bolig husleieøkning ståtid offiser NOF Forsvaret
Våren 2018 brukte Forsvaret styringsretten til å vedta økning i husleieprisene for Forsvarets ansatte. Dette til tross for at NOF andvarte mot konsekvensene ved redusert tilstedeværelse ved operative avdelinger og fare for ytterligere redusert ståtid blant ungt personell.
Forsvaret
Våren 2018 brukte Forsvaret styringsretten til å øke husleien i militære boliger. Norges offisers- og spesialistforbund (NOF) mener at konsekvensene av en slik husleieøkning er store både med tanke på ståtid og operativitet og har derfor jobbet for at husleieøkningen i Forsvaret skulle avklares politisk.
Publisert: 2019.02.27
Oppdatert: 2019.02.27
Staale I Reiten

Anniken Huitfeldt, forsvarspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet prøvde i tråd med anbefalinger fra NOF og etter ønske til Forsvarets ansatte, å få Stortinget til å stoppe den planlagte husleieøkningen i Forsvaret.

– Flytting, pendling, utenlandsoppdrag: Det er vel få som i så stor grad legger ansvaret i hendene til sin egen arbeidsgiver. Derfor er det fullstendig uakseptabelt å heve husleia. Det er en del av lønna, var Anniken Huitfeldts budskap i artikkel i frifagbevegelse.no, til landsmøtet i NOF under åpningsdagen tirsdag. Da hadde hun allerede tatt saken opp som spørsmål til Forsvarsministeren. På landsmøte i november lovet hun å forfølge sakene videre på Stortinget. Dette ble gjort som et forslag fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti ifm budsjettbehandlingen i utenriks- og forsvarskomiteen 9. des 2018: 
Stortinget ber regjeringen respektere den norske arbeidslivsmodellen også for Forsvarets ansatte, stanse den planlagte husleieøkningen for forsvarsansatte og ikke gjennomføre endringer uten at det er oppnådd enighet med de forsvarsansattes organisasjoner.
Forslaget fikk ikke flertall på Stortinget.

NOF er skuffet over at den borgerlige Regjeringen med Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti gikk imot dette forslaget. Konsekvensen blir dermed at den vedtatte husleieøkningen blir svært vanskelig å stoppe, til tross for de negative konsekvensene for Forsvaret og den enkelte.
Sjefen for forsvarsstaben, Erik Gustavson, forsvarer ordningen og har hevdet at husleieøkningen ikke er besluttet som en økning.
– Nå er det viktig at vi kommer videre med diskusjonen slik at vi kan begynne å diskutere kompensasjonsordninger. Husleieøkningen er en markedstilpasning som vi er pålagt. Deretter er det en diskusjon om kompensasjon slik at husleien blir riktig for de ansatte, samtidig som vi får en husleie tilpasset markedssituasjonen, sa Erik Gustafson til FriFagbevegelse ifm NOF sitt landsmøte i nov 2018.

Kompensasjon ikke avklart. Forhandlinger om husleiekompensasjonens størrelse med bakgrunn i øket husleie startet i høst og pågår fortsatt. Som i dag vil husleiekompensasjonen være skattepliktig. En økning i husleien og kompensasjonen vil medføre at den totale kjøpekraften til den enkelte ansatte blir kraftig redusert. Dette bekymrer Bente Henriksen, NOFs forhandler innenfor boligpolitikken.
- Dagens boligpolitikk fungerer godt, og er en del av ordningen som skal støtte opp under et omfattende beordrings- og disponeringssystem nasjonalt, der regelmessig jobb bytte er nødvendig for å bygge kompetanse opp mot de utfordringer Forsvaret står overfor, sier Henriksen, og legger til at:
- Militært ansatte omfattet av en beordringsplikt til internasjonale operasjoner som for mange fagfelt utgjør en stor belastning. Ikke bare for den enkelte ansatte men også for befalets familie.
Henriksen forklarer at Forsvaret forventer at personellet skal kunne stå til disposisjon langt utover det som er lov for andre ansatte i staten. Dette blir reflektert gjennom omfattende unntak fra Arbeidsmiljøloven med tanke på vern og arbeidstidens lengde.
Slik forbundet opplever det er pliktene vel så store som rettighetene. Boligpolitikken, slik den fungerer i dag sammen med de øvrige incentivordninger har derfor kommet på plass for å motvirke de belastningene disse utgjør for den enkelte og familien. Dette gjør at en frem til nå har høyt motiverte og kompetente ansatte som står på for å løse Forsvarets oppgaver døgnet rundt, om det kreves. Dette er en arbeidsinnsats og lojalitet til Forsvaret som går langt utover det en kan forvente i en normal arbeidsrelasjon, men for Forsvaret nødvendig for å sikre høy operativitet.
- Det oppleves derfor veldig unødvendig og uforståelig at man «takker personellet» med å redusere kjøpekraften, avslutter Henriksen

Forrige        1121 av 1456        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå