Regjeringen varsler full gjennomgang av befalsordningen

Regjeringen varsler full gjennomgang av befalsordningen

Regjeringen legger i dag frem langtidsplanen for Forsvaret. Ett av kravene som Norges Offisersforbund har hatt er en helhetlig revidering av befalsordning. Etter det vi forstår er dette ett av punktene som Regjeringen nå har besluttet å følge opp, for å tilpasse befalsordningen innsatsforsvaret, den enkeltes behov og samfunnets normer.
Publisert: 12.03.23
Oppdatert: 12.03.25

Regjeringen legger i dag frem langtidsplanen for Forsvaret 2012-2016.  Ett av kravene som Norges Offisersforbund har hatt er en helhetlig revidering av befalsordning. Etter det vi forstår er dette ett av punktene som Regjeringen nå har besluttet å følge opp, for å tilpasse befalsordningen innsatsforsvaret, den enkeltes behov og samfunnets normer.

 

Av Staale I Reiten

 

- Vi er veldig glad for at Regjeringen nå vedtar å sette i gang en prosess som skal ende ut med en ny befalsordning, sier Torbjørn Bongo, nestleder i Norges Offisersforbund.

- På Landsmøtet i 2010 vedtok forbundet at vi skulle jobbe for en ny befalsordning, blant annet sett opp mot at vi har en avdelingsbefalsordning som ikke fungerer etter hensikten.

Dette har vi argumentert for og arbeidet målbevisst for å få til, forklarer Bongo, men først må langtidsproposisjonen vedtas av Stortingen.  Dette skal etter planen skje før sommerferien, slik at arbeidet med en ny befalsordning vil kunne komme i gang allerede til høsten.

- Vi har allerede identifisert noen områder i befalsordningen som vi må forbedre, i tillegg setter vi oss nå ned for å se på hvilke rettigheter og plikter befal har og hvordan forvaltningen fungerer, sier nestleder i Norges Offisersforbund, og legger til at:

- Det er en klar forutsetter at må skje i tett dialog med arbeidstakerorganisjonene.

Regjeringens tekst om Befalsordningen:
Som følge av kompetansereformen, og som en integrert del av denne, vil det også være behov for en helhetlig gjennomgang av befalsordningen for å sikre at denne er tilpasset innsatsforsvarets og medarbeidernes behov, og samfunnets utvikling.
(Kilde:  Prop. 73 S (2011–2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Et forsvar for vår tid)

 

 Dette sier NOFs Handlingsprogram pkt 10 om Befalsordningen:
 Norges Offisersforbund skal arbeide for å etablere en ny befalsordning basert på et enhetsbefalskorps.

Norges Offisersforbund skal arbeide for:

  • at Forsvarets hovedbemanning baseres på yrkesbefal, og andelen økes fra dagens måltall.
  • at realkompetanse legges til grunn for yrkestilsetting. 
  • at personell med aldersuavhengig kompetanse yrkestilsettes tidlig i karrieren
  • bedring av avansementsordningen.
  • innføring av oppsigelsesvernet også for befal yrkestilsatt etter 1. januar 2005.
  • at avdelingsbefalsordningen erstattes med en modell som baseres på økt forutsigbarhet,mulighet for livslang militær yrkeskarriere og videreutdanning etter GBU
  • at Forsvaret innfører utdanningstilbud tilsvarende 120 studiepoeng for avdelingsbefal i tjenesteperioden
  • kompetanse og karriereplaner må gi mulighet for horisontal karriere, for å beholde befal på lavere nivå i Forsvaret
  • at alt avdelingsbefal skal kunne yrkestilsettes tre år etter beskikkelse som befal.

(Kilde: NOFs Handlingsprogram 2010-2014 (pdf-format), vedtatt på Landsmøtet oktober 2010.)Link til:
Prop. 73 S (2011-2012) Et forsvar for vår tid, (Regjeringens Internettside)


Les også tidligere artikler på nof.no:


Link til Lov om personell (Lovdata)

Forrige        612 av 1379        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Webutvikling av:A2N