Norges Offisersforbund fyller i dag 120 år

Norges Offisersforbund fyller i dag 120 år

Norges Offisersforbund (NOF) har en lang historie – og skriver fortsatt historie. Mens antall ansatte i Forsvaret har sunket, har medlemstallet i NOF økt. Dét viser verdien av NOFs innsats – og beviser at det fortsatt er behov for et sterkt fagforbund for militært personell i Forsvaret: Både for å kjempe for ansattes rettigheter, ivareta deres interesser, og for å påvirke omgivelsene for å sikre et sterkt militært forsvar.
Publisert: 16.02.05
NOF er din makker – hver eneste dag.
Som medlem hos oss - så har du gjort et valg. Et valg du skal være stolt av.
Vi er din makker: NOF stiller alltid opp for medlemmene; støtter deg og slåss for deg. Når du trenger støtte og kampkraft så er vi der!
Som makker står vi opp for deg. En partner som står støtt bak deg når du krever din rett, som slåss for deg når du må forsvare dine rettigheter, som følger med – passer på. En støttespiller som fronter dine interesser. En kollega som tar vare på deg i konflikt, følger deg opp i krise; støtter deg og dine nærmeste. Som står opp for deg. Hver eneste dag....

Norges Offisersforbund er både en fagforening og en samfunnsaktør. Forbundet er først og fremst en fagorganisasjon – en medlemsorganisasjon – som organiserer militært personell i Forsvaret, og en samfunnsaktør som er sterkt engasjert i forsvars- og sikkerhetspolitikk; sentrale forhold som påvirker Forsvaret som arbeidsplass for medlemmene og som tryggingsinstrument for samfunnet.

NOF er ikke bare landets eldste fagforbund for militært tilsatte. Med en jevn medlemsvekst, til nærmere seks tusen yrkesaktive medlemmer, er NOF også det største forbundet i Forsvaret. NOF organiserer elever og vervede, befal og offiserer, og har lokalavdelinger over hele landet, tillitsvalgte i hele Forsvaret.

Norges eldste organisasjon for militært tilsatte
Norges Offisersforbund ble grunnlagt som en fagorganisasjon for underoffiserer i 1896, som Den norske landsunderoffisersforening. Denne hadde igjen røtter ytterligere femti år tilbake i tid, til Kristiania Underofficersforening stiftet i 1847, som landets første. Deretter kom flere foreninger til, først i Bergen (1849) og Trondheim (1850). I 1907 ble navnet endret til Norges Underoffisersforbund, i 1930 til Norges befalslag.

NOF ble opprettet i 1978, gjennom en sammenslåing av Norges Befalslag og Luftforsvarets Befalsforbund – til 1986 med navnet Norges Befalsforbund, da dagens navn ble tatt i bruk.

Det går én solid rød tråd gjennom forbundets 120-årige historie: Kampen for medlemmenes rettigheter. Kampsaker som lønn og pensjon, utdanning og tjenesteforhold har stått øverst på agendaen fra NOF ble stiftet – og gjør det fortsatt. I tråd med formålsparagrafen arbeider forbundet for medlemmenes felles økonomiske, sosiale og faglige interesser. Det var opplagt nødvendig i gamle dager, men viser seg å være det fortsatt.

Norges tyngste organisasjon for militært tilsatte 
Norges Offisersforbund var, som mange andre norske organisasjoner, svekket ved slutten av den andre verdenskrig. I 1945 hadde forbundet ca. 600 tjenestegjørende medlemmer; rundt 1050 i alt. 70 år senere var tallene omtrent tidoblet. NOF har i nyere tid økt sitt medlemstall, mens antall ansatte i Forsvaret har blitt redusert. Det har gjort at forbundet lever opp til – og leverer på – sin ambisjon om være landets ledende forbund for alt militært tilsatt personell.

NOF er til for medlemmene, og er en medlemsstyrt, demokratisk organisasjon. Medlemmene velger delegater til landsmøtet, som er forbundets øverste organ – og som møtes hvert 4. år. Landsmøtet vedtar handlingsprogrammet, som er styrende for arbeidet neste fireårsperiode – og velger de sentrale tillitsvalgte. De finnes i sekretariatet i Oslo, og som hovedtillitsvalgte rundt om i landet; dels geografisk i regioner, dels for forsvarsgrenene og FLO. Forbundet har en rekke lokalavdelinger, og egne avdelinger for elever og kadetter: NEON og NOKFA.

NOF har tyngde som følge av sin egen størrelse og gjennomslagskraft. Enda større tyngde gir tilslutningen til LO, gjennom LO Stat. NOFs landsmøte i 1960 valgte å slutte seg til LO, med virkning fra i 1961. Forbundet har siden blitt stående – fordi et flertall av medlemmene anser det som en styrke å tilhøre landets desidert største hovedorganisasjon. Når det måtte være behov for å mobilisere virkelig tyngde, veier LO med sine over 900 000 medlemmer tungt. Spørsmålet om å gå sammen med Befalets Fellesorganisasjon (BFO) har vært oppe flere ganger. Forut for beslutningen om å gå inn i LO, var dette ett av alternativene, som imidlertid fikk svært liten oppslutning. 70 prosent stemte for LO-medlemskap. Senest i 2012 ble en sammenslåing utredet i fellesskap av de to forbundene, men for NOF veide fortsatt tilslutning til LO (noe som ble ansett som uaktuelt for BFO) tyngst. Konklusjonen fra den felles utredningen var også at medlemmene i hovedsak var best tjent med LO som hovedsammenslutning.

Norges ledende organisasjon for militært tilsatte 
Norges Offisersforbund har som ambisjon å være landets ledende organisasjon for militært tilsatte. Det går ikke mest på størrelsen, men evnen til å ivareta medlemmenes interesser. Som henger sammen: Det avgjørende er å få gjennomslag for sitt syn – for medlemmenes rettigheter og krav. Og da teller både størrelsen, den fysiske tyngden, og det solide faglige arbeidet; den seriøse og saklige innsatsen, lokalt og sentralt – på alle områder.

NOF er en samfunnsaktør som engasjerer seg i utviklingen av Forsvaret – både som arbeidsplass og samfunnsinstitusjon. Forbundet har som ambisjon å være en premissgiver i norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk – sett fra arbeidstakernes side. Dette oppnås ikke minst gjennom politisk og faglig påvirkning, mot partier og andre politiske miljø, og opp mot embetsverk og andre fagmiljø. Dette har også vært en viktig del av forbundets historie. Eksempelvis gikk Befalslaget i 1933 ut mot den foreslåtte forsvarsordningen.

NOF har en lang historie i å påvirke den viktigste enkeltsaken: Forbundet var svært aktivt i kampen om ny befalsordning allerede i 1908 – som et hundreår senere. Gjennom den nye befalsordningen i 1930 nådde forbundet fram med sitt krav om enhetsgrad. Familiepolitikk er et annet innsatsområde som fortsatt er nødvendig å prioritere. Det kom for alvor på agendaen på 1930-tallet, med krav om pensjon for befal og enkepensjon for etterlatte. Dette, og en rekke andre saker, er de store, overordnede – prinsipielle – spørsmål som sikrer medlemmene grunnleggende, kollektive rettigheter. Dertil kommer en lang rekke enkeltsaker hvor NOF har tatt opp kampen for enkeltmedlemmer.

Vi i Norges Offisersforbund gratulerer alle våre medlemmer i inn- og utland med den store dagen. Takk for den fantastiske innsatsen dere gjør.
Forrige        106 av 1380        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Webutvikling av:A2N