Reforhandling ATF – hva nå?

Reforhandling ATF – hva nå?

ATF’en har vært virksom i snart 2 år. Den er sagt opp av organisasjonene, og skal reforhandles i løpet av vinteren. Hva bør endres i denne avtalen?
Publisert: 14.12.09
Arbeidstidsavtale for Forsvaret (ATF)
ATF’en ble inngått første gang vinteren 2012/2013, og erstattet ATM (Arbeidstidsavtale for militære arbeidstakere) som hadde eksistert siden starten av 1980 tallet. Forhandlingene om ny ATF startet opp allerede på midten av 2000-tallet, og hadde blitt satt på vent flere ganger siden. I begynnelsen av 2012 startet forarbeidet og forhandlingene til ny avtale, og disse ble avsluttet i desember 2012. Hvor noen av organisasjonene godtok tilbudet, mens andre gikk til brudd.

ATF-bruddet
NOF og NTL Forsvaret gikk til brudd, med basis i flere ulike forhold ved avtalen som vi mente ikke var bra nok. For å gi en kort oppsummering, kan vi si tilbudet ga for dårlig vern, for dårlig økonomi og for liten fleksibilitet. Bruddet/tvisten ble bragt inn for en Særskilt nemnd som avga sin kjennelse i juni 2013. NOF og NTL Forsvaret fikk medhold i noen viktige forhold. Mens på andre områder ble vi dømt inn i avtalen, blant annet med begrunnelse om at noen av de andre organisasjonene hadde godtatt dette, og at nemnda da ikke vil gå for en annen konklusjon.

Erfaringene med ATF
Mange av de forhold som vi advarte mot, og som vi hadde med i bruddgrunnlaget, har i ettertid vist seg å bli en realitet. Flere, og spesielt i Hæren og Luftforsvaret, har opplevd en redusert inntekt pga ATF, noe som også bekreftes av arbeidsgivers egne tall om innsparinger med basis i ATF. Fleksibiliteten er ikke god nok, spesielt knyttet til Tidbanken. Mens på andre områder er ikke vernet tilstrekkelig ivaretatt, og den enkelt ilegges arbeidsplaner og belastninger som ikke er i samsvar med intensjonene.

ATF – hva nå?
ATF’en er sagt opp til reforhandling av blant annet NOF. Forbundet er i ferd med å få innspill fra lokalavdelingene i forbundet, i tillegg til andre tillitsvalgte og medlemmer. NOF skal med basis i disse innspillene og oppdragene gitt av Landsmøtet gjennom Handlingsprogrammet, utferdige de krav som skal være NOF sitt utgangspunkt i disse forhandlingene. Mange av de tidligere bruddpunktene er fremdeles relevant. Videre vil det bli fokus på bruken av Øvelsesbegrepet, og da spesielt Øvelser time-for-time, sett opp mot ordinær aktivitet, og naturlig nok, den økonomiske kompensasjon for disse aktivitetene.

NOF Handlingsprogram om tariffpolitikken:
Tariffpolitikken skal bidra til å gi en rettferdig kompensasjon for merbelastning, risiko og ulemper, samt ivareta krav til vern.

Norges Offisersforbund skal arbeide for at:
• ATF skal gi økt kompensasjon, bedre vern og større fleksibilitet for den enkelte arbeidstaker.
• bruk av øvelse i ATF skal programmeres kollektivt og med utgangspunkt i døgn. Timebaserte øvelser skal brukes på selvstendige øvelser, og begrenses til AMLs unntaksmuligheter.
• kompensasjon ved øvelse, vakt og fartøytjeneste i større grad reflekterer den reelle belastningen ved slik tjeneste.
• kurs i utland likestilles med kurs innenlands.
• pålagt fravær fra hjemmeavdeling/-base, uten døgnkontinuerlig kompensasjon, utløser en særskilt godtgjøring.
• fast militær tillegg for befal innføres med utgangspunkt i befalets gripbarhet og disponeringsplikt.
• prinsippet om bibehold av lønn under sykdom, jfr. HTA § 11, praktiseres fullt ut i alle forsvarsgrener.
• planlagt avspasering (iht. arbeidsplan) gis samme vern som ferie ved sykdom.
• risikotillegg gjenspeiler kvantiteten i den risiko som personellet utsettes for.

Forrige        205 av 1379        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Webutvikling av:A2N