Operativt logistikkseminar

Operativt logistikkseminar

Det er viktig å kunne se helheten i det spekteret vi operere i – målet er økt kampkraft gjennom operativ logistikk!
Publisert: 2018.05.23
Ann-Mari Lorentzen, Logistikkoffiser (tekst)
Den 13. og 14. mars 2018 ble det for første gang siden omstillingen invitert til operativt logistikkseminar, som ble avholdt på Sjøkrigsskolen i Bergen. Seminaret var i regi av Marinens operative logistikkavdeling, MARCSS, med Sjef KK Frode Staurset i spissen. Hensikten med seminaret var å samle det operative logistikkmiljøet i Marinen for kompetanseheving, skape relasjoner, samt sette operativ maritim logistikk på dagsorden.

Sjef Marinen, FK Ole Morten Sandquist åpnet seminaret med ordene: «uten logistikk stopper det opp og det vet vi». Vi bedriver logistikk hver dag, enten det er opp mot fartøy eller opp mot landavdelinger. Det er viktig å se det store bildet i en operativ setting, enten det handler om støtte til spesifikke operasjoner eller logistikk i fellesoperasjoner. Hvorfor er vi på havet, hvorfor gjør vi det vi gjør og hvem er det vi gjør det for.

Oberst Elisabeth Michaelsen, J4 FOH, hadde tatt turen for å fortelle oss om Sjef FOH`s oppdrag, gi oss et innblikk i hva som er utfordringene med Russland, samt fortelle oss om veien videre både når det kommer til Forsvaret, samfunnet og logistikken. Totalforsvaret har alltid vært og vil fortsette å være viktig fremover. Vi er avhengig av et godt samarbeid med det sivile samfunnet både i fred, krise og krig. «Prosjekt bortsetting/outsourcing» har vært et fokusområde. Sivile aktører har i større grad tatt del i utviklingen til Forsvaret. Noen av områdene har vært vedlikehold av teknisk driftsmateriell, fasevedlikehold av F16, Forsvarets transportvirksomhet (leasplan) mm. Etter evaluering av prosjektet ble det ikke 100 % sikkert at det var det mest forsvarlige når det kom til det totaløkonomiske. Det har derfor blitt et endret fokus hvor man nå ser på interneffektivisering med både sentralisering og lengre klartider.

Den store NATO øvelsen, Trident Juncture 2018, var også et tema som Oberst Michaelsen tok opp. Dette er den største LIVEX øvelsen som har vært i Norge på 20 år. Til nå er 25 land påmeldt, rundt 120 fly, 70 fartøy og 35 000 personer. Som vertsnasjon gir denne øvelsen store logistiske utfordringer som Forsvaret må løse i felleskap, både på tvers av avdelinger og gren. Her får vi testet ut vertlandsstøttekonseptet som skal danne grunnlaget for hvordan vi nasjonalt oppnår tilfredsstillende og troverdig vertlandsstøtte. Skal vi kunne greie dette må nasjonen jobbe sammen i rammen av totalforsvaret.

NK NLOGS, Oberst Ståle Rudiløkken snakket om både roller og organisering, samt det de bidrar med av logistikk i Sjøforsvaret. NLOGS (nasjonalt logistikkoperasjonssenter) er et felles nasjonalt ledelseselement for logistikk, sanitet og vertslandsstøtte på det taktiske kommandonivået. Fremtidens logistikkløsninger var et av emnene som ble presentert. Noen av punktene som ble dratt frem var standardiserte forpakninger tilpasset den enkelte fartøysklassen, forsterkede logistikk til leveransepunkt definert av styrkesjef og at større deler av logistikken til Sjøforsvarets operative enheter leveres gjennom sivilmilitære logistikknettverk.

Forsvaret har logistikkbehov som overstiger egen kapasitet og vi er derfor avhengig av å benytte tilgjengelig kapasitet i det sivile markedet. Det er derfor opprettet beredskapsavtaler som er av strategisk betydning for Forsvaret. Dette er avtaler med sivile leverandører som forplikter leverandøren til leveranse både i fred, krise, konflikt og krig. Disse avtalene gir oss forsterkninger i tillegg til vår egen kapasitet og skal gi Forsvaret en raskere reaksjonstid, større rekkevidde og sikkerhet for leveransene.
RLL Vest (regional logistikkledelse Vest) er singel POC for Marinen både innland og utland. Sjef RLL Vest, KK Eli Cathrin Hope ga oss et innblikk i deres rolle og ansvar. Regional logistikkledelse skal koordinere og levere logistikktjenester innen eget ansvarsområdet under ledelse av NLOGS. De har en hjemmevakt 24/7 og etablerer en større OPS ved behov. Deres oppgaver innebefatter leveranser direkte til fartøyene når de ligger til kai på HOS, utleveringer fra teknisk lager og kleslager, komponentgjenvinning, ammunisjon og våpen.

Det ble også holdt interne foredrag fra MARCSS og KNM Maud. Det nye konseptet for «logistikk i Sjøforsvaret» som er under utarbeidelse, ble også presentert av OK Stig Arne Hesthamar. Gjennom disse foredragene ble Sjøforsvarets organisering og rolle diskutert med en mer praktisk tilnærming. Ståle Ulriksen fra Sjøkrigsskolen holdt foredrag hvor logistikken ble satt inn i et mer globalt perspektiv og OK Lasse Elvemo ga oss en innføring i den nye utdanningsreformen som treffer logistikk linjen på Sjøkrigsskolen.

Seminaret hadde som målsetning å etablere nettverk, samt gi en forståelse for at logistikken i Marinen er en del av noe større, en helhet. Dette skulle gjøres i kombinasjon av gode, relevante foredrag, mingling og en messemiddag. KK Staurset avsluttet seminaret med å minne på et viktig budskap;
- For logistikeren er det viktig å skape forståelse for at vi gir økt kampkraft gjennom operativ logistikk, likeledes er det viktig for logistikeren å skjønne at man ikke har noen egenverdi om logistikeren ikke har noe å støtte.


Forrige        1135 av 1358        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2019
Webutvikling av:A2N