Ny militær ordning – hvor trykker skoen

Ny militær ordning – hvor trykker skoen

Mye er på plass, men ikke alt fungerer.
Publisert: 2017.06.01
Staale I. Reiten (tekst og foto)
Tirsdag ble det avholdt konferanse i regi av Forsvarets høyskole, for å sette fokus hvor vi står i arbeidet med å få på plass ny militær ordning. Hovedinntrykket var at mye er på plass, men ikke alt fungerer som det skal.

Stein Ankerstrand (FD) og Jens Waage (FST) innledet med å legge frem vurdering av forventninger til reformen og ståsted i implementeringen. Sjefssersjantene i Hæren Rune Wenneberg og Luftforsvaret Christian Aage Olsen, bidro med perspektiv fra egen forsvarsgren.

Det er et sterkt fokus på at militærordningen skal bidra til å skape operativ evne. Det ble satt fokus på at det nå er 7300 militært ansatte på et beordringssystem, der man søker seg til avdeling, og arbeidsgiver lokalt innplasserer personellet. Det gir arbeidsgiver fleksibilitet, og en ser for seg i større grad å bruke beordring, sperre, tidsbegrensning og flertrinnsbeordring for å styre kompetansen.

Ny militær ordning skal også være med å tydeliggjøre offiserens og spesialistens betydning for Forsvaret. Det ble også poengtert at i store trekk har arbeidet vært preget av god dialog og enighet med organisasjonene.

Men ikke alt av tiltak dro i samme retning. Hærens Rune Wenneberg var klare i sin tale. Ordningen kommer ikke på plass av seg selv, og rolleavklaringen til OR/OF har ikke vært god nok. Usikkerhet til utdanningsreformen, incentiver og hvor mange som blir tilbudt T60 er med på å skape uroligheter. Han dro frem en liste over ståtidsreduserende tiltak.

• Incentivordningen
• Manglende nivådannende utdanningsplasser
• Manglende fagutdanningsplasser
• T35/T60 usikkerhet
• Manglende (fraværende) HR støtte
• Usikkerhet om spesialistenes rolle
• Manglende operasjonalisering i fellesavdelinger
• Manglende tiltaksplan med riktige tiltak

Utfordringene ble i stor grad delt av sjefssersjanten fra Luftforsvaret og en representant fra Sjøforsvaret var enig i at de hadde noenlunde sammenfallende utfordringer.
Luftforsvarets sjefssersjant Christian Aage Olsen, fokuserte i tillegg på usikkerhet rundt fremtidig lønnsutvikling. Han presiserte at ved overgangen til OR skulle ingen offiserer gå ned i lønn og ingen arbeidsoppgaver skulle gjøres med i fremtiden med lavere lønn. Luftforsvarets lønnspolitikk mente ha var god, men var klar på at det fortsatt var behov for litt justering.

Unders spørsmålsrunden var også Eigil Jespersen, leder av forhandlingsavdelingen, klar i sin tale og anmodet innstendig representantene fra FD og FST om å ta en ny runde på de ståtidsreduserende tiltakene med særlig vekt på incentivordningen som har gitt sterke reaksjoner og mange frustrerte tilbakemeldinger.
Svaret fra Jens Waage (FST) var at incentivene skulle bidra til mer penger til operativitet, og var derfor nødvendig.
Forrige        224 av 1351        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2019
Webutvikling av:A2N