Prosessen mot mulig sammenslåing av BFO og NOF fortsetter.

Nytt skritt mot felles framtid

Prosessen mot mulig sammenslåing av BFO og NOF fortsetter. Tirsdag ble en ny milepæl nådd, da arbeidsgruppen som har klarlagt enkelte vilkår og grunnlag for en slik utvikling la fram sine funn. Dermed er et viktig bidrag til den videre diskusjon på plass.
Publisert: 12.06.05
Prosessen mot mulig sammenslåing av BFO og NOF fortsetter. Tirsdag ble en ny milepæl nådd, da arbeidsgruppen som har klarlagt enkelte vilkår og grunnlag for en slik utvikling la fram sine funn. Dermed er et viktig bidrag til den videre diskusjon på plass.

Arbeidsgruppen, med to medlemmer fra hver av organisasjonene, avleverte sin rapport til prosjektets styringsgruppe, som består av leder og nestleder i henholdsvis BFO og NOF. Mens arbeidsgruppen har foretatt en utredning på det teknisk-taktiske nivå, går disse konsekvensvurderingene nå inn i de videre politisk-strategiske vurderinger i styringsgruppen. Samtidig er rapporten et oppspill til den planlagte debattrunde – blant de to organisasjonenes medlemmer – etter sommerferien.

Rapporten er én del av det framtidige beslutningsgrunnlaget, sammen med konklusjonene fra fase 1, diskusjonen på lederkonferansen i mars, og – framfor alt – innspillene fra medlemmene til høsten.

Grundig krevende
– Det er et grundig arbeid som er levert, fastslår BFOs Eivind Solberg og NOFs Egil André Aas. De to har begge stilt seg fullt og helt bak prosessen for om mulig å ta det allerede gode samarbeidet mellom de to ledende befalsorganisasjonene enda lenger, i beste fall helt fram til én, ny organisasjon. Dit er det imidlertid ennå et stykke å gå.

– Rapporten viser det vi har visst, at å slå sammen to organisasjoner med forskjellig historie og kultur ikke vil være uten hindre. Men som befal har vi både vilje til å ta risiko og evne til å løse utfordringer, framholder Solberg, som peker på verdien av å ha fått belyst flere sentrale problemstillinger som medlemmene i neste runde skal diskutere.

– Rapporten er ikke minst et grunnlag for debatten som skal tas i organisasjonene. Samtidig er den ett av flere grunnlag for de vurderinger vi må ta på ledernivå – før beslutninger tas, understreker Aas. Han understreker betydningen av full åpenhet i prosessen, hvor både utfordringer og muligheter må synliggjøres. – Før beslutninger tas, skal alle momenter med, og vi ser fram til diskusjonsrundene etter ferien. Synspunktene til medlemmene vil veie tungt i den videre prosessen.

Solberg legger til at prosessen, herunder den Arbeidsgruppen har gjennomført, er i tråd med føringene i samarbeidsavtalen mellom BFO og NOF fra høsten 2009, der tillit, god dialog åpenhet på ledernivå er føringer og forutsetninger. Den pågående prosessen springer ut av denne avtalen, hvor formalisert og videreutviklet samarbeid skal danne grunnlag for en sammenslåing av organisasjonene.

Arbeidsgruppen har gått inn i flere sentrale faktorer, og har påpekt en rekke forhold som må tas inn i den videre prosess. Gruppens medlem, Bjørn Tore Woll (NOF), understreker at oppgaven har vært krevende. – Det er ikke er et entydig bilde som tegnes, sett i forhold til end-state som er lagt til grunn. Den forutsetter at én ny organisasjon skal styrke mulighetene til å påvirke utviklingen av Forsvaret og samfunnet – for å bedre vilkårene for medlemmene.


Fokus framover
Hypotesen om at én sterk og ledende befalsorganisasjon vil styrke profesjonen og dens utøvere vil være ett av hovedspørsmålene som reises til debatt i høst. – Mens Arbeidsgruppen har hatt i oppgave å se på faktiske forhold i dag, vil vi utfordre medlemmene til å se langt fram, og på hva befalet trenger av organisering i framtida, understreker Jens Jahren (BFO) i styringsgruppen.

– Vi drar i gang en felles operasjon fra 1. september, forklarer styringsgruppemedlem Torbjørn Bongo (NOF). – Alle medlemmer får da tilsendt et debatthefte, med en sterk oppfordring om å delta i diskusjonen, enten gjennom et lokallag eller med direkte innspill til oss. Vi er opptatt av at dette skal være en genuint demokratisk prosess, hvor det til syvende og sist er medlemmene som skal bestemme.

Styringsgruppen legger opp til et intensivt debattopplegg for september–oktober. Den påfølgende sammendragning av innspill vil så gå inn i den videre prosess. BFO og NOF vil begge vurdere det samlede underlag, og fatte beslutninger for videre arbeid i andre halvdel av november. En eventuell ny organisasjon anses å kunne være på plass i 2014.

– Vi har et praktisk perspektiv mot 2014, framholder Eivind Solberg og Egil André Aas, – men vi oppfordrer til å tenke like mye mot 2024. Hvordan vil Forsvaret og samfunnet fortone seg da, hva kan befalets stilling tenkes å være? Det er framtidas organisering vi diskuterer: Som yrkesgruppe har vi felles utfordringer og felles mål. Så får den videre prosess vise om vi kommer i mål med én, felles organisasjon!

Den komplette rapporten kan lastes ned her (pdf-dokument)
Forrige        555 av 1380        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Webutvikling av:A2N