Pensjonsspørsmålet må løses - Uten en løsning mister Forsvaret personell
Tallenes tale er rimelig klar.

Pensjonsspørsmålet må løses

Uten en løsning mister Forsvaret personell.

For mange i Forsvaret vil pensjonslivet ikke bli så bekymringsløst som det burde. De med mange variable tillegg vil erfare at pensjonen ikke gjenspeiler den inntekten men har hatt i tjenesten. Om ikke arbeidsgiver innser at de fleste tillegg bør være pensjonsgivende, frykter mange at Forsvaret vil slite hardt med å holde på personellet. Derfor håper NOF at arbeidsgiver snart ser at det eneste riktige er å gi pensjonsopptjening på variable tillegg i Forsvaret.
Publisert: 2020.06.26
Torgrim Halvari

Før var kanskje ikke så mange opptatt av pensjon før man nærmet seg slutten på et langt arbeidsliv. Mye har forandret seg de siste tiårene, og de unge er i dag langt mer opptatt av pensjon enn tidligere generasjoner.  

Tidligere i år var NOF på Terningmoen og snakket med Sersjant av første klasse, Tomas Valur F. Thorleifsson, som fortalte oss at han og kollegaene pratet mye om de vil tilbringe resten av yrkeslivet i Forsvaret. Noen vurderer om et liv utenfor Forsvaret vil lønne seg på sikt. Grunnen er usikkerheten rundt pensjon  

og hva Thorleifsson og kollegaene vil ende opp med når tiden som yrkesaktiv i Forsvaret er over. 

-Jeg har alltid vært bevist på pensjon,  
og synes det er bra at dette temaet får den oppmerksomheten det får nå. Tidligere var man sikret en god pensjon 
i Forsvaret, mens hvis ikke det vi tjener gjennom ATF (Arbeidstidsavtale for Forsvaret) blir pensjonsgivende, så sitter man igjen med ganske lite i forhold til det man tjener, i hvert fall for de som har store deler av inntektene sin fra ATF-en.  
 
-Det er ganske mange i Forsvaret som har nesten halvparten av lønnen i tillegg, og skal man da leve på 66% av halvparten av det man har tjent er det plutselig ikke så mye igjen å leve av om man ikke har sikret seg ganske godt på andre måter, mener Thorleifsson. 
 
Sersjanten håper at de pågående pensjonsforhandlingene vil resultere i at alle tillegg blir pensjonsgivende. Om det ikke skjer tror han at flere vil vurdere å forlate Forsvaret. Hele intervjuet kan du lese her

Det er ikke bare i Hæren man er opptatt av pensjon. De unge ansatte i Marinen er kanskje enda mer opptatt av fremtidens pensjon siden store deler av tilleggene ikke regnes som pensjonsgivende. I et intervju NOF gjorde med Løytnant Karl-Didrik Festvåg og Løytnant Simen Kvalvaag Knudsen kunne de begge bekrefte at pensjon er et tema som stadig dukker opp i samtale med kollegaer. 

-Det går ikke et medlemsmøte uten at pensjon blir diskutert, det nevnes ofte i lunsjen. Pensjon handler om hvordan jeg skal ha det når jeg er ferdig i arbeidslivet. Vi i Forsvaret er de store taperne når det gjelder pensjon, vi er én av få, om ikke de eneste i Staten som ikke får pensjon på tilleggene våre. Jeg frykter at dette vil føre til at flere av mine kollegaer vil velge andre karrierer noe som igjen vil påvirke Forsvarets operative evner, mener Kvalvaag Knudsen. Hans kollega, Løytnant, Karl Didrik Festvåg (26) er enig. 

-Jeg engasjerer meg i pensjonsspørsmålet fordi jeg anser det som urettferdig at jeg opparbeider pensjon på under halvparten av lønnen min. Jeg frykter at jeg som pensjonist vil sitte igjen med en pensjon som ikke er i nærheten av det jeg burde fått ut fra den lønnen jeg har nå, mener Festvåg. Hele intervjuet leser du her. 

Mange av de unge i Forsvaret føler altså at slutten på arbeidslivet ser mørk og dyster ut siden fremtidig pensjon ikke representerer det man har lagt ned av arbeid gjennom et langt yrkesliv.  

Dette føles urettferdig for mange, og forskjellene blir markante om man ser på grafer hvor man har sammenliknet hvilke tillegg i andre yrkesgrupper som gir pensjonsopptjening. Om vi studerer figurene under viser de at det er en stort forskjell mellom de variable tilleggene og pensjonsgivende variable tillegg.  

Mens nesten samtlige av de Yrkesgruppene vi helt eller delvis kan sammenlikne oss med får sine variable tillegg godkjent som pensjonsgivende, sitter de forsvarsansatte igjen med nærmes null pensjonsopptjening for en svært stor del av inntekten.

 
Figur 1 viser summen av variable tillegg for hvert årskull fordelt på sektor. Som vi kan se står Forsvaret for en stor andel av utbetalinger av variable tillegg. Hoveddelen går til de som er under 35 år, deretter avtakende med alder. I politisektoren ser vi en liknende tendens som i Forsvaret hvor de yngste mottar mest, men utbetalingene avtar ikke like sterkt med alder som i Forsvaret. For de andre sektorene ser vi at alder ikke er en like sentral faktor. 

 

Figur 2 viser pensjonsgivende variable tillegg fordelt etter sektor og alder. En stor andel av de pensjonsgivende variable tilleggene er knyttet til ansatte under 34 år i politisektoren. Vi ser den samme tendensen om at andelen av tilleggene er fallende etter alder også for UH-sektoren, om ikke i like stor grad som i politisektoren. For de andre sektorene ser vi at alder ikke er en like sentral faktor. 

NOF håper nå at man ender opp med en løsning som utbedrer de skjevhetene som finnes, slik at Forsvaret kan beholde folk som i fremtiden vil nyte godt av pensjon de har opparbeidet seg gjennom en lang fartstid i Forsvaret.  

Vil du lese mer om Pensjonsgivende tillegg i staten, så finner du hele rapporten her.

Forrige        302 av 1674        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2022
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå