Positivt og utfordringer i ny regjeringsplattform

Positivt og utfordringer i ny regjeringsplattform

Norges Offisersforbund (NOF) er i hovedsak positiv til de forsvarsrelaterte forhold i den regjeringsplattform som den nye påtroppende Regjeringen har lagt frem denne uken.
Publisert: 13.10.09
Staale I. Reiten (tekst)

- NOF forventer at den nye regjeringen følger opp de store linjene det har vært enighet om i Forsvarspolitikken. Det ser det også ut som de gjør gjennom tiltakspunktene i den felles plattformen. Samtidig ser vi at Forsvaret har utfordringer med å beholde dyktig og kompetent personell i alle forsvarsgrener, sier nestleder i Norges Offisersforbund Torbjørn Bongo.

NOF forventer derfor høyt fokus på øving og operativ virksomhet samtidig som det er balanse mellom oppgaver og ressurser. Det er derfor positivt at plattformen slår fast at det fortsatt er behov for økte bevilgninger.

Det er videre viktig at den nye regjeringen slår fast at personell- og kompetansereformen skal følges opp som vedtatt i Stortinget. I denne sammenheng er det positivt at det slås fast at befalsordningen skal moderniseres. Her pekes det på at det skal innføres et spesialistkorps etter NATO-standard, som er innenfor det mandat som trekkes opp i kompetansemeldingen og mandat for nedsatt arbeidsgruppe. NOF er godt fornøyd med at vår bekymring rundt utfordringene ved å beholde kritisk kompetanse blir tatt på alvor, og ser at en modernisert befalsordning i større grad skal verdsette spesialistkompetansen.

Samtidig vil NOF påpeke at endring av gradssystemet uten samtidig å gjøre nødvendige endringer i ansettelsesregimet, herunder fjerning av 35-års grensen, ikke vil løse de underliggende utfordringene med å sikre de berørte gruppene nødvendig forutsigbarhet og ansettelse. Det er derfor viktig at det oppstartede arbeidet med befalsordningen gjennomføres iht plan, for å belyse alle forhold med en ny befalsordning. Det er viktig at spesialistene sikres en jevn, forutsigbar og rettferdig lønnsutvikling, samtidig med forutsigbarhet og anerkjennelse. NOF vil at spesialistenes rettigheter og behov blir ivaretatt på en best mulig måte. Samtidig er det viktig at også helheten i befalsordningen gis tilstrekkelig oppmerksomhet, og at behovene til alle kategoriene befal ivaretas.

NOF ser med større bekymring på den nye regjeringens forslag om oppmykning av arbeidsmiljøloven, som vil kunne medføre at den enkelte skal arbeide lengre dager uten overtidsgodtgjørelse elle kompensasjon for ubekveme og lange arbeidsøkter. Videre er det viktig at arbeidet med vurderingen av særaldersgrenser i staten ikke gjennomføres med forhåndsbestemte konklusjoner.

NOF savner også at den nye regjeringen setter fokus på forvaltning av EBA, Forsvarsbygg og husleiemodeller.

Forsvarsbudsjettet vil bli lagt frem av den sittende regjeringen 14. oktober. Så overlater de kontorene og budsjettene til den nye Høyre - Frp regjeringen som har støtte fra Venstre og Krf og dermed flertall på Stortinget.

Her er tiltakspunktene den nye Høyre - FrP regjeringen skal sette fokus på fremover i Forsvarspolitikken:

• Prioritere det transatlantiske forholdet i sikkerhets- og forsvarspolitikken. Norsk engasjement i og bidrag til NATO skal styrkes og det skal tilrettelegges for NATO-aktivitet og -nærvær i Norge.

• Styrke det bi- og multilaterale samarbeidet med sentrale allierte i nærområdene og ta en lederrolle i utviklingen av tettere samarbeid og integrasjon i regionen.

• Delta aktivt i EUs sikkerhets- og forsvarspolitiske fora hvor dette er hensiktsmessig.

• Videreutvikle det nordiske forsvars- og sikkerhetssamarbeidet, spesielt knyttet til praktisk styrkeproduksjon. Samarbeidet skal utvikles innenfor rammen av NATOs Partnerskap for Fred (PfP) og NORDEFCO, som et supplement til landenes forankring i NATO og EU.

• Sørge for at Forsvaret får tilstrekkelige, stabile og forutsigbare økonomiske rammer.

• Legge til grunn Stortingets enstemmige vedtak om anskaffelse av inntil 52 F-35 kampfly. Kampflyanskaffelsen må sikres en forutsigbar finansiering hvor en vesentlig del av anskaffelseskostnaden dekkes utenfor Forsvarets ordinære budsjettramme for å unngå en for stor belastning på Forsvarets øvrige virksomhet.

• Gi Forsvaret tydelige beredskapskrav også nasjonalt. Beredskapskravene skal gjennomgås og følges opp.

• Utvide den allmenne verneplikten til å gjelde alle borgere, og modernisere og utvikle førstegangstjenesten i tråd med Forsvarets behov. Dette vil også bety en videre profesjonalisering av de operative avdelingene.

• Evaluere dagens ordning med integrert strategisk ledelse i sektoren med tanke på reform og forbedring. Forsvarssjefens rolle som etatssjef styrkes.

• Modernisere befalsordningen og innføre spesialistbefalsordning etter NATO-standard.

• Forbedre oppfølgingen av Forsvarets veteraner, særlig gjennom tiltak i Statens pensjonskasse, NAV og helsevesenet. Tjenestebasert «krigspensjon» utredes, og kompensasjonsordningene gjennomgås med tanke på forenkling. Saksbehandlingen for veteraner sentraliseres.

• Styrke Forsvarets evne til cyberoperasjoner og koble Cyberforsvaret inn i sivil cybersikkerhet hvor dette er hensiktsmessig.

• Effektivisere bruken av Forsvarets samlede ressurser opp mot sivil sektor. Gjennomgå reglene for bistand med sikte på økt fleksibilitet og sikre at Forsvarets ressurser kan stilles til disposisjon for nasjonal krisehåndtering.

• Vurdere å legge også operative oppgaver til den felles kontraterrorenheten bestående av PST og Etterretningstjenesten.

• Bidra i internasjonale militære operasjoner gjennom FN, NATO, og EU, avhengig av våre spesifikke fortrinn og behov, samt det som tjener oppdraget best. Norsk militær deltakelse skal bidra til norsk og internasjonal fred og sikkerhet og ha forankring i folkeretten.

• Tilleggsfinansiere eventuelle nye utenlandsoperasjoner.

• Bidra til å opprettholde og videreutvikle en internasjonalt konkurransedyktig norsk forsvarsindustri.


Forrige        332 av 1379        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Webutvikling av:A2N