Mobbing og seksuell trakassering
FOS 2016: Kandidatene har leksjon i seksuell trakassering, der de lærer bl.a hvordan man kan forebygge og løse relaterte problemer. Foto: Julia Kalvik, Forsvaret

Mobbing og seksuell trakassering

Slik skal Forsvaret komme dette til livs.
Publisert: 2019.02.13
Markus Källvik (tekst)
Oktober 2018 gjennomførte Forsvaret en spørreundersøkelse blant alle ansatte og vernepliktige for å kartlegge mobbing og seksuell trakassering (MOST). Gjennomføringen var et resultat av et samarbeid siden 2015 med Forsvarsdepartementet og Forsvarets forskningsinstitutt for å utvikle undersøkelsen.

Mandag 11. Februar var NOF i ekstraordinært FHAMU-møte. Der ble rapporten om tiltak mot mobbing og seksuell trakassering presentert av arbeidsgiver.

MOST-rapporten er et arbeid som har oppstått i kjølvannet av #metoo-kampanjen og Forsvarets egne undersøkelser. Det tok en stund før personell i Forsvaret lettet på sløret og kom i tale, men da de først gjorde det – underbygget det undersøkelser som er gjort, og det viste også at Forsvaret har de samme utfordringene som resten av samfunnet.

- Det er bra at damene stod frem i Forsvarets Forum i 2018. Frem til nå har det nok ikke vært så lett å si ifra i Forsvaret når noen opplever at man blir utsatt for uakseptabel atferd. Vi i NOF tar sterk avstand fra all slags mobbing og trakassering, og synes planene som kommer frem i rapporten er fornuftige. Det som er viktig nå er gjennomføringsfasen og at dette følges opp over tid. De som har satt MOST på agendaen i Forsvaret fortjener ros – og nå må vi alle være med å bidra til en kulturendring, sier forhandler i NOF, Bente Langnes Henriksen.


MOST har kartlagt hvilke handlinger respondentene har vært utsatt for, noe som gir konkret innsikt i, og kunnskap om omfanget av mobbing og seksuell trakassering og hva dette faktisk innebærer for de ansatte og vernepliktige soldater.

Resultatene viser at det er en forholdsvis høy grad av mobbing og seksuell trakassering i Forsvaret, og dette medførte at det ble opprettet en hurtigarbeidende arbeidsgruppe ledet av Forsvarsstabens HR-avdeling allerede i januar 2019. Målsettingen for denne gruppen har vært å utarbeide forslag til tiltak for å redusere mobbing og seksuell trakassering.

Arbeidsgruppen har sett på regelverk, konsekvenser, kultur, ledelse og kompetanse (utdanning), varsling, ivaretakelse og kommunikasjon.


Forslag til tiltak som utpeker seg er


Forebyggende arbeid ved holdnings- og informasjonskampanjer eksternt og internt

Utarbeide et direktiv fra Forsvarssjefen som omhandler retningslinjer og regelverk vedrørende mobbing og seksuell trakassering

Gjennomgå varslingssystemet med mål om forbedringer

Opprette en intranettside som kan tilby en verktøykasse om temaet for ansatte og ledere

Fokus på organisasjonskultur med blant annet et seminar om organisasjonskultur for Forsvarets ledere

Kvalitetssikring av utdanning og kompetansebygging innenfor holdning, etikk og ledelse (HEL)

Videreføring av MOST-undersøkelsen

Å opprettholde en prosjektstilling for å følge opp og implementere tiltakeneNOF støtter at Forsvaret har nulltoleranse for mobbing og trakassering. Forsvaret er en verdibasert organisasjon der den operative evnen er avhengig av at ansatte og soldater har tillit til hverandre og kan samhandle under alle forhold. Derfor må det være en målsetting at ansatte og vernepliktige ikke opplever mobbing og seksuell trakassering og at de har en opplevelse av en arbeidsplass der det nytter eller er formålstjenlig å si i fra om uønskede handlinger. MOST-undersøkelsen har gitt Forsvaret innsikt i hva ansatte og soldater opplever i tilknytning til tjenesten, og tiltakene som er foreslått i rapporten, er starten på et langsiktig arbeid for å skape en trygg og god arbeidshverdag for vårt personell.

- Dette vil kreve kulturendring. Det vil kreve at ledere på alle nivå tar ansvar. Det vil kreve at en tredjepart sier i fra når uakseptabel oppførsel oppstår. Dette vil kreve at alle som jobber i Forsvaret går i seg selv. Det er på sin plass å be samtlige i Forsvaret om å stille seg spørsmålet – hva gjør jeg for at de rundt meg har det bra? Hva gjør jeg dersom jeg opplever noe som ikke er ålreit? Vi har alle dette ansvaret. Og nå er det på tide å stå sammen for en kulturendring, sier informasjonsansvarlig i NOF, Markus Källvik.

Dersom noen opplever situasjoner som vanskelige, så skal det være en trygghet at NOF bare er en telefonsamtale unna. Slå på tråden til en av oss for en fortrolig samtale.
Forrige        1127 av 1456        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå