LMU
Hovedlinjer i fremlagt prop.2.s Dette er ingen satsning!
Publisert: 2017.10.13
Forfatter: Jan Tore Hind Simonsen

For Hæren medfører dette at dagens Brigade med taktisk ledelse, 3 kampbataljoner og taktisk samvirke videreføres. Endring er at Telemark Bataljon videreføres med dekningsgraden på personell som i dag. 2.bataljon på Skjold omgjøres fra lett infanteribataljon til en mekanisert bataljon.  Avdelingen blir kun oppsatt med et lite tillegg kadre personell som skal trene og øve reserven. Dette innebærer at 2.bn legges i møllposen og ikke vil være i daglig tjeneste, kun som reserveavdeling på beredskap.  Panserbataljon på Setermoen omgjøres til en ren vernepliktbataljon.

Det skal opprettes en ny Kavaleribataljon i Finnmark på om lag 400 personell der 160 personell vil være fast tjenestegjørende befal. Grensevakten styrkes med ett kompani. HMKG videreføres.

Heimevernet (HV) videføres med 11 HV-distrikt slik som vedtatt i LTP med 35000 soldater i styrkestrukturen og 3000 i innsatsstyrkene. HV 11 består og det er positivt.

Verneplikten blir basis for styrkeproduksjon til Hærens operative avdelinger og dagens volum på 8000 soldater reduseres noe. Verneplikten blir differensiert mellom 12 og 16 måneder, og det opprettes en felles rekruttskole for Hæren på Skjold.

Materiellinvesteringer

Regjeringen vil snarest anskaffe nytt kampluftvern og Artilleri, men vil ikke satse på nye stridsvogner før tidligst 2025. Det legges ikke opp til å erstatte dagens feltvogner til Hæren.

Helikopter

Det planlegges ikke at Hæren skal tildeles dedikert helikopterstøtte og dermed opprettholder regjeringen sitt vedtak om at Bell 412 skal overføres til Rygge.

Diskusjon etter fremlegging                                                                         Kilde: NOF

Hovedinntrykk

NOF er meget kritisk til at Hæren ikke tildeles dedikert helikopterstøtte fordi en moderne Hær trenger taktisk helikopterstøtte tilgjengelig til logistikk, evakuering og luftmobile operasjoner. Helikopteravdelingen må øve og trene sammen med de operative avdelinger.

Satsning og investering i nytt artilleri og kampluftvern er velkomment men gammelt nytt. Det er meget kritisk at Brigadens hovedkampsystem stridsvogn ikke moderniseres før tidligst i 2025. Dette skaper en stor usikkerhet og ubalanse i kampsystemet til Brigaden der nye og gamle systemer ikke snakker sammen og samvirket blir meget krevende. Det må satses på nye stridsvogner allerede for 2018 for å gjøre Brigadesystemet relevant til å løse hovedoppgavene.

Det er positivt at regjeringen satser i Finnmark men dette gir ikke mer volum og kampkraft. Det er ikke blitt flere stående avdelinger og soldater i Brigadesystemet selv om Kavaleribataljonen opprettes i Finnmark. Styrker til Finnmark har blitt omrokert fra 2. BN for å opprette Kavaleribataljonen.

Modellen med en mekanisert bataljon på Skjold med en liten dekningsgrad tjenestegjørende befal som skal øve en stor reserve er meget utfordrende. NOF er meget skeptisk til at dette er realiserbart gitt kompleksitet i våpensystemer og lite personell som skal forvalte materiell, utdanning og trening.

Regjeringen opplyser at det vil kalles inn omtrent 500 færre vernepliktige pr. år og NOF mener det kan bli utfordringer med å stille personell til HV strukturen da volumet er lavere enn i dag og vernepliktstiden i Hærens operative avdelinger differensieres opptil 16 måneder.

 

Forbundsleder i NOF Torbjørn Bongo oppsummerer slik; Det er bra med anskaffelse av luftvern og artilleri, Det er bra at Finnmark styrkes og Telemarksbataljonen bevares.

Det er negativ at nye stridsvogner skyves ut i tid, hæren mister helikopter, HV kutt blir stående, at 2Bn legges ned som stående avdeling. Samlet reduseres den stående strukturen.

Mest skuffet er vi over at Hæren ikke tilføres mer penger enn i LTP. Det er dermed en tapt mulighet for å starte opptrapping mot 2 % av BNP.

Samlet kan vi frykte mindre og ikke mer slagkraft i Hæren."

Forrige        127 av 1280        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2019
Webutvikling av:A2N