Personellforum

Personellforum

Torsdag 9. feb gjennomførte FPVS årets første personellforum med personellmedarbeidere fra alle DIF’ene til stede i den ærverdige gamle Krigsskolen i Tollbugata 10 i Oslo.
Publisert: 2017.02.13
Chris Lindseth (tekst)
NOF var også til stede for å delta i det viktige arbeidet med å få på plass en felles god forvaltningspraksis for Forsvaret. Samtidig er det viktig for oss å kunne tilføre prosessen de innspill og erfaringer som lokale tillitsvalgte og ansatte gjør seg med ny OMT.

Det er nå litt over ett år siden Forsvaret innførte ny ordning for militært tilsatte (OMT) og 6 måneder siden ny personellhåndbok trådte i kraft. Ny OMT har ført med seg mange store endringer i personellforvaltningen. Tidsrommet frem til utgangen av 2020 er ment å være en overgangsfase for å få de ansatte og organisasjonen tilpasset den nye ordningen. Naturlig nok er det mye nytt som skal på plass, og det er behov for å få en mest mulig felles praksis hos styrkeprodusentene og i de øvrige DIF’ene. Samtidig er det mye usikkerhet blant de ansatte, og stadig nye spørsmål og problemstillinger dukker opp.

Sentralt i dette forum sto samtaler rundt følgende tema:
- En avklaring av ansvarsforholdet mellom FPVS, styrkeprodusentene og øvrige DIF’er.
- En gjennomgang og felles forståelse av hvordan disponeringer om kompetansestyring vil skje gjennom året.
- En gjennomgang av ny FPH del B, og hvilken forvaltningspraksis det legges opp til.
- En diskusjon rundt hvordan håndtere realkompetansevurderingen for personell uten GOU mot offisersstillinger.
- Hvordan håndtere tilsettingen av personell på T-35 kontrakter i 2017.
- Forvaltning av befal uten stilling (BUS).

Det er klart at nå som forsvarsgrenene har stillingsfullmakten, vil det meste av arbeidet rundt tilsetting, disponering og opprykk skje i forsvarsgren. NOF ser det da som gunstig at det gjennomføres felles samlinger, slik at vi sikrer likest mulig forvaltning mellom grenene. Samtidig er det viktig å presisere at fellesinstitusjoner og deres personell må ivaretas.

Sentralt i dagens arbeid sto arbeidet med å få på plass gode rutiner for realkompetansevurdering av det personellet som søker om å forbli OF, selv om de ikke innehar en formell GOU. Her har Hæren allerede åpnet for søknader, mens de fleste andre fortsatt ikke har kommet i gang. Det er fortsatt noe usikkerhet i hva man skal legge i kravene. Hvordan skal annen utdanning enn GOU, tjenesteerfaring, ledererfaring og erfaring fra stilling med «stor grad av selvstendighet og ansvar» vurderes når tilsatte søker om å bli realkompetansevurdert mot offiserskorpset? Målet med forumet, er å få på plass gode rutiner for å gjøre slike vurderinger, slik at personellet får en best mulig vurdering av sin søknad, og at personellet blir noenlunde likt vurdert mellom forsvarsgrenene.

Det er viktig å presisere at det er en målsetting om at 70% av personellet skal være befal i OR-søylen og at det vil kunne påvirke vurderingsprosessen. Personell som anser at de har en realkompetanse som hører hjemme i OF-søylen, og ikke ønsker å konvertere til OR, anbefales å vurdere en søknad.

NOF vil følge det videre arbeidet med å få på plass gode forvaltningsrutiner i tråd med intensjonene i FPH del B, og vil komme tilbake med mer detaljert informasjon når nye retningslinjer er drøftet og på plass.
Forrige        252 av 1351        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2019
Webutvikling av:A2N