer særavtaler 2012 lokale lønnsforhandlinger

Lokale lønnsforhandlinger: Gruppejusteringer og Særavtaler

Protokoll ifm forhandlinger på gruppekrav og særavtaler ble landet i dag. Potten til fordeling var på 29 millioner kroner. Av 29 parter iht Hovedtariffavtalen var 21 representert i forhandlingene rundt bordet. Ca 71% av potten gikk til militære stillinger. Gruppejusteringene/Særavtalene har virkning fra 1. sep 2012 som er dato for lokale lønnsforhandlinger 2012.
Publisert: 12.09.14

Protokoll ifm forhandlinger på gruppekrav og særavtaler ble landet i dag. Potten til fordeling var på 29 millioner kroner. Av 29 parter iht Hovedtariffavtalen var 21 representert i forhandlingene rundt bordet. Ca 71% av potten gikk til militære stillinger.  Gruppejusteringene/Særavtalene har virkning fra 1. sep 2012 som er dato for lokale lønnsforhandlinger 2012.

Vårt hovedkrav var denne gangen major-/orlogskapteins nivået, som er ett av de gradssjiktene som krever mest penger å få gjennom. Dette var også tungt å dra denne gangen og innenfor de kostnadskrevende lønnstrinnene (58-65) var NOF/BFO alene om å ha krav. I tillegg hadde vi fokus på å lande særavtaler innenfor spesialjegermiljøet, OVK-problematikken, biinstrument musikken, særavtale arbeidstid for musikken. I tillegg hadde vi krav inne for å bedre vilkårene for kadettene. Våre krav har blitt kjørt frem i samarbeid med BFO.

Her er resultatet for militære stillinger: 

Major/orlogskaptein fom 45-55, samt 61-68 1 lønnstrinn.  Majorskravet er kostnadsberegnet til nesten nesten 12 milloner kroner. NOF/BFO har i tillegg en protokolltilførsel som ber lokale parter vurdere og prioritere de majorer/orlogskapteiner som ikke ble tildelt ifm gruppekrav.

  • Brig/Flak: Alle tom ltr 80 får 1 trinn

    Ob/Kom: alle tom ltr 79 får 1 trinn

    Oblt/KK: Alle tom ltr 68 får 1 trinn

Særavtale ledende/OVK. En særavtale er på plass.  Garantilønn (Inntil B-32) gis de offiserer som daglig leder, fordeler og kontrollerer arbeid for personell på Verkstedsoverenkomsten/Forsvaret (VO/F).  Vi har hatt mange drakamper med FST før vi har klart å lande denne.

Dette er en særavtale som vi nå har jobbet med de siste 5-6 årene for å få på plass. Vi har i denne runden prioritert å få på plass omganget i avtalen, men er ikke fornøyd med størrelsen på B-trinnet. Vi vil evaluere avtalen når DIF-nivået har gjennomført innplassering på avtalen.

Fullmakten til å gjennomføre dette blir lagt til DIF-nivået, og blir man ikke enig der skal dette løftes til partene sentralt. 

Biinstrument Musikken. Særavtale på plass. De som har biinstrument ut fra en prioritert liste skal ha B-15. Dette er tillegg som tidligere er fremforhandlet ifm lokal lønn.  Nå er særavtale på plass som skal dekke opp om dette forholdet fremover.

Særavtale arbeidstid Musikken. Videre skal det også på plass en arbeidstidsavtale for dette miljøet. Basert på tidligere ATM § 14 og blant annet finansiert gjennom lokale lønnsforhandlinger tidligere. Vi håper å lande denne innen fristen for lokale lønnsforhandlinger.

Særavtale spesialjegere. Det skal nedsettes en arbeidsgruppe som skal fremforhandle en særavtale som omfatter de tillegg som en har ved denne type avdeling.  Første møte om denne særavtalen er planlagt til 25/9.

Våre krav for Kadetter. Våre krav om økning og utvidelse av familietillegget, samt avlønning for SNU fikk vi ikke gjennomslag for av arbeidsgiver.  Vårt krav var da at:

Det nedsettes en arbeidsgruppe som skal se på vilkårene for kadetter, herunder lønnsforhold før, under og etter uteksaminering ved krigsskolene.  Samt arbeidsbelastning, spesielt opp mot familien. Denne arbeidsgruppen kan være en del av et større lønnsprosjekt i Forsvaret.

Vi ønsket å se på helheten ifm arbeidsbelastning, familieforhold og lønn for kadetter. Dette var ikke arbeidsgiver villig til å gjøre fullt ut, men vi klarte å lande noe.

Resultatet ble at det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av arbeidsgiver, NOF, BFO, KOL, NITO, som skal se på de lønnsmessige forhold for krigsskolekadetter under itdanning (hvis naturlig) og etter uteksaminering.  Gruppen skal evt komme med forslag til tiltak. 

Protokoller OVK og Biinstrument er sendt miljøene.

Viser også til info om bruk av de nye lønnsrammene 35/38: http://www.nof.no/pc-766-67-Enig-i-første-runde-av-lokal-lønn.aspx. Dette er rammer for løytnant/kaptein som er ment brukt for de som har valgt en horisontal karriere, har fag eller spesialistkompetanse og som det for Forsvaret

Videre fremdrift lokale forhandlinger på DIF-nivå. Nå er løpet på plass ift gjennomføring av forhandlinger på DIF-nivå. Norges Offisersforbund vil gi fullmakten til HTV-nivået for å gjennomføre dette. Viser for øvrig også til skriv fra FST om retningslinjer for lokale forhandlinger.  I tillegg vil NOF i løpet av neste uke komme med egne retningslinjer som supplerer disse.  

PE-stillinger. Til dette er det å bemerke at PE-stillinger skal forhandles sentralt etter at det har blitt gjennomført tariffmessige samtaler ute ved avdelingene i utlandet som er omfattet av særavtalen.  Forhandlinger sentralt er stipulert til uke 42.

Internasjonale operasjoner.  Potten avsatt til internasjonale opersoner (lønnsplan 05.128) skal det forhandles om i uke 42.

Torbjørn Bongo og Staale I Reiten har representert Norges Offisersforbund i disse forhandlingene.

Forrige        499 av 1379        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Webutvikling av:A2N