Raseres forsvarets pensjonsutvikling?

Raseres forsvarets pensjonsutvikling?

NOF krever reell medvirkning om fremtidens pensjonsordninger.
Publisert: 2017.05.19
Thor Manum (tekst og foto)
Tirsdag 7. og onsdag 8. mars samlet pensjonistutvalget i NOF 40 pensjonister og kommende pensjonister til konferanse i Bergen. Temaer for konferansen var denne gangen også dagens folketrygd og offentlig tjenestepensjon, Forsvarets særaldersgrenser og forbundets forsikringsordninger.

Til å hjelpe oss med tema som folketrygd og offentlig tjenestepensjon hadde pensjonistutvalget hentet inn ”pensjonsekspert” Tone Westgaard (tidligere ansatt i Statens pensjonskasse). Tone gav en grundig innføring i pensjonsreformens innvirkning på offentlig tjenestepensjon, og for vår yrkesgruppe – pensjonsforhold i relasjon til en særaldersgrense.

Folketrygden ivaretar de forsvarsansatte meget godt under reformens overgangsordninger for de som er født i tidsrommet 1954 til 1958. De har en individuell garanti på 66 % av lønn på avgangstidspunktet. For de som derimot er født i 1959 og senere, virker det som alt fortsatt er uavklart. Og bare for å være presis, så er selvfølgelig alle født før 1954 inne på ordinære 66% pensjonsvilkår.

Hva gjelder fremtidens offentlige tjenestepensjon for personell født etter 1958, snakkes det om innskuddsbasert pensjon og ytelsesbasert pensjon slik vi har i dag. I tillegg er det snakk om hybrid tjenestepensjon, som er en kombinasjon av disse to.

• Hvem skal utforme fremtidens tjenestepensjon?
• Skal pensjon være noe de folkevalgte på Stortinget fastsetter slik som i dag?
• Eller skal det være et tema for avtalepartene i arbeidslivet?

Pensjonistutvalget i NOF mener dagens særaldersgrense er viktigere og riktigere enn hva som var tilfellet ved innføringen i 1973. Dette begrunner vi blant annet med dagens tjenestemønster med beordringsplikt innlands og utenlands til alle typer oppdrag – fra fredsopprettende til fredsbevarende.

For Forsvarsansatte er dagens særaldersgrense på 60 år en viktig del av de generelle ansettelsesvilkårene. I en militær struktur hvor hovedtyngden av de ansatte ønskes i aldersnivået 20 – 35 år, virker det som om en fjerning av dagens særaldersgrense vil tvinge igjennom nye og mer tidstilpassede ansettelser. Dagens tilsettingsvilkår og særaldersgrense for en militær tilsatt må videreføres. Pensjonistutvalget er redd for at en politisk diktert fremtidig offentlig pensjonsordning vil inneholde elementer hvor det å gå av med Pensjon før fylte 67 år ikke vil gi en pensjon det går an å leve av. Det er derfor av aller største betydning at en ser forholdet mellom særaldersgrense og fremtidig tjenestepensjon under ett.

Leder i Pensjonistforbundet, Jan Davidsen avsluttet konferansen med et foredrag om Forsvarets- og statens pensjonsutvikling og særaldersgrenser. Han holdt et foredrag om viktigheten av å stå samlet i alle sektorer for å komme til enighet om felles krav, som eksempelvis den årlige underreguleringen på 0,75%. Samtidig ønsker Jan Davidsen å ivareta enkelte sektorers særinteresser, slik som Forsvarets særaldersgrense.
Forrige        1312 av 1398        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Webutvikling av:A2N