NOF i høring på Stortinget:
Fra øvelse Heimdall 2017. Heimevernets område HV-16205 overtar sikring av et objekt fra Politiet. Foto: Kristian Berg, Forsvaret.

NOF i høring på Stortinget:

Ja til beredskapskommisjon
Publisert: 2018.02.27
Dag Leraand (tekst)
Stortingets justiskomité skal nå ta stilling til en egen totalberedskapskommisjon. Det samsvarer godt med det offentlige utvalget NOF og NTL Forsvaret har anbefalt etter prosjektet Forsvarslinjer.

Dette forslaget er tatt inn som eget punkt i Arbeiderpartiets program, mens forslaget om en totalberedskapskommisjon er fremma av tre stortingsrepresentanter fra Senterpartiet, anført av partileder Trygve Slagsvold Vedum. Han kunngjorde dette allerede i fjor høst, med faglig støtte fra pensjonerte generalene Harald Sunde og Robert Mood.

Denne uka var representantforslaget gjenstand for åpen høring på Stortinget. NOF deltok, og argumenterte for forslaget. Det samme gjorde NTL.

Forbundsleder Torbjørn Bongo understrekte at NOF, som organiserer militært personell, selvsagt er mer enn gjennomsnittlig opptatt av sikkerhet og beredskap. Derfor var det også naturlig at forbundet deltok i ei hørings i justiskomiteen, der det ellers oftest finner veien til utenriks- og forsvarskomiteen.

Men nettopp dette, påpekte Bongo, er noe av sakens kjerne: ansvaret for rikets sikkerhet og innbyggernes trygghet kan ikke plasseres i den ene eller andre stortingskomité. Det hører hjemme på et høyere nivå: Over fagkomiteene og over departementene. Beredskap, på alle samfunnsområder, er så viktig at det må samordnes på et overordna, tverrsektorielt nivå – i Stortinget og i regjeringa.

NOF argumenterte også for et annet forslag fra Forsvarslinjer: Norge trenger en nasjonal strategi for totalberedskap og trygghet. Forbundslederen viste til det paradoksale i at vi har en nasjonal transportplan, men ingen nasjonal beredskapsplan. Og i forsvarssektoren er det lang tradisjon for langtidsplanlegging, men disse er ikke utlede av en overordna sikkerhetsstrategi. Han utfordra derfor komiteen til å sette ned den foreslåtte totalforsvarskommisjon som et første skritt på veien mot en nasjonal strategi og sterkere politisk styring av beredskapen.

– Veldig mye av det gode tankearbeidet som ble gjort i Forsvarslinjer, og framstilt gjennom rapporten derfra, kommer nå til nytte, framholder Torbjørn Bongo etter høringa, der NOF igjen fikk markert seg som en samfunnsaktør og forsvarer av et sterkere forsvar som helt nødvendig kjerne i en styrka nasjonal beredskap. – Ting tar tid i politikken, men ting er også i bevegelse. Vi ser det oppslutningen om toprosent-målet, nå ser vi større forståelse for å se beredskap som en totalitet.

Som eksempler på hvordan ensidig forsvarsplanlegging, kan svekke mer enn styrke samfunnets beredskap, framholdt NOF tre forhold: Svekkinga av kystforsvaret bl.a. med nedlegging av Sjøheimevernet; usikkerheten rundt helikopterberedskapen bl.a. med forslaget om å flytte 339 skvadron og Bell-helikoptrene; fortsatt for svak terrorberedskap, til tross for stor retorikk og noe ressurstilførsel.

– Sammen med NTL vil vi følge opp arbeidet med forslaget om en kommisjon som skal utrede framtidig totalberedskap, forsikrer Torbjørn Bongo. Justiskomiteen skal avlevere sin innstilling innen 24. april.
Forrige        1163 av 1358        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2019
Webutvikling av:A2N