SÆRALDERSPENSJON
Staale I. Reiten legger her frem Landsmøtets uttalelser. Foto: Kristian Espenes.

SÆRALDERSPENSJON

De som har særaldersgrenser etter dagens regler, skal sikres nødvendig forutsigbarhet.
Publisert: 2018.12.10
Landsmøtets redaksjonskomitè (tekst)
Militært tilsatte har i dag rett og plikt til avgang ved fylte 60 år, jf. forsvarsloven § 45, og har dermed ikke mulighet, som militær tilsatt, til å kompensere for levealdersjusteringen ved å stå lenger i jobb. Det er derfor nødvendig å få på plass en pensjonsordning for militært personell som gjør at de med særaldersgrenser kompenseres for levealdersjusteringen, med basis i pliktig fratreden

Landsmøtet i Norges offisers- spesialistforbund (NOF) er enig i avtalen fra 3. mars 2018 som slår fast at samfunnsmessige hensyn knyttet til sikkerhet og belastning tilsier at det også i fremtiden vil være behov for at enkelte grupper i offentlig sektor og Forsvaret spesielt, fortsatt må ha særaldersgrense. Militært personell som forlater arbeidslivet tidlig på grunn av særaldersgrenser må ikke komme urimelig ut sammenlignet med andre grupper. De som har særaldersgrenser etter dagens regler, skal sikres nødvendig forutsigbarhet.

Landsmøtet krever at de nye reglene for særalderspensjon skal sikre at de militært tilsatte med en lovbestemt særaldersgrense, et pensjonsnivå tilsvarende dagens nivå, da disse gruppene ikke vil kunne stå lengre i tjeneste for å kompensere for levealdersjustering.

Landsmøtet viser til at iht gjeldende praksis er et ulikt pensjonsgrunnlag mellom folketrygdpensjon og pensjon fra Statens Pensjonskasse. Landsmøtet mener dette er i strid med intensjonen for aktuelle lover og avtaler.

Landsmøtet krever at pensjonsgrunnlaget utvides til å inkludere all vederlag for arbeid inntil 12G, og viser til at Forsvarsdepartementet (FD) i sitt innspill til ny offentlig tjenestepensjon (OFTP) påpeker urimeligheten ved at f.eks ATF-tillegg i dag ikke er inkludert i pensjonsgrunnlaget.
Forrige        1050 av 1358        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2019
Webutvikling av:A2N