reiseregulativ reise nye satster innenlands utenlands NATO INTOPS

Nye satser for reiser innenlands og utenlands

De nye satsene gjelder fra 1. juni 2020.
Publisert: 2020.05.05
Oppdatert: 2020.05.05
Staale I Reiten

LO Stat og de øvrige hovedsammenslutningene har inngått følgende nye særavtaler med Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).  Avtalene og de nye satsene vil ha virkning fra 1. juni 2020:

  • Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands.
  • Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost utenfor Norge.

Endringene i særavtalene er merket med fet skrift. Kopi av særavtalene følger vedlagt.

Innenlandsavtalen:

Kilometersatsen blir stående på kr 4,03.

Satser til kost i § 9 er regulert opp.

Arbeidstaker får dekket utgifter til kost på reise over 15 km og som varer utover 6 timer. Udokumenterte utgifter til kost dekkes etter følgende satser:

a.

For reiser over 12 timer med overnatting​2dekkes kost med kr 801,- (780,-.)

b.

For reiser fra og med 6 timer og til og med 12 timer dekkes kost med kr 315,- (307,-).

c.

For reiser over 12 timer uten overnatting dekkes kost med kr 585,- (570,-.)

d.

For reiser som varer ut over hele døgn dekkes kost etter b) eller c)

Utenlandsavtalen:

Kompensasjonstillegg i § 12 er regulert opp.
Satsene i de enkelte land er regulert, men det vedlegget er ikke helt ferdig enn. Satsene blir lagt ut når fullstendig oversikt foreligger om kort tid.

Det gis et kompensasjonstillegg på kr 548,- (531,-) pr. døgn utover 12 timer

Videre er satsene for utlandet reforhandlet med utgangspunkt i ECAs prisgrunnlag pr 30. mars 2019, og oppdatert med valutakurser pr 30. april 2020.  (Nyeste versjonen er under arbeid, vedlagt er det jeg har fått fra LO Stat pr 28/4.)

Videre arbeid mellom partene på avtalene.

Det er felles protokolltilførsel i begge avtalene om at avtalene skal gjennomgås med tanke på å tilpasse avtalene til dagens arbeidsliv og organisering inne februar 2021, herunder se spesielt på:

  • Mulighet for å se på og slå sammen innenlandsavtalen og utenlandsavtalen
  • Forenkling og klargjøring av språk
  • Klargjøre virkeområde, omfang og definisjoner
  • Fastsette prinsipper for utgiftsdekning på utenlandsreiser
  • Fastsette prinsipper for arbeidstid på reiser
  • Hvordan klima- og miljøhensyn kan følges opp på tjenestereiser

Satsendringer for Forsvarets personell i PE (NATO-avtalen) og CE (INTOPS-avtalen) .

Endrede satser vil også få virkning på Forsvarets særavtaler. Forsvarsdepartementet har sendt ut drøftingsforslag av nye satser under NATO-avtalen og INTOPS avtalen. NOF skal gi tilbakemelding innen 13. mai og drøftingene er ventet sluttført i løpet av mai.  

Særavtalene med oppdaterte satser vil bli lagt ut på våre hjemmesider så snart de er klar.

Forrige        241 av 1594        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2021
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå