M&E del-prosjekt – «Modernisering og effektivisering av HR»
NOF stiller seg spørsmålet om medvirkning er reell? Eller blir ytringene tåkelagt og prosjektets retning presset igjennom? Foto: Forsvaret

M&E del-prosjekt – «Modernisering og effektivisering av HR»

Forsvarssjefen har tatt på seg oppdraget med å få til gevinstrealisering pålydende 150MNOK innen effektivisering av HR i Forsvaret. Dette ønsker han å få til samtidig som HR-funksjonen i Forsvaret skal utøves på likest mulig måte i krig, krise og fred. Leverer ikke prosjektet estimerte besparelsesmål, vil konsekvensene kunne bli rammekutt.
Publisert: 2022.06.29
Magnus Strømsvåg

HR-transformasjonen


NOF har et ambivalent forhold til måten Forsvaret tidligere har effektivisert HR. I 2016 ble prosessen beskrevet av NOF som et gedigent mageplask, men også et lærebokeksempel på regelbrudd sett opp mot manglende medvirkning. Den gang ble HR standen redusert fra ca. 1100 medarbeidere til 700. Nå skal tallet sannsynligvis ytterligere ned. Effekten av transformasjonen har bidratt til lavere kompetanse ute i avdelingene, mer distansert og utilgjengelig støtte fra et HR-hus. I tillegg hører vi erfaringer om lang saksbehandlingstid og manglende kompetanse og forståelse om lokale forhold.

HR-hus i Forsvaret - FPVS.


Sentralisering og spesialisering er blitt sentrale begrep som NOF har møtt gjentatte ganger det siste året med M&E.
Retningen som forsvarssjefen ser for seg, vil innebære et ende-til-ende ansvar gitt til sjef FPVS. I dette ligger det en tanke om at FPVS skal eie alt HR-personell, stillinger, regelverk samt forvaltningen av personell i Forsvaret. Ved å eie personellet mener Forsvaret at de vil kunne etablere fagmiljø, samt skalere opp, tilpasse bistand og leveranser til driftsenhetene i Forsvaret ved spesielle behov. I dette ligger det sannsynligvis en styrking av sentral HR, men samtidig en reduksjon i lokalt HR-ledd.
Dette er en utvikling NOF er skeptisk til. Styrking og profesjonalisering av sentral HR kan være et positivt grep, men vi frykter for mangelfull konsekvensutredning for reduksjonen i lokal HR.

Våre erfaringer fra forrige runde tilsier helt klart at kompetansen lokalt er redusert som en konsekvens etter HR transformasjonen. De tillitsvalgte har måtte tekke kompetansegapet og bidra i enda større grad med kompetansebygging av ansatte og sjefer.

Dette har vi forsøkt før.


FLO har i et par år forsøkt nettopp å sentralisere HR i DIF, med såpass variable erfaringer at de nå har reversert dette, og igjen utplassert HR medarbeidere til underenhetene igjen. Nå kan det tyde på at HR, igjen må sentraliseres, og personellet utplasseres som satellitter ute i Forsvarets organisasjon.

RPA – Digitale assistenter


Et viktig kriteria for å oppnå ønsket effekt med prosjektet er at de digitale arbeidsoppgavene som kan gjøres med støtte av digitale assistenter. Det er identifisert en rekke arbeidsoppgaver som kan gjøres automatisk. Flere er allerede utviklet og satt i drift, mens det er nominert flere arbeidsoppgaver som FPVS må få automatisert i fremtiden, skal Forsvaret kunne hente ut gevinster store nok.


Veien videre


I skrivende stund arbeider Forsvaret med å utarbeide utredningsoppdrag som skal drøftes med de sentrale parter før sommeren. NOF krever ikke medbestemmelse for medbestemmelsens skyld, men fordi vi mener at personellets behov for lokal og nær kompetanse ikke blir vektlagt nok – noe vi er redd for at ikke bidrar til økt ståtid.

Selv om vi er positive til å ha blitt mer inkludert i arbeidsgruppen, er vi likevel ikke helt fornøyd med prosessen enda. Hovedgrunnen til dette er at prosessen oppleves veldig styrt, og arbeidsgruppens handlingsrom fremstår tidvis begrenset til hvordan iverksette valgt løsning, fremfor å kunne finne alternativer til foreslått løsning.
Fakta Delprosjekt «Personell- og kompetanseprosjektet»
Helhetlig utdanning
Læringsvirksomhet
Modernisering og effektivisering av HR
Fleksibel arbeidsplass
Prioritert bolig og kvarter
Forrige        81 av 1698        Neste
loader