NOF velger fortsatt samarbeid med BFO

NOF velger fortsatt samarbeid med BFO

Landsstyret behandlet forrige uke spørsmål knyttet til samarbeid og mulig sammenslåing med BFO. Landsstyret inviterer BFO til fortsatt og forsterket samarbeid, og inviterer til å fortsette prosessen med sammenslåing i den hensikt å etablere et nytt fremtidsrettet forbund i LO.
Publisert: 12.11.30
Oppdatert: 12.12.06
Landsstyret behandlet forrige uke spørsmål knyttet til samarbeid og mulig sammenslåing med BFO. Landsstyret inviterer BFO til fortsatt og forsterket samarbeid, og inviterer til å fortsette prosessen med sammenslåing i den hensikt å etablere et nytt fremtidsrettet forbund i LO.

Tuftet på et godt samarbeid gjennom lang tid, og inngått avtale om å videreutvikle samarbeidsformene, har NOF og BFO gjennom 2012 gjennomført en konstruktiv prosess for å vurdere en mulig sammenslåing mellom organisasjonene.

Landsstyret behandlet forrige uke spørsmålene knyttet til en mulig sammenslåing med BFO. Oppsummert lyder vedtaket som følger:

 Landsstyret avviser å stå utenfor en hovedsammenslutning.
 Landsstyret slutter seg til konklusjonen om at LO er den ledende hovedsammenslutning.
 Landsstyret inviterer BFO til en videre prosess om sammenslåing i LO
 Landsstyret fremhever nytteverdien av samarbeidet mellom NOF og BFO, og inviterer til videre og forsterket samarbeid innenfor avklarte rammer.

Landsstyret hadde et bredt beslutningsgrunnlag når de forrige uke behandlet spørsmål knyttet til en mulig sammenslåing med BFO. Dette inkluderte rapporten fra en felles arbeidsgruppe fra NOF og BFO, innspill fra enkelt medlemmer og innspill på diskusjonsforum på nett og tilbakemeldinger fra lokalavdelingene etter gjennomførte medlemsmøter.

Befalet som yrkesgruppe kan stå ovenfor store utfordringer i nær fremtid, og i denne sammenheng er tilknytning til en sterk hovedorganisasjon svært viktig.

Rapporten fra den felles arbeidsgruppen har slått fast at LO er den ledende hovedorganisasjon. Dette er en vurdering som tilbakemeldingene støtter, og som Landsstyret tar til etterretning.

Tilbakemeldingen har også klart slått fast at det formaliserte, gode og svært nære samarbeidet med NOF og BFO har tjent medlemmene i begge organisasjonene. Forutsetningen for at samarbeidet skal fungere er åpenhet og avklarte rammer innenfor verving og informasjon.

Landsstyrets vedtak lyder som følger:
«Landsstyret i Norges Offisersforbund inviterer Befalets Fellesorganisasjon til et fortsatt og forsterket samarbeid. Videre inviterer Landsstyret til å fortsette arbeidet med sammenslåing i den hensikt å etablere et nytt fremtidsrettet forbund i LO. Landsstyret mener at valg av LO som hovedorganisasjon vil kunne motvirke de negative forhold, som rapporten peker på, med å gå fra to til en organisasjon.

Landsstyret i Norges Offisersforbund tar til etterretning rapporten fra arbeidsgruppe Prosjekt Sammenslåing, samt tilbakemeldinger fra forbundets lokalavdelinger, ungdomsutvalgene NOFKA/NEON og fra enkeltmedlemmer, som alle peker i retning av Landsstyrets vedtak.

Landsstyret viser til at samarbeidet og samarbeidsavtalen mellom NOF og BFO har gitt merverdi for medlemmene og bidratt til at begge forbund har levert bedre resultater. En viktig forutsetning for det vellykkede samarbeidet har vært avklarte rammer innenfor informasjon og verving.

Landsstyret registrerer at rapporten og flere av tilbakemeldingene beskriver at det ikke er entydig merverdi ved sammenslåing av NOF og BFO. Tilbakemeldingene har videre pekt på at tilhørighet i de ulike hovedorganisasjoner tjener forsvarssaken i sin helhet.
 
Landsstyret konstaterer at rapporten fra den felles arbeidsgruppen, og tilbakemeldingene fra lokalavdelingene og enkeltmedlemmer, slår fast at LO er den ledende hovedorganisasjon. LO fremstår med størst samfunnsmessig påvirkningskraft, tydelige forsvarsstandpunkt, direkte støtte og tilbud til enkeltmedlemmer. Dette gir NOF en betydelig merverdi og har over lang tid skapt resultater for medlemmene og Forsvaret. Å unnlate å velge LO fremstår derfor ikke som et alternativ.

Landsstyret vil presisere tre forhold:

• Landsstyret i NOF avviser en strategi der BFO og NOF slår seg sammen uten at valg av hovedorganisasjon er gjennomført. Befal som yrkesgruppe kan stå foran store utfordringer i nær fremtid, derfor er det viktig med kontinuerlig tilknytning til en hovedorganisasjon.
• Landsstyret i NOF forholder seg til tilbakemeldinger om at en sammenslåing ikke gir en entydig merverdi.
• Landsstyret i NOF konstaterer at å unnlate å velge LO som hovedorganisasjon på nåværende tidspunkt ikke fremstår som et alternativ.»
Forrige        469 av 1389        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Webutvikling av:A2N