Politisk markering – Arbeidsmiljøloven

Politisk markering – Forsvar arbeidsmiljøloven

Onsdag 28. januar gjennomfører landets tre største hovedsammenslutninger LO, YS og UNIO en felles politisk markering mot de foreslåtte svekkelsene i Arbeidsmiljøloven. Som NOF medlem kan du selv bestemme om du vil delta.
Publisert: 15.01.26
Regjeringen har fremmet flere forslag til endringer og svekkelser i Arbeidsmiljøloven.
 
Forslagene vil blant annet medføre:

• Bevist angrep på opparbeidede rettigheter og betydelig svekkelse av arbeidstakerorganisasjonenes muligheter til å ivareta medlemmenes interesser.

• Mulighet for arbeidsgiver å pålegge arbeidstakere lengere arbeidsdager, uten å måtte betale overtid for dette arbeidet.

• Svekket kompensasjon i de tilfeller arbeidstaker pålegges å være tilgjengelig utenfor ordinær arbeidstid.

• Økt byråkratisering og uansvarliggjøring av partene i arbeidslivet, ved overføring av avgjørelsene fra partene til arbeidstilsynet.

• Økt belastning for den enkelte arbeidstaker gjennom utvidet anledning for overtid og helgearbeid.

• Svekket rett til fast ansettelse.

Med basis i disse angrepene på opparbeidede rettigheter har landets tre største hovedsammenslutninger LO, YS og UNIO varslet en politisk markering onsdag 28. januar mellom kl 14 – 16. Mer om markeringen kan du lese her.
For NOF medlemmer er det ingen formalia som er til hinder for å delta i denne markeringen. NOF overlater derfor til den enkelte selv å bestemme hvorvidt man vil delta. Deltakelse hjemler ikke tjenestefri med lønn, og den enkelte må selv be om trekk i lønn ifm deltakelse. Samtidig oppfordrer vi den enkelte å avklare med arbeidsgiver hvorvidt det foreligger særlige tjenestemessige forhold som fraråder slik deltakelse. Forsvarsstaben er varslet av NOF sentralt om den forestående markering.

Bakgrunn:
NOF har i sitt innspill til LO’s høring fremhevet det omfattende unntak som Forsvaret allerede har knyttet til Arbeidsmiljøloven. NOF har videre vektlagt at vi ikke ser noen konkrete utfordringer med dagens lov som tilsier en svekkelse av dagens lov i tråd med de forslag som nå er fremmet.
NOF’s høyeste organ Landsmøtet vedtok i høst følgende uttalelse knyttet til de foreslåtte svekkelsene i Arbeidsmiljøloven.
Forrige        436 av 1605        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2021
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå