NATO-avtalen er reforhandlet
Det er relativt store endringer som er kommet på plass til noens gunst og andres ugunst. Avtalen trer i kraft 1. august, men avtalen skal reforhandles allerede ultimo 2023.
Publisert: 2023.07.05
Magnus Strømsvåg

Denne forhandlingsrunden har vært spesielt krevende ettersom det har vært varslet at FD  ønsket å gjøre flere endringer på avtalen, spesielt knyttet til boligskattkompensasjon. Når FD også anser NATO-avtalen til å være en tilpasningsavtale til UD-avtalen og således et begrenset handlingsrom til å avvike fra denne, blir forhandlingene krevende. Dette har ATO problematisert fordi Forsvarets personell har et annet tjenestemønster enn i UD, og således behov for en avtale som er tilpasset Forsvaret.

NATO-avtale
Protokoll fra forhandlingene

 

Hoved endringer:

Ut av avtalen:

 • Boligskattkompensasjon
 • Arbeidstid ved midlertidig tjenestegjøring i Norge
 • Kompensasjonstillegg

 

Inn i avtalen:

 • Ulempegodtgjørelse (nytt tillegg)

 

I tillegg endres:

 • Satser for utgifter til skole og barnehage økes.
 • Forhåndstall utenlandstillegg
 • Ordlyd i enkelte punkter, primært ment som språklige endringer.

 

Ulempegodtgjørelse er etablert etter modell av UD, med nivåinndelinger for godtgjørelse basert på erfaring ifra tjeneste i utlandet. Som forsvarstilpasning er det nå etablert en utregningsmodell som også skal godskrive erfaring fra INT.VIRK 1:2, altså dobbel. Det er etablert 4 nivåer, men NOF erkjenner at nivå 3 og 4 ikke er fullfinansiert sett opp mot UD enda, men forventer at dette skjer i kommende reforhandlinger.

 

 

Forhåndstall på utenlandstillegg er endret for å harmonere med UD-avtalen:

 • OF 6-8 økes fra 180 til 190 (OF 6 er flyttet til denne kategorien)
 • OF 3-5 og OR 8-9 reduseres forhåndtallet fra 165 til 160
 • OF 1-2 og OR 4-7 økes fra 140 til 150
 • OR 1-3 forblir uendret.

 

Satser for utgifter til barnehage og skole er økt i tråd med UD-avtalen:

 • Barnehage fra 280.000,- til 356.000,- 
 • Skole fra 395.000,- til 470.000,-

 

 

NOF erkjenner at endringene i avtalen vil komme til å treffe ganske forskjellig for den enkelte. Vi er sågar bevisst på det er grupper som vil komme relativt godt ut av ny avtale, mens det også er de som vil komme dårlig ut, spesielt blant de som har leid ut egen bolig.

 

Vi har imidlertid sett viktigheten og riktigheten i å gjøre endringer på boligskattkompensasjonen i tråd med samfunnsutviklingen, men erkjenner samtidig at konsekvensen av dette vil kunne være betydelig for den enkelte. Ulempegodtgjørelse er nok riktig vei å gå, men i tillegg til å måtte jobbe for at satsene skal harmonere med UD, er det fortsatt endringer som må til for å tilpasse seg Forsvarets ønskede rotasjonsmønster både for å kunne virke rekrutterende og godtgjørende for en belastning for den enkelte og dens familie.

Forrige        7 av 1715        Neste
loader