Restkonvertering
NOF vil nå gå i dialog med våre medlemmer blant de berørte, og kommer også til å måtte benytte oss av den juridiske ekspertisen i LOs juridisk avdeling som er tilgjengelig for oss i NOF. Hvordan vi velger å forfølge denne saken er for tidlig å si.
Fredrik Ringnes/Forsvaret

Restkonvertering

Arbeidsgiver slapp siste uke en bombe på Forsvarets intranett: Personell født 1970 eller senere som ikke har godkjent offisersutdanning skal fratas offisersgraden og gis en ny spesialistgrad, uten frivillighet. Dette gis tilbakevirkende kraft fra 31. desember 2020. NOFs vurdering er at dette meget uklokt, unødvendig og provoserende signaler fra Forsvarsstaben. Å vurdere å tvinge noen mot sin vilje fremstår som fallitt fra arbeidsgiver. NOF har bedt om et møte med Forsvarssjefen (FSJ) om saken.
Publisert: 2021.06.14
Tekst: Tor Egil Vangstad, nestleder.
Siden ordning for militært tilsatte (OMT) ble innført i 2016 har det foregått en implementerings-periode for ordningen. Da Stortinget vedtok OMT sa de at konvertering til spesialistsøylen (OR) for de som ikke hadde kvalifikasjonene til å være offiser (OF) skulle baseres på frivillighet, og den enkeltes kompetanse skulle vektlegges.

I løpet av implementeringsperioden som løp frem til utgangen av desember i fjor var det mange som frivillig valgte å skifte søyle, altså å konvertere fra offiser til spesialist, basert på kriteriene som er angitt for hvilken søyle allerede ansatte skulle innplasseres i. Av Forsvarets over 17.000 ansatte er det nå bare noen svært få igjen hvor arbeidsgiver og arbeidstaker ikke har oppnådd enighet om hva som er den rette søylen for vedkommende. Til tross for Stortingets klare intensjon om frivillighet, velger Forsvarsstaben (FST) nå å frata de få, resterende den offisersgraden de har hatt, for så å påtvinge dem en spesialistgrad. Denne tvangen mener NOF er totalt unødvendig, og en særdeles uklok beslutning.

OMT har vært en stor og tung omlegging av personellordningen for militært tilsatte i forsvars-sektoren. Siden den berører mange ansattes tilsettingsforhold i Forsvaret, er det heller ingen hemmelighet at det har vært en tung og utfordrende øvelse å overbevise de som er i målgruppen for konvertering om å gjøre dette frivillig. Det er mange grunner til at personell som har hatt en offisersgrad i mange år kvier seg for å si ifra seg offisersgraden og gå over til å bli spesialist. Forklaringene våre medlemmer gir kan variere fra økonomi, karrieremuligheter, tap av anseelse, men også vurdering av egen kompetanse. Vi mener derfor at både Forsvaret og politiske myndigheter bør være fornøyde med at etter implementeringsperioden gjenstår nå under 100 som det ikke er oppnådd enighet med.

NOF mener at FSTs beslutning om konvertering uten frivillighet for de få resterende er totalt unødvendig, meget uklokt, og bidrar bare til å provosere de som nå blir berørt. FST er i ferd med å sette et meget uverdig punktum i en ellers lang prosess med å implementere OMT. Vi mener dette kunne vært unngått, og løsningen ligger i kompromisser på begge sider av forhandlingsbordet. Her er NOFs konkrete forslag, som vi ikke har fått gehør for i FST:

• Det resterende personellet som fortsatt ikke har konvertert, får beholde graden så lenge de sitter i sin nåværende stilling.
• Når dette personellet bytter stilling ved at de søker ny stilling, så må de forholde seg til de nye reglene i OMT, inkludert å kunne søke OF-stillinger der de ber om å bli realkompetansevurdert.

Denne metoden sikrer ro i organisasjonen, og år for år vil det stadig bli færre igjen av denne kategorien. Det tror vi vil være i tråd med intensjonene til de som besluttet denne ordningen, og den eneste løsningen som nå kan skape ro og forsoning. Vi har nok av prosesser og utfordringer å stri med i forsvarssektoren om ikke dette skal få forstyrre fokuset vårt.

NOF vil nå gå i dialog med våre medlemmer blant de berørte, og kommer også til å måtte benytte oss av den juridiske ekspertisen i LOs juridisk avdeling som er tilgjengelig for oss i NOF. Hvordan vi velger å forfølge denne saken er for tidlig å si. Det vi vet er at vi skal gjøre grundige juridiske vurderinger og inkludere berørte medlemmer i denne prosessen. Denne saken burde ha vært unngått, og NOF har bedt FSJ om et møte.

Er du berørt av denne saken, kan du ta forbindelse med NOF direkte ved forhandler Chris Lindseth på mail cl@nof.no, Fisbasis eller tlf: 982 11 714.
Forrige        45 av 1536        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2021
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå