Reservister i Heimevernets innsatsstyrker bør behandles som ansatte
Forbundsleder Torbjørn Bongo og NOF-kontakt for Heimevernet Hugo Johansen under en Heimevernsøvelse. Foto: Torgrim Halvari

Reservister i Heimevernets innsatsstyrker bør behandles som ansatte

Ifm. endringer til ny forsvarslov tilrår og fremmer flertallet av Utenriks- og forsvarskomiteens medlemmer på Stortinget fra Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti at opparbeidede rettigheter for tjenestepliktige med I-styrkekontrakt skal fjernes. I denne forbindelsen gjelder det rettigheter etter ferieloven. Dette er vi i NOF sterkt uenige i.
Publisert: 2022.11.24
Hugo Johansen

Hvem er denne reservisten?Reservisten er en spesiell kategori soldater. Ferdig med førstegangstjenesten, kanskje stiftet familie, kanskje student, kanskje i NAV-systemet, mest sannsynlig i sivilt arbeid. Felles for alle er at ved beordring i fred, væpnet konflikt og krig har Forsvaret en klar arbeidsgiverrolle med ansvar. Samtidig er de fleste reservistene knyttet til en sivil tariffavtale eller en privat arbeidsgiver i sin sivile jobb, som regulerer og påvirker reservistens godtgjørelse fra Forsvaret i en eller annen form.
Forsvaret rapporterer videre alle de tjenestepliktiges godtgjørelser til Skatteetaten via A-meldingen. Der blir reservistene føyd inn under en "nedtrekksknapp" som heter frilans. Som mange er kjent med nyttes A-meldingen av flere etater i Staten, som f.eks. NAV-tjenester sin informasjon om reservistens “inntekt”. Her kan man se hvor “innvevd” reservistene, og særlig personell med I-styrkekontrakt, sin godtgjørelse er med den øvrige sivile samfunnsstrukturen vedrørende inntekt.

Utidig omkamp?


Der man i enkelte etater har inntekt, har man i andre etater godtgjørelse. Ikke rart at reservisten ikke vet om de er vernepliktige, litt ansatt eller helt ansatt i Staten? F.eks. gjelder ferieloven, men ikke opptjening av pensjonspoeng til Statens pensjonskasse? Dette oppleves veldig urimelig av den enkelte reservist som frivillig tar sin del av nasjonens sikkerhet.
Hvordan kan våre fremste folkevalgte kan velge å skrive seg vekk med lov fra tidligere opparbeidede rettigheter ved dom? Er det ikke nettopp våre valgte politikere som skal utvikle og styrke våre rettigheter for å fremme velferd og trygghet, ikke svekke disse?
Uansett er det slik at reservistene som ofte går ut av sitt ordinære arbeid, og over i tjeneste for staten og forsvaret, har en meget klar forvetning om at denne tjenesten ikke gjør at man taper viktige rettigheter som lønn, feriepenger, pensjonsopptjening og grunn ved ulykker og uførhet. Reservisttjenesten utover vanlig verneplikt er frivillige, og kommer ofte istedenfor annen jobb.

Reservister og I-styrkekontraktene.


Det som stod frem i 2005 som en ny slagkraftig struktur i HV, som skal være KLAR på kort tid, har lyktes. Men samtidig har strukturen blitt et mareritt for Forsvarsdepartementet. En kontrakt som i årenes løp har blitt rettet på flere ganger administrativt, uten innsyn fra militære fagforbund, har vist seg å være nettopp det den er, en arbeidskontrakt med Forsvaret som søktes “flikket med” for ikke å fremstå slik. Nye endringer av kontrakten er ikke å anbefale før disse har blitt vurdert juridisk av et uavhengig organ.
Heimevernet kan gjerne kalles et skjult «bemanningsbyrå» som leier ut vikarer til Forsvarets behov og for å styrke de øvrige avdelingers evne til utdanning og forsvar. Personellet nyttes da ofte til å støtte Forsvarets øvrige virksomhet i produksjonsstrukturen, men da med midlertidige kontrakter med tilsatte vilkår. Fra vår side hersker det ingen tvil om at dette erstatter en uthulet produksjonsstruktur.

Økonomi


Forsvaret er allerede i gang med ny modell for godtgjøring. Selv om man bruker Sivilforsvarets modell med kompensasjon inntil 6 G, vil man måtte legge til ytterligere kompensasjoner for reservister som skal rekrutteres og beholdes med “frivillighet”. Systemet blir fortsatt komplisert å forvalte.
Hvorfor ikke føye denne kategorien inn under Forsvarets øvrige lønnskjede i produksjonsstrukturen? Da vil vi allerede ha etablerte systemer for lønn og innrapportering for ulike rettigheter, og vi slipper å lage dobbelt opp. Vi skal jo være effektive, og som en bonus vil reservistene få sin godtgjøring i tiden, og ikke måtte vente urimelig lenge som i dag.

Styrking av rettighetene


Det er et tydelig gap mellom virkelighetsforståelsen mellom enkelte politikere og soldatene i Heimevernets innsatsstyrker. Å omgå rettskjennelsen om feriepenger er etter vårt syn feil vei å gå. Nå er sjansen der. Styrk rettighetene til personell med I-styrkekontrakter! Hvorfor ikke benytte samme løsning som med områdesjefene i Heimevernet? Disse har da vitterlig komiteen valgt å ta inn som åremålstilsatte i Forsvaret for deler av oppgavene.
Ved tilsetting med kontrakt om innleie kan statsansatteloven komme til virkning. Reservister med I-styrkekontrakt får da alle rettigheter som Staten har for sine tilsatte under en paraply. Rettigheter og plikter for både sivil og militær arbeidsgiver blir da lettere å etterkomme og følge.
Videre vil reservister med kontrakt få delvis medbestemmelse i flere forvaltningsforhold. Og sjef Heimevernet vil ha en linje i sitt forhold til de militære fagforbundene overfor denne kategorien, nemlig via HTV-ene som allerede sitter ved sjefens bord etter HA/TAs bestemmelser.

Les innstillingen fra komiteen her.

NOF deltok også på høringen om endringen i Forsvarsloven.

Forrige        67 av 1715        Neste
loader