Ordning for militært tilsatte - Krever økt forutsigbarhet

Ordning for militært tilsatte - Krever økt forutsigbarhet

Regjeringen fremmet fredag 24. april offisielt forslag til ny Ordning for militært tilsatte. Stortinget skal, etter planen, godkjenne en ny ordning for befal og vervede før sommerferien i år. Norges Offisersforbund viktigste krav til den nye ordningen er – økt forutsigbarhet.
Publisert: 15.04.29

Ny ordning på trappene

Befalsordningen og vervedeordningen har en lang historie, helt tilbake til 1800-tallet. Særlig Befalsordningen har vært gjennom flere store og prinsipielle omlegginger opp gjennom historien. Det viktigste debattene har vært knyttet til avskaffelse av underoffiserskorpset både på 1930-tallet og 1970-tallet.
Nåværende befalsordning og ordning for vervede har vært vedtatt og justert flere ganger siden den gang. Både på 80-tallet, 90-tallet og på 2000-tallet fattet Stortinget nye og justerte ordninger for disse gruppene. Tradisjonen tro, ligger det nå i kortene at også i dette tiåret skal Stortinget fatte vedtak knyttet til disse ordningene. De viktigste endringene er en sammenslåing av ordningene for befal og vervede, samt en todeling av disse i OF-korps (Offiserskorps) og et OR-korps (Other ranks - Befalskorps). Vedtaket er forventet i Stortinget før sommerferien, og iverksettelse er planlagt til 1. januar 2016.

Vedtak uten full utredning

Den nye ordningen har noen åpenbare fordeler. Den viktigste er kanskje at de vervede blir en del av befals- og offiserskorpset, og at vervede nå skal få samme vilkår som disse. Videre ligger det inne viktige motiver om ivaretakelse av kompetanse, belønning av fagarbeiderutdanning, anerkjennelse for disse gruppene og gjentakelse av lovnader om forpliktende utdanningsplaner for dagens avdelingsbefal (som etter at ny ordning er vedtatt, hovedsakelig som gruppe vil havne i OR søylen).
Samtidig har utredningen noen åpenbare svakheter. Den viktigste, etter vår mening, er at man ikke har vært villig til å tenke nytt knyttet til ansettelse. Dagens manglende forutsigbarhet knyttet til ansettelseslengde, fremstår som årsak til den største utfordringen med dagens ordning. Når det nye forslaget i stort viderefører dagens regler, er det lov å være tvilende til om dagens utfordringer vil bli løst.

Det er videre prinsipielt betenkelig at utredningen fra FD ikke har fulgt opp og utredet alle de tre modellene som ble varslet i Kompetansemeldingen. Dette fremstår både parlamentarisk utfordrende, og gir grunnlag for å stille spørsmål ved om man har evnet å få alle kort på bordet, før man gjør sine valg.

Økt forutsigbarhet

Landsmøtet i Norges Offisersforbund har gjennom sitt handlingsprogram vedtatt flere krav til den nye ordningen for militært personell. Et nøkkelord som beskriver disse kravene, er økt forutsigbarhet. Den militære profesjon er et yrke preget av stor grad av usikkerhet og risiko, både i hverdagen og for fremtidens oppgaver og oppdrag. Da er det spesielt viktig at rammene rundt dette yrket, gir størst mulig grad av forutsigbarhet. 

 

Regjeringens forslag

Last ned hele forslaget fra Regjeringen her.

Norges Offisersforbunds viktigste krav til en ny Ordning for militært personell er:

• Økt forutsigbarhet knyttet til ansettelse – gjennom fjerning av den helt særegne aldergrensen på 35 år, og innføring av fast ansettelse til alle etter gjennomført utdanning og plikttjeneste.
• Økt forutsigbarhet knyttet til utdanning – gjennom forpliktende og forutsigbare utdanningsplaner både i OF og OR-søyla, basert på livslang læring.
• Økt forutsigbarhet knyttet til disponeringsordning – gjennom redusert midlertidige beordringer på lavere nivå, og overføring til søknadssystem senest ved 30 år.
• Økt forutsigbarhet knyttet til avansement – gjennom bruk av normalavansement og avklarte kriterier for opprykk, både for OF og OR.
• Økt forutsigbarhet knyttet til lønn – ved rettferdig avlønning som både belønner vertikal og horisontal karriere, både i OF og OR søyla.
• Forutsigbarhet i forhold til overgangsordninger fra dagens til ny ordning.

 

Forrige        411 av 1605        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2021
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå