Plikter og rettigheter i ubalanse

Plikter og rettigheter i ubalanse

Militært personell er den eneste yrkesgruppen som er underlagt et beordringssystem både innenlands og utenlands.
Publisert: 2018.12.05
Landsmøtets redaksjonskomite (tekst)
Forsvaret forventer at personellet skal kunne stå til disposisjon langt utover det som er lovlig for andre ansatte i staten. Dette blir reflektert gjennom omfattende unntak fra Arbeidsmiljøloven med tanke på vern og arbeidstidens lengde. (Ved operative avdelinger er gjennomsnittlige arbeidsbelastningen på 1,5 -1,8 årsverk, som følge av øvelser, militær vakt, fartøytjeneste, ulike beredskapsordninger.) Store endringer som ordning for militært tilsatte (OMT) og Utdanningsreformen bygger på forutsetninger om økt ståtid. 

De ulike incentiv og ordninger er kommet til over tid for å kompensere belastningen på personellet og familien. Målsetningen har vært en viss balanse mellom rettigheter og plikter. Personellet har på sin side levert og hatt en lojalitet til å gjennomføre oppdrag langt utover det som kan forventes i arbeidslivet generelt. For Forsvaret er det en nødvendig for å sikre høy operativitet.

Incentivprosjektet som Forsvaret startet høsten 2015, har hatt som uttalt hensikt å spare penger, bidra til mer operativitet samt øke ståtiden blant ungt militært personell. I arbeidet med incentivene har forbundet krevd tallgrunnlag eller kvalitative undersøkelser blant berørt personell. Det er ikke lagt frem dokumentasjon som tilsier at anbefalingene er kvalitetssikret eller vurdert opp mot konsekvenser for ståtid og operativitet. 
Boligpolitikken i Forsvaret har fungert tilfredsstillende, og er en del av ordningen som skal støtte opp under et omfattende beordrings- og disponeringssystem nasjonalt, samtidig som den skal ivareta og gi forutsigbarhet til Forsvarsfamilien. Våren 2017 besluttet Forsvaret å innføre en kraftig økning i husleia. I tillegg varslet Forsvarsdepartementet en betydelig reduksjon i antallet familieboliger. Vedtakene ble gjennomført til tross for at NOF anbefalte arbeidsgiver å ikke bruke styringsretten i boligsaken. 

Til tross for dette har arbeidsgiver brukt styringsretten for å gjennomføre kutt i personellordningene.

Følgende er bla bestemt eller anbefalt kuttet:

- Forsvarets låneordning er avviklet.

- Håøya feriesenter er avviklet.

- Årlig besøksreise til tilknytningssted er avviklet

- 100 befalsboliger er besluttet solgt.  Arbeidet med å selge flere boliger har startet.

- Husleie i Forsvarets boliger vedtatt øket opp til 2-3 ganger dagens husleienivå. 
Tilhørende avtale om kompensasjon og flyttebonus skal reforhandles innen kort tid.

- Reduksjon i kostnader ved pendling. Kan få konsekvenser for antallet pendlerreiser.

- Uniformsplikten og uniformsgodtgjøringen er fortsatt under vurdering

- Arbeidsgiver har vedtatt å øke antallet barnepassreiser til 8 t/r.   


Landsmøtet i Norges offisers- og spesialistforbund (NOF) krever at fokus rettes mot at personellet skal ivaretas og gis mulighet for balanse mellom jobb og familieliv.

Landsmøtet i NOF krever at det gjennomføres en undersøkelse for å belyse militært personells belastninger og rettigheter og hvordan dette påvirker ståtid og operativitet i Forsvaret.

Landsmøtet krever at personellets rettigheter og kompensasjoner styrkes, for å balansere de plikter som personellet er pålagt. 
 
Forrige        1057 av 1357        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2019
Webutvikling av:A2N