Ny Regjeringsplattform
Fra Stortingets åpning
Forsvaret

Ny Regjeringsplattform

– mer landmakt og personell, samt økt fokus i nord

Jonas Gahr Støre (AP) og Trygve Slagsvold Vedum (SP) presenterte i dag, en måned etter valget, den nye regjeringsplattformen. Hurdalsplattformen på 80 sider sier blant annet at Forsvaret vil få økt fokus i nord, Hæren og HV skal styrkes og personellområdet skal styrkes med 1000 årsverk i Stortingsperioden.
Publisert: 2021.10.13
Torgrim Halvari

Etter mange dagers regjeringsforhandlinger var endelig Jonas Gahr Støre (AP) og Trygve Slagsvold Vedum (SP) i dag klar til å presentere den nye regjeringsplattformen. I plattformen som har blitt utformet ved Hurdalsjøen hotell de siste ukene er den kommende regjeringen tydelig på at de vil styrke tilstedeværelsen og forsvarsevnen i nord. Dette blant annet ved å flytte Bell 412-helikoptre for å styrke hærens kapasitet i Bardufoss, og hvor en egen skvadron skal opprettes.  

 

Forsvar har et eget punkt i den regjeringsplattformen som den nye regjeringen fra AP og SP presenterte i dag. Innholdet i punktet er gjenkjennbart fra de politiske standpunktene som disse to partiene har frontet i sist stortingsperiode, og som er nedfelt i respektive partiprogram. Denne delen av plattformen inneholder flere viktige punkt og momenter som NOF har spilt inn både ifm FMR og LTP i sist periode, og under debattene ifm valget 2021.  

 

Noen viktige momenter fra Forsvarskapittelet:  

 

 • Styrking av personellområdet 
  Forsvarssjefens FMR 2019 var tydelige på at det måtte kommen en markant styrking av personellområdet. Den avgående regjeringen fulgte dette bare delvis opp, og skjøvet dette ut i tid. Partiene i den nye regjeringen fikk vedtatt i Stortinget at dette skulle skje raskere og i større omfang. Regjeringsplattformen tar dette enda et skritt videre og øker ambisjonen de neste fire år til en økning på 1000 personell. Plattformen slår også fast at “Samtidig vil vi arbeide for at dei tilsette i Forsvaret forblir tilsette i lengre tid. Dette krev innsats på fleire område, blant anna ved å leggje til rette for øvingar, god familiepolitikk, bustader og moglegheiter for utdanning”.  
   

 • Styrking av Hæren 
  NOF har vært kritiske til at den avgående regjeringen ikke har fulgt opp de vedtak som var knyttet til Hæren i LTP 2013-2017, ved at fornying av stridsvogner er skjøvet langt ut i tid og videre at helikopterstøtten til Hæren er vedtatt lagt ned. Således er det i tråd med NOFs anbefalinger at det slåes fast at det skal investeres i nye stridsvogner og at Hærens dedikerte helikopterstøtte skal videreføres.  
   

 • Heimevernet 
  Heimevernet kommer også gå styrket ut av HurdalsplattformenDer trekkes det fram at HV må bli en territoriell styrke med tilstedeværelse over hele landet og hvor lokalkunnskap er en viktig egenskap. Derfor ønsker Ap og Sp å modernisere Heimevernet og det skal vurderes en egen utdanningskapasitet. Heimevernet områdestruktur økes til 45 000 soldater. 
   

 • Vurdering av strategisk samarbeid  
  Plattformen slår fast at regjeringen vil bruke strategiske avtaler til å trygge beredskap, sikre kapasitet til alliert mottak og effektivisere logistikk. Samtidig varsles det at regjeringen vil gå gjennom Forsvarets samarbeid med private aktørar, med omsyn til blant anna sikkerheit, beredskap, kompetanse og krigens folkerett”. NOF ser frem til at planene om strategisk samarbeid blir belyst fra flere sider.  
   

 • Nordisk samarbeid 
  Regjeringsplattformen vektlegger også en økt satsning på det nordiske samarbeidet og sier blant annet at regjeringen vil “Forsterke og fordype nordisk sikkerheits- og forsvarspolitisk samarbeid som eit tillegg til NATO-alliansen.” 

 

 • Andøya 
  Regjeringsplattformen viderefører gjeldende vedtak knytt til lokalisering av de nye P8-overvåkningsflyene på Evenes. NOF tar denne beslutningen til etterretning, men har samtidig to klare forventinger til den videre prosessen. Først må det raskt komme en avklaring av hvilken og hvor mye militær aktivitet det skal forbli igjen på Andøya, og det bør være en målsetning å bevare mye av infrastrukturen for å kunne være egnet base for mottak av allierte forsterkninger. Videre er det viktig at oppbygningen på Evenes sikres tilstrekkelig finansiering slik at utbygningen bidrar til en hensiktsmessig MPA-base og løser de uavklarte spørsmål som ennå er knyttet til utbyggingen.   

 

Regjeringsplattformen inneholder også et eget kapitel om justis og beredskap, som har tatt opp i seg flere av de momentene som NOF gjennom arbeidet med prosjekt Forsvarslinjer og i samarbeid med LO og Tankesmien Agenda har anbefalt innenfor området beredskap og samfunnssikkerhet. Blant annet slår plattformen fast at regjeringen vil “Setje ned ein totalberedskapskommisjon som skal vurdere korleis samfunnets totale ressursar best mogleg bør innrettast for å sikre tilfredsstillande beredskap.”
NOF ser fram til å samarbeide med denne kommisjonen 
når den skal komme med ulike anbefalinger. 
 

 

Regjeringsplattformen inneholder også viktige formuleringer på andre politikkområder som er viktige for NOF, herunder:  

 

 • Verdien av fagforeninger 
  Høy organisasjonsgrad og sterke fagorganisasjoner er kjernen i den norske arbeidslivsmodellen. Den har gitt norsk arbeidsliv høy produktivitet og et unikt konkurransefortrinn, og et samfunn med høy tillit, små forskjeller og stor omstillingsevne. Det er flere tiltak som er listet opp, blant annet forsterkning av trepartssamarbeidet samt tiltak for opplæring og bevisstgjøring.  I tillegg er det varslet at fagforeningsfradraget skal dobles. 
   
  NOF er glad for at den kommende regjeringen setter pris på og ser viktigheten av fagforeninger og trepartssamarbeidet.  

  

 • Pensjon 
  Reversere lovendringen som fjerner plikten til å fratre ved oppnådd særaldersgrense og gjenoppta forhandlinger med partene om pensjon for ansatte med særaldersgrenser i staten.  Det betyr også at forslaget om å fjerne plikten til å fratre for militært personell da ikke vil bli gjennomført, men at den nye regjeringen vil gjenoppta dialogen mellom partene som avtalen om ny offentlig tjenestepensjon fra 3. mars 2018 forutsatte. 
   
  NOF mener at dette er et viktig steg i retning av en mer helhetlig og konstruktiv tilnærming til pensjonsspørsmålet i Forsvaret i sin helhet.  
   

 • Offentlig sektor 
  Fjerne ordningen med ABE-kutt og erstatte den med målrettede prosesser og effektivitetsmål.  Dette vil i så fall bety at prosentuelle kutt ikke vil bli gjennomført slik dagens regjering har pålagt Forsvaret og resten av offentlig sektor. Dette vil bli erstattet av effektivitetsmål, som skal sikres gjennom målrettede prosesser. 

 

NOF mener at dagens presenterte Regjeringsplattform inneholder flere viktige og gode momenter både innenfor forsvars-, beredskaps- og arbeidslivspolitikken, og som kan legge grunnlaget for et godt og konstruktivt trepartssamarbeid. Samtidig har vi stor forståelse for at flere er skuffet over at ulike politiske standpunkt ikke er fulgt opp.  

 

NOF er særlig glad for at de nye regjeringspartiene viderefører en klar satsning på personellområdet, og signaliserer en ny kurs på sentrale arbeidslivsspørsmål. Det er også positivt å registrere at plattformen har tatt inn over seg at det å beholde personell i Forsvaret må være minst like viktig som å rekruttere nye til Forsvaret.  
 

Samtidig er det andre forhold og utfordringer knyttet til forsvaret, som ikke er omtalt og behandlet i Regjeringsplattformen, men som det vil være naturlig for NOF å ta opp med den nye politiske ledelsen i Forsvarsdepartementet. Her kan det nevnes blant annet pensjonsgivende inntekt, husleiemodell og urealistiske krav til interneffektivisering 

 

NOF ser frem til og satser på et godt og konstruktivt samarbeid med den nye Regjeringen.  

 

Her kan du lese hele Hurdalsplattformen 

Forrige        18 av 1549        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2021
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå