Militært tilsatte – mer forutsigbarhet

Militært tilsatte - mer forutsigbarhet

Stortinget har denne uken avgitt innstilling til forslaget om ny Ordning for militært tilsatte. Innstillingen fra Stortinget bidrar til mer forutsigbarhet.
Publisert: 15.06.05

Forsvarsdepartementet har i snart to år arbeidet med nye Befals- og Vervedeordninger. I slutten av april leverte Regjeringen ved FD sitt forslag til Stortinget til ny Ordning for militært tilsatte (OMT) gjennom Prop 111 LS, som skal erstatte de to tidligere ordningene.

Hovedinnholdet i denne proposisjonen er som følger:

 • Dagens befalskorps skal deles i to; Offiserer (OF) og Befal (OR) etter NATO-standard.
 • Vervedeordningen inkluderes i en felles Ordning for alle militært tilsatte.
 • Dagens ansettelsesregime med ansettelse til 35 og 60 år videreføres, og gjøres også gjeldende for vervede.
 • Det gjeninnføres et beordringssystem, med en foreslått maksimal aldersgrense på 38 år.
 • Det skal beholdes et normalavansement, men uten å si om hvor langt det skal gå.
 • Det skal utarbeides en utdanningsordning også for Befal.

Stortinget har siden overleveringen av proposisjonen gjennomført høring og NOF har gjennomført møter med de fleste politiske partier for å informere om våre standpunkt knyttet til den foreslåtte ordningen. Til høringen utarbeidet forbundet et høringsnotat som ble oversendt Stortinget.

Denne uken har Stortingets utenriks- og forsvarskomite avgitt sin innstilling i saken, og har tatt hensyn til flere av de innspill som NOF har fremmet i saken. Følgende forhold kan nevnes:

 • Flertallet mener at Forsvaret bør avklare videre tilsettingsforhold for de som er ansatt under personellkategori T35 så tidlig mulig - eller minimum 3 år før oppnådd aldersgrense på 35 år.
 • Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti registrerer at disponeringsordningen skal være en kombinasjon av beordrings- og søknadssystem. Disse medlemmer mener at omfanget av beordringssystemet må begrenses til å omfatte de gradstrinn som faller inn under forventet plikttjeneste innenfor de to søylene – t.o.m. OF1 og OR5. Overgang til søknadssystem skal senest skje ved fylte 35 år.
 • Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti registrerer at avansementsordningen skal være en kombinasjon av normalavansement og opprykk etter søknad.Disse medlemmer mener at omfanget av normalavansement må tilpasses til å omfatte de gradstrinn som faller inn under beordringssystemet innenfor de to søylene.
 • Komiteen forutsetter videre at regjeringen legger til grunn at innføringen av ordningen på etatsnivå skjer i en tett dialog med tjenestemannsorganisasjonene.
 • Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Høyre og Fremskrittspartiet, vil derfor understreke betydningen av at overgangsordningene i all hovedsak skal basere seg på frivillighet.
 • Komiteen registrerer at regjeringen i sitt forslag sier at offiserer som konverteres skal gis en OR-grad som tilsvarer nivået på den offisersgraden de innehar. I en overgangsfase må Forsvarets evne til å beholde kompetanse vektlegges i prosessen med å bemanne Forsvarets struktur. Komiteen merker seg dette.

Selv om Stortinget nå har avgitt sin innstilling om ny OMT, er det fremdeles mange forhold som ikke er avklart, eller som fremstår som uklare. Forbundet vil følge denne prosessen tett også i fremtiden, og særlig overgangsordninger er viktig. Og selv om Stortingets innstilling gir mer forutsigbarhet, er det fremdeles behov for ytterligere grep for å øke forutsigbarheten ytterligere.

 

Forrige        403 av 1605        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2021
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå