Regjeringen har vedtatt rammene for neste FMR

Regjeringen har vedtatt rammene for neste FMR

- De økonomiske forutsetningene holder ikke mål

Regjeringen har allerede i tråd med vanlig fremgangsmåte varslet at Forsvarssjefen skal fremlegge sitt fagmilitære råd (FMR) i løpet av 2023, som innspill til Regjeringens forslag til ny Langtidsplan for forsvarsektoren (LTP) 2025-2028. Dette vil normalt bli vedtatt i Stortinget i løpet av 2024. Fredag presenterte Regjeringen rammene for dette arbeidet. De økonomiske forutsetningene holder ikke mål.
Publisert: 2022.11.12
Togrim Halvari
Regjeringen presenterte rammene for kommende FMR på fredag. 

Selv om verbal-delen av rammeskrivet inneholder flere gode formuleringer, ødelegges totalinntrykket at de økonomiske føringene.

De økonomiske føringene lyder som følger:

1. FSJ bes som en del av sitt råd, i tråd med utredningsinstruksen og innenfor rammen av forsvarskonseptet, om å utrede anbefalinger om skalerbare tiltak og prioriteringer som ivaretar følgende utviklingsretninger:
- en utviklingsretning med et bevilgningsnivå lavere enn forutsatt i vedtatt langtidsplan.
- en utviklingsretning som tar utgangspunkt i gjeldende langtidsplan med tilhørende økonomiske planrammer, inkludert Stortingets vedtak med tilhørende økonomiske konsekvenser, jf. Prop. 14 S (2020–2021) og Innst. 87 S (2020–2021).
- en utviklingsretning som, i lys av en forverret sikkerhetspolitisk situasjon, anbefaler prioriterte tiltak for en ytterligere skalerbar styrking av forsvarssektoren på kort og lengre sikt.

FSJ bes synliggjøre ulike nivåer for slik styrking ut over gjeldende økonomiske opptrappingsplan. FSJ bes om å synliggjøre for hvert av alternativene han fremmer, hvor robuste eller sårbare de enkelte prioriteringene er for eventuelle endringer i sentrale rammebetingelser, og i den forbindelse skissere risiko knyttet til tidspunkt for beslutning om de enkelte prioriteringene.

2. Som en del av det fagmilitære rådet bes FSJ peke på tiltak for å realisere allerede vedtatte effektiviseringsplaner, samt områder med ytterligere potensiale for effektivisering ut over vedtatte planer.
Når mandat sier "Regjeringen vil styrke Forsvaret og slutter opp om NATOs to-prosentmål.", fremstår det totalt unødvendig å utrede et alternativ som skal basere seg på kutt ift gjeldende LTP. Det er i beste fall bortkastet tid og fokus vekk fra andre viktige oppgaver, også selv om gjemmer seg bak utredningsinstruksen.

Her burde Regjeringen utvist bedre skjønn og lederskap.
Videre når mandatet sier "Endringene i sikkerhetssituasjonen er ikke tatt tilstrekkelig høyde for i gjeldende langtidsplan", så fremstår det også unødvendig å utrede en alternativ basert på gjeldende plan.

Således er det eneste reelle alternativ, en vesentlig styrking utover dagens plan.
Videre er det skuffende at Regjeringen sier at "Det må identifiseres tiltak for å realisere allerede vedtatte effektiviseringsplaner, samt områder med ytterligere potensiale for effektivisering ut over vedtatte planer.

Gitt forventet utvikling i det budsjettmessige handlingsrommet fremover, slik det fremgår av perspektivmeldingen, vil det være avgjørende at forsvarssektoren gjennomfører vedtatte effektiviseringstiltak og identifiserer nye effektiviseringstiltak."
Når Regjeringen i forslag til neste års statsbudsjett har fjernet det generelle kravet om 0.5% kutt (AB&E) for staten generelt, fremstår det merkelig at de skal pålegge forsvarssektoren kutt som er vesentlig større enn de kuttet som fjernet fra staten generelt. Disse kutte er urealitiske og har bidratt til flere av de problemene vi opplever i forsvaret idag.
  
Regjeringen bør bruk formuleringen i mandatet om "Regjeringen vil kunne komme tilbake til FSJ med en eventuell ytterligere innramming av de overordnede politiske målsettingene som ligger til grunn for utarbeidelsen av det fagmilitære rådet", snarest og legge inn en økonomiske ramme som er tilpasset den forverrede sikkerhetspolitiske situasjon.
Selv mandatet for FMR kan du lese her.

Ny langtidsplan for forsvarssektoren – Anmodning om forsvarssjefens tilrådning om den videre utviklingen av Forsvaret
Forrige        68 av 1715        Neste
loader