Plikter og rettigheter fortsatt i ubalanse
Landsmøtet i Norges offisers- og spesialistforbund (NOF) ser at Forsvaret har for lav ståtid, spesielt blant de yngste ansatte. Foto: Forsvaret

Plikter og rettigheter fortsatt i ubalanse

Der Forsvaret må ha spesielle regler, unntak eller tilpasninger til staten for øvrig, skal det legges til rette for ordninger som kompenserer for dette, slik at plikter og rettigheter er i en viss balanse.
Publisert: 2022.10.14
NOFs Landsmøte redaksjonskomiteen
Landsmøtet i Norges offisers- og spesialistforbund (NOF) ser at Forsvaret har for lav ståtid, spesielt blant de yngste ansatte. Vi registrerer flere forhold som må bedres:

• I forholdet mellom arbeidstid og arbeidsvern, er det avgjørende å signalisere at kompetanse og ressursdimensjonen må være i balanse. .

• Mangel på personell med rett kompetanse for å løse pålagte oppdrag

• Vi ser at urbaniseringstrenden forsterker utfordringen med å rekruttere og beholde kompetanse i distriktene. Færre velger å flytte. Det medfører mer pendling og lavere tilstedeværelse ved operative avdelinger.

• Boligpolitikken og tilgjengeligheten på tilfredsstillende bolig og kvarter en utfordring. Denne har økt etter innføring av OMT. Det er viktig å ha en god og forutsigbart boligpolitikk som er i takt med behovet. Det må anskaffes flere boliger og kvarter.

• Lav grunnlønn ved tilsetting gjør det krevende å konkurrere om de yngste. Minimum startlønn må økes slik at denne er konkurransedyktig både for å beholde og rekruttere. Lav grunnlønn påvirker også fremtidig pensjon, der alle år i ny offentlig tjenestepensjon innført fra 1. jan 2020, teller like mye.

• Pensjon på ATF må nå følges opp, utfra Trygderettens kjennelse, slik at vakt, øving, fartøytjeneste og luftoperativ tjeneste må innrapporteres som pensjonsgivende inntekt.

• Supplerende tildelingsbrev til Forsvaret nr 113 for 2022 gir positive signaler for å ta ut bonus samtidig med at en får T-60. Dette er helt nødvendig for at Forsvaret skal kunne beholde kompetanse. Vi registrerer at dette kun vil gjelde om lag halvparten av de som har signert T-35 kontrakt før 2016. Vi mener at denne ordningen må omfatte alle, også de som har signert kontrakt etter 2016.

• Vi må ha på plass en tilstrekkelig dimensjonert utdanningsordning som gir forutsigbar livslang læring og bedre ivaretar muligheten for kompetanseheving i begge søylene.
Landsmøtet konkluderer med at plikter og rettigheter ikke er i balanse. Dette medfører en for høy risiko for at Forsvaret ikke klarer å levere innenfor viktige områder enten det er operative avdelinger eller støttestruktur.

Nå er de fagre ords tid forbi !
Forrige        78 av 1715        Neste
loader