Pensjon på ATF- tillegg til Gulating lagmannsrett i januar 2024
Orlogskaptein (P) Charles Blålid vant fram i Trygderetten. Saken ble anket og skal nå opp til ny behandling i Gulating lagmannsrett 15 til 19 januar 2023. Foto: Torgrim Halvari

Pensjon på ATF- tillegg til Gulating lagmannsrett i januar 2024

Trygderettens slo i september 2022 fast at seling og vakt skal være pensjonsgivende inntekt. I mars 2023 ble det avklart at saken ankes til Gulating lagmannsrett. Nå er tidspunktet klart, og saken skal behandles 15 til 19 januar 2024.
Publisert: 2023.08.23
Staale i Reiten
-Dette blir en svært viktig sak både for våre medlemmer og Forsvarets ansatte, men også for Forsvarets evne til å beholde folk. Vi har videre god tro på at vi også skal vinne frem i lagmannsretten, sier Torbjørn Bongo, forbundsleder i Norges offisers- og spesialistforbund (NOF). For å føre saken i Lagmannsretten for Charles Blålid, har forbundet satt på to LO advokater; Andreas van den Heuvel og Nina kroken. Dette er de sammen advokatene som også førte saken for Trygderetten.
NOF har over lang tid arbeidet for og hatt en målsetning i handlingsprogrammet om at «pensjonsgrunnlaget i SPK skal likestilles med personinntekt etter skatteloven», som i praksis vil medføre arbeidet for at lønnstillegg etter ATF i stort, skal inkluderes i pensjonsgrunnlaget og dermed danne grunn for utregning av pensjon.
Bakgrunnen for dette kravet er at øving, vakt og seilingsaktiviteter, planlegges gjennom årsplaner, budsjetter og arbeidsplaner. Den planlagte aktiviteten er dermed en del av den enkeltes ordinære stilling. Det oppleves derfor som urettferdighet at vesentlige deler av inntekten (ATF-tillegg), ikke inkluderes i pensjonsopptjeningene i medhold av Lov om Statens pensjonskasse (SPK), til tross for at den sammen inntekten medtas i f.eks folketrygden. Mange av våre medlemmer, og spesielt de unge, er tydelig på at pensjon på ATF må løses for at en skal kunne velge en livslang karriere i Forsvaret
Allerede tilbake i 2018 startet det opp et arbeid internt i forbundet, etter anmodning fra flere medlemmer, om å vurdere om den etablerte praksis var i tråd med gjeldende lover og avtaler. Først ble sakene klaget til SPK selv, som etter særlig lang saksbehandlingstid avslo klagene. Etter dette ble sakene anket inn til Trygderetten, som er spesial domstol på linje med Tingretten, i saker som omhandler pensjon. Etter tilsvarende lang saksbehandlingstid, og flere utsetter med basis i Covid, kom saken til behandling i Trygderetten i juni 2022.
I september 2022 avsa Trygderetten kjennelse i saken Charles Blålid hadde rettet mot Statens pensjonskasse, for at ATF-tilleggene han hadde hatt i tjeneste skulle være pensjonsgivende.
Trygderettens kjennelse var av en slik karakter, at det var NOF og LO Juridiske sin vurdering av saken, at premissene i kjennelsen, tilsa at det meste av aktivitet etter ATF (vakt, øving, seiling og flygning) vil kommer inn under de samme premissene, og at det dermed var duket for å startet opp arbeidet med å rydde opp i den urimeligheten som foreligger.

Om saken går som planlagt, vil en dom i saken trolig komme i løpet av februar/mars 2024.

Noen aktuelle linker:

ATF skal inkluderes i pensjonsgrunnlaget (nof.no) 

Trygderettens dom ankes (nof.no) 

Gi oss en verdig pensjon (frifagbevegelse.no) 

Forsvarsansatte krever pensjon på hele lønna (frifagbevegelse.no) 

Fra husgang til tjenestepensjon – historisk artikkel (nof.no) 
Fakta

Saken omhandler krav om at fartøytjeneste (FA) og vakt (V) skulle vært rapportert som pensjonsgivende inntekt etter lov som Statens pensjonskasse § 11 første ledd, subsidiært andre ledd jmf HTA vedlegg 4.

Begrunnelsen er at blant annet fartøytjeneste er påregnelig og forutsigbar aktivitet. Virksomhetsplan som seiling gjennom hele året, drøftes på høsten, og det utarbeides seilingsprogram som viser når det enkelte fartøy skal seile og ligge til kai. Dommen i Trygderetten konkluderer med ATF-tilleggene FA og V skal være pensjonsgivende etter andre ledd. Behandling av saken er planlagt til 15-19/1-23 i Gulating lagmannsrett. Se hele kjennelsen her.
Fakta

Forrige        3 av 1715        Neste
loader