Saken om ettervirkning av undervisningstillegget er nå ferdigbehandlet i Borgarting Lagmannsrett.
Kjernen i saken er individuell ettervirkning av «undervisningstillegget» som fulgte av særavtale som ble sagt opp til bortfall, og omhandler totalt ca 450 medlemmer fra NOF og BFO.

Saken om ettervirkning av undervisningstillegget er nå ferdigbehandlet i Borgarting Lagmannsrett.

(NY UTSETTELSE - Dom er ventet aller senest innen 8. desember 2022.) Saken ble første gang behandlet i Oslo Tingrett 23-25 november 2021. Tingrettens dom ble gitt med bakgrunn i en rettsanvendelse som tilsier at det ikke følger individuell ettervirkning av særavtaler, fordi man da kan «falle tilbake på» Hovedtariffavtalens regulering.
Publisert: 2022.11.25
Staale I Reiten
Dette kunne ikke NOF og BFOs medlemmer akseptere, og saken ble anket til Borgarting Lagmannsrett. Forhandlingene i Borgarting Lagmannsrett ble gjennomført 14-15. september 2022

Kjernen i saken er individuell ettervirkning av «undervisningstillegget» som fulgte av særavtale som ble sagt opp til bortfall, og omhandler totalt ca 450 medlemmer fra NOF og BFO.

I retten anførte Regjeringsadvokaten på vegne av Forsvaret, at undervisningstillegget ikke utløste individuell ettervirkning fordi man kunne falle tilbake på hovedtariffavtalens regulering. De anførte blant annet at tillegget var en overtidsgodtgjørelse, og ved bortfall av tillegget faller en tilbake på overtidsgodtgjørelse etter hovedtariffavtalen.

Dette var NOF og BFO uenig i og vår advokat gjorde gjeldende at statens argumentasjon gjaldt en annen problemstilling knyttet til den videre eksistensen av tariffavtaler som sådan, og ikke individuell ettervirkning av tariffavtaler. Fra vår side ble det gjort gjeldende at vi stod overfor en opphørssituasjon som er der individuell ettervirkning har sin viktigste funksjon.
Det ble også bestridt at det faste tillegget var en overtidsgodtgjørelse.


Lars Omberg BFO, advokat Oddvar Lindbekk, Staale I Reiten NOFDom i saken om 4 uker.
For oss som arbeidstakerorganisasjoner er denne saken både av stor prinsipiell betydning samtidig som saken i seg selv er viktig for alle våre berørte medlemmer.
Rettslig følger denne saken opp Høyesteretts behandling av den såkalte Grefsenhjemmet-saken. Vår sak ble stanset i påvente av avklaring fra Høyesterett.
Dom i saken faller normalt etter 4 uker, tentativt 14 oktober,
og vi blir gitt tilbakemelding om det tar lengre tid enn dette.

Allerede 14/10 fikk vi en utsettelse, og det har kommet flere utsettelser på når dommen skal komme.  Siste utsettelse kom 25/11, der en sier at dom kommer senest 8/12.  Vi kommer tilbake med mer informasjon så snart det har kommet dom i saken.


Det er advokat Oddvar Lindbekk som på vegne av BFO og NOF fører saken i retten.
Mer informasjon vil komme når dom i saken foreligger.

(Artikkel oppdatert 25/11)
Forrige        92 av 1715        Neste
loader