Internasjonale operasjoner

Ny særavtale intops!

I dag ble protokollen for reforhandlingene av "Særavtale for tjenestegjøring i internasjonale operasjoner" underskrevet av tjenestemannsorganiasjonene og Forsvarsdepartementet. Foto: Forsvaret
Publisert: 12.01.02
Oppdatert: 12.01.02
I dag ble protokollen for reforhandlingene av "Særavtale for tjenestegjøring i internasjonale operasjoner" underskrevet av tjenestemannsorganiasjonene og Forsvarsdepartementet.

-Forhandlingene har som tidligere nevnt ikke vært enkle, men den avtalen som nå ligger på bordet er en avtale vi er godt fornøyd med, sier forhandler for NOF, Jean-Bobèr Rooseboom de Vries.

De største endringene er:
- Samtlige skal lønnes i henhold til lønnsplan 05.128 fra fremmøtedato, til og med rekreasjonsperioden.
Dette er et krav NOF har satt fokus på tidligere og den nye avtalen vil sørge for at personellet får lønn i henhold til den stillingen de tiltrer.

- Likt misjonstillegg kr 24 000,- pr. mnd uansett grad.
Det vil nå bli kompensert likt for risiko, ulempe, beredskap og avsavn uavhengig av grad. Dette fører til en mer rettferdig profil i avtalen.

- HØY/LAV sats for misjonstillegg.
For områder med lav risiko vil det utbetales 65% av fullt misjonstillegg. FOH sin trusselvurdering legges til grunn for størrelsen på satsen. Med trussel menes såvel væpnet trussel som medisinsk trussel.

- Tillegg for personell med militær kommandomyndighet.
Personell på gradsnivå major/tils og høyere og som i kraft av sin stilling innehar militær kommandomyndighet tilståes Kr 2500,- pr. mnd. Dette vil i praksis si samtlige maj/tilsv og høyere som ikke innehar en fagstilling som lege, prest/tilsvarende altså de "grønne" offiserer.

- Åpning for dekning av tannhelse
Dette har lenge vært en kampsak for NOF. Vi har kjempet for at personell som blir pålagt utbedring av tannstatus av operative hensyn, skal få dette dekket av Forsvaret. Den reviderte avtalen tar høyde for dette.

Utilfredsstillende kvarter

Dette er et kjent og omstridt tema. NOF sin oppfatning er at personellet skal ha tilfredsstillende kvarter ved tjeneste i Norge, i henhold til vedlegg 6 i kompensasjonsavtalen. 
Partene er enige om at dagens forhold er uakseptabelt og Særavtalen pålegger nå Forsvarsstaben å se nærmere på tiltak som kan iverksettes på kort og mellomlang sikt.

Avtalen gjelder for perioden 1. januar 2012 og frem til 31. desember 2013. For personell som tjenestegjør i områder hvor trusselnivået er lavt, vil disse bibeholde misjonstillegg etter den gamle avtalen frem til 30. juni 2012.

NOF takker BFO for det gode samarbeidet både før og under forhandlingene.

Spørsmål om Særavtalen kan stilles til forhandler Jean-Bobèr Rooseboom de Vries pr tlf 92840457 eller jbrdv@nof.no

Protokoll av reforhandliger Særavtalen intops
Forrige        679 av 1380        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Webutvikling av:A2N